ການຄົ້ນຫາ

ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼັກຂອງພະແນກບໍລິຫານ

I. ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ:

 1. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ວຽກ​ບໍລິຫານ​ທົ່ວ​ໄປ,​ ວຽກ​ງານພິທີການ ແລະ ​ເລຂານຸການ​ຂອງ​ກົມ;
 2. ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​​ແຜນ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ກົມ​ປະຈຳ​ອາທິດ, ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ​ແລະ​ ປະຈຳປີ ແລະ ປະ​ເມີນ​ການ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ງົບປະມານ ລານ​ຮັບ ລາຍ​ຈ່າຍ​ຂອງ​ກົມ;
 3. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຍານ​ພາຫະ​ນະ​ ແລະ​ ພື້ນຖານ​ວັດຖຸ​ອຸປະ​ກອນ​ຂອງ​ກົມ;
 4. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບຸ​ກຄະ​ລາກ​ອນທີ່​ສັງກັດ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ພະ​ແນ​ກ ​ແລະ ​ພາຍ​ໃນກົມ;
 5. ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານນິຕິກຳ, ​ງົບ​ປະມານ - ການ​ເງິນ​ຂອງ​ກົມ;
 6. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດແຜນການຂອງແຕ່ລະພະ​ແນ​ກ, ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກພາຍໃນກົມ ແລະ ປັບປຸງບາງລະ ບຽບຫລັກການທີ່ບໍ່ທັນແທດເໝາະຂອງກົມໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
 7. ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ​ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ຫົວໜ້າກົມ;

II. ກິດຈະ​ກຳ​ຫຼັກ:

 1. ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງແຕ່ລະພະແນກ,ສ້າງແລະປັບປຸງບາງລະບຽບການ ທີ່ບໍ່ແທດເໝາະ ແລະ ແບບແຜນວິທີ ເຮັດວຽກພາຍໃນກົມໃຫ້ດີຂຶ້ນ;
 2. ບັນທຶກເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ແຈກຢາຍເອກະສານຕາມຄຳເຫັນຂອງຫົວໜ້າກົມ, ນຳສົ່ງເອກະສານ​ຂາ​ອອກ-ຂາເຂົ້າ;
 3. ຈັດຕັ້ງການ​ພິມ​ເອກະ​ສານ, ອັດ​ສຳ​ເນົາ, ຈັດ​ເອກະ​ສານ​ເຂົ້າ​ແຟມ ​ແລະ ​ເກັບ​ມ້ຽນ​ເປັນ​ລະບົບ;
 4. ຈັດຕັ້ງພິທີການ, ຮັບ​ແຂກ​, ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຂອງ​ກົມ ພ້ອມ​ທັງ​ບັນທຶກ​ກອງ​ປະຊຸມຕ່າງໆ;
 5. ສັງ​ລວມ​ແຜນ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ປະຈຳ​ອາທິດ, ​ ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປີ ລວມ ທັງແຜນ​ງົບ​ປະມານ​ຂອງ​​ແຕ່​ລະ​ພະ​ແນ​ກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄະນະ​ກົມ​ຕົກລົງ​ເຫັນ​ດີ ແລະ​ ແຈ້ງ​ໃຫ້​ທຸກພະແນກເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
 6. ສັງລວມບົດສະຫຼຸບການປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານຂອງແຕ່ລະພະແນກລວມທັງການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ​ເພື່ອ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ຄະນະ​ກົມ;
 7. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຍານ​ພາຫະ​ນະ​, ວັດຖຸ​ອຸປະ​ກອນຮັບ​ໃຊ້ລວມທັງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ, ເຄື່ອງ​ພິມ​ອື່ນໆ​ ພ້ອມການ​ຈັດ​ຫາ, ການ​ສ້ອມ​ແປງ, ການ​ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ ແລະ ອື່ນໆ;
 8. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບຸ​ກຄະລາ​ກອນ​ພາຍ​ໃນ​ພະ​ແນ​ກ​ ແລະ ​ສຳນວນ​ບຸ​ກຄະລາ​ກອນ​ຂອງ​ກົມ​ຕາມ​ຂະ​ບວນການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ (ການ​ເລື່ອນ​ຊັ້ນ, ການກໍ່ສ້າງ, ຍົກລະດັບ ແລະ ນະ​ໂຍບາຍ​ຕ່າງໆ);