ໂຄງການພາກເອກະຊົນ

ລຳດັບ ລະຫັດຄກ ຊື່ໂຄງການ
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໄລຍະໂຄງການ ດາວໂລດ
1 ໂຄງການການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ ການພັດທະນາທ່າແຮງ ຂອງໄວໜຸ່ມ ໃນປະເທດລາວ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ 2015-2018  images
2
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສຸຂະພາບສຳລັບເດັກນ້ອຍ
ພາກເອກະຊົນ
2016-2018
 images