ໂຄງການ NPA

ລຳດັບ ລະຫັດຄກ ຊື່ໂຄງການ
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໄລຍະໂຄງການ ດາວໂລດ
1 ໂຄງການມູນນິທິ ສໍແຫ່ງຄວາມຫວັງຊ່ວຍເຫຼືອການສຶກສາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມູນນິທິ ສໍແຫ່ງຄວາມຫວັງ 2013-2016  images
2 ໂຄງການສົ່ງເສີ່ມການອ່ານ ໄລຍະ II
ສະມາຄົມຮ່ວມນໍ້າໃຈກັບເດັກນ້ອຍລາວ (ALC)
2013-2016  images