ການຄົ້ນຫາ

ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກຂອງຫ້ອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

I. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
1. ຊ່ວຍວາງແຜນໃນການຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຊັບພະກອນມະນຸດ;
2. ຊ່ວຍຄົ້ນຄວ້າແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ຫັນເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນປະຕິບັດງານ ແລະ ແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດແຫ່ງຊາດ;
3. ຊ່ວຍສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ;
4. ຊ່ວຍປະສານກັບບັນດາກະຊວງ ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ສຳຫຼວດວິເຄາະ ແລະ ວິໄຈ ສະພາບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການວາງແຜນພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ;
5. ຄົ້ນຄ້ວາສັງລວມແຜນຄວາມຕ້ອງການ. ແຜນແບ່ງປັນພະນັກງານ ນັກສຶກສາຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
6. ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ທິດທາງ ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍປະສານງານ ວຽກງານ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
7. ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມ ກວດກາ ຕີລາຄາປະເມິນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງບັນດາກະ ຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ;
8. ຊ່ວຍປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼີອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
9. ປະຕິບັດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມຄວາມມອບໝາຍຂອງກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດ ແລະ ຄະນະລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

II. ກິດຈະກຳຫຼັກ: