ການຄົ້ນຫາ

ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກຂອງພະແນກແຜນການ

I. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 1. ສ້າງແຜນພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
 2. ສ້າງ ແລະ ສັງລວມແຜນການລົງທຶນຂອງລັດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພ້ອມທັງດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານການລົງທຶນ ຂອງລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 3. ສ້າງແຜນແບ່ງປັນນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານ ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ;
 4. ຕິດ ຕາມ ປະເມີນຜົນ ສະຫລຸບສັງລວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ແລະ ຊີ້ນຳ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 5. ປະສານງານວຽກງານແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຂອງລັດກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 6. ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບການວາງແຜນການໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາ(ສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນ);
 7. ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງແຜນງານ ໂຄງການກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກ
 8. ສາແຫ່ງຊາດກໍຄືແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ, ແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອຄວາມເຕີບໂຕແລະລຶບລ້າງ
 9. ຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ(NGPES), ແຜນງານຊ່ວຍເຫລືອ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (PRSO) ແລະ ແຜນພັດ ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ(HRD)

II. ກິດຈະກຳຫຼັກ:

 1. ຄົ້ນ ຄວ້າ ທິດທາງ, ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວພັນກັບການສ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍສົມທົບກັບກົມ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 2. ຈັດບູລິມະສິດແລະດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານການລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາແລະ ກິລາ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ສັນຍາການຮ່ວມ ມືໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການງົບປະມານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
 3. ສັງລວມແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ແຜນລົງທຶນຂອງລັດ ຈາກກົມຕ່າງໆ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ.
 4. ຕິດຕາມ ສັງລວມບົດລາຍງານການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຈາກພາກ ສ່ວນຕ່າງໆເພື່ອສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການປະຕິບັດໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 5. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການສ້າງແຜນປະຕິບັດງານ,ປະສານ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ, ແຜນງານ ລົງທຶນຂອງລັດ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
 6. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເພື່ອເຜີຍແຜ່ທິດທາງ ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງການພັດທະນາການສຶກສາເພື່ອລະດົມທຶນມາຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 7. ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມແຜນແບ່ງປັນພະນັກງານ-ນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ;
 8. ຈັດຕັ້ງອົບຮົມກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະຍາວ,ໄລຍະ ກາງ ແລະໄລຍະສັ້ນ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ລົງທຶນຂອງລັດ ແລະການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການໃຫ້ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
 9. ກະກຽມ ກອງປະຊຸມ ແລະ ເອກະສານຮັບໃຊ້ ກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດ, ແຕ່ລະປີຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົ່ວປະເທດ ພ້ອມທັງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນແຕ່ລະປີ;
 10. ຕິດຕາມ,ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດແລະແຜນງານສ້າງຄວາມເຕີບໂຕ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະກິລາ;
 11. ຈັດອົບຮົມພະນັກງານວິຊາການທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພ ທຳມະຊາດ;