ໂຄງການ INGOs

ລຳດັບ ລະຫັດຄກ ຊື່ໂຄງການ
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໄລຍະໂຄງການ ດາວໂລດ
1 ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ Plan International 2013-2017 images
2 ໂຄງການການສຶກສາພັດທະນາຊຸມຊົນ ໄລຍະ IV ອົງການສະພາພະເຈົ້າ (AOG) 2014-2017  images
3 ໂຄງການການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ II Plan International 2013-2017  images
4 ໂຄງການສູນພັດທະນາທັກສະສຳລັບໄວໜຸ່ມນັກຮຽນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ອົງການສະພາພະເຈົ້າ (AOG) 2013-2016 images
5 ໂຄງການສົ່ງເສີ່ມການສຶກສາສຳລັບເດັກນ້ອຍລາວ ໄລຍະ III room to read 2011-2016 images
6 ໂຄງການສົ່ງເສີ່ມໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ອົງການບັນເທົາທຸກກາໂຕລິກ (CRS) 2013-2016  images
7 ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາສຳລັບເດັກນ້ອຍ ຢູ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ ອົງການ ອີດີເອັບ 2014-2019  images
8 ໂຄງການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນ-ການສອນ ສຳລັບນັກຮຽນຊົນເຜົ່າໃນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມ

ອົງການພັດທະນາເດັກລາວ-

ຍີ່ປຸ່ນ (SVA)

2014-2017  images
9 ໂຄງການຝຶກອົບຮົມການສຶກສາ, ສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງຮຽນຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ອົງການເດັກອາຊີ 2013-2017  images
10 ໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫຼັກສູດງານໄມ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ

ອົງການສອາສາສະໝັກນາ

ຊາດຍີ່ປຸ່ນ

2014-2017  images
11 ໂຄງການສອນພາສາອັງກິດ (ELTP) ລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນພາສາອັງກິດ

ສະຖາບັນພາສາອັງກິດປະເທດຈີນ

2011-2016  images
12 ໂຄງກາພັດທະນາີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ

ໂຄງການຫ່ວງໄຍຮ່ວມໃຈ

ພັດທະນາ(world renew)

2013-2018  images
13 ໂຄງການສູນໄວໜຸ່ມກູດແຮນສເພື່ອການພັດທະນາການສຶກສາຊຸມຊົນ ໄລຍະ II ອົງການກູດແຮນສ 2015-2018  images
14 ໂຄງການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາແບບຍືນຍົງ Child's Dream foundation 2015-2018  images
15 ໂຄງການສົ່ງເສີ່ມການປົກປ້ອງເດັກຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ອົງການຊາຍຟັນ 2015-2017  images
16 ໂຄງການສົ່ງເສີ່ມການເຂົ້າເງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ອົງການດູໄບແຄລ ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ (SCI)
2016-2018  images
17 ໂຄງການສົ່ງເສີ່ມການເຂົ້າເງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມ ແຂວງອຸດົມໄຊ ອົງການແພລນການາດາ ແລະ ອົງການດູໄບແຄລ 2016-2018  images
18 ໂຄງການທົດລອງການສົ່ງເສີ່ມການອ່ານໃນ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ (SCI) 2015-2016  images
19 ໂຄງການປັບຸງຄຸນນະພາບໂຮງຮຽນ ໄລຍະ II ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ (SCI) 2016-2017  images
20 ໂຄງການເພີ່ມໂອກາດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ມັດທະຍົມຕົ້ນ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍດ້ອຍໂອກາດຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ (SCI) 2015-2017  images
21 JaLYA-PET-project for Education and training
JaLYA (Japan)
2012-2017  images
22   ໂຄງການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາຊຸມຊົນ

ອົງການໂລຕັສເວີຣ ເກົາຫຼີໃຕ້

2016-2017  images
23   ໂຄງການສົ່ງເສີ່ມລະບົບການສ້າງພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສ້າງພະລັງງານທົດແທນທີ່ຊຸມຊົນເຮັດເອງໃຊ້ເອງ ສະຖາບັນ ECPI ສ ເກົາຫຼີ 2016-2020  images
24   ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອການສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນາທຳ ສ ເກົາຫຼີ 2016-2020  images
25   ໂຄງການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການສຶກສາ ໄລຍະ II ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ອົງການໂລກອວຍພອນ ສ ເກົາຫຼີ 2016-2019  images
26   ໂຮງຮຽນບ້ານເຮົາ ອົງການ co-operaid 2016-2018  images