ໂຄງການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ

ລຳດັບ ລະຫັດ ຄກ ຊື່ໂຄງການ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໄລຍະໂຄງການ ດາວໂລດ
1   ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການສຶກສູງຊັ້ນສູງ (SHEP I) Asian Development Bank (ADB) 2009-2016  images
2   ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ວິຊາຊີບອາຊີວະສຶກສາ (STVET I) Asian Development Bank (ADB) 2010-2016  images
3   ໂຄງການພັດທະນາຂະແຫນງການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ ( SESDP - ADB) Asian Development Bank (ADB) 2011-2018  images
4   ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ECE) World Bank (WB) 2014-2019  images
5   ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນສຳລັບ ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 1 (BEQUAL I) DFAT / EU 2015-2018  images
6   ກອງທຶນຮ່ວມສາກົນເພື່ອການສຶກສາໄລ​ຍະ​ສອງ (GPE II) World Bank (WB) 2015-2019       images
7   ໂຄງການພັດທະນາທັກສະດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ - Luxembourg / SDC Luxembourg/SDC 2016-2020  images
8   ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາໄລຍະ II (STVET II) Asian Development Bank (ADB) 2017-2021  images
9   ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການສຶກສູງຊັ້ນສູງໄລຍະ II (SHEP II) Asian Development Bank (ADB) 2017-2021  images