ສູນສະຖິຕິການສຶກສາ, ກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕໍ່າແໜ່ງ ເບີໂທ ອີເມລ
1 ທ່ານ ມະອາລີ ວໍລະບຸດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ 55617710 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 ທ່ານ ທອງຈັນ ວົງລັດສະໝີ ຫົວໜ້າຂະແໜງບ/ຫ 56918859 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ທ່ານ ນາງ ມະໂນລາ ມາດມະນີສອນ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ສ/ຕ 55693431 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ທ່ານ ສັນຈອນ ສິງພອນແສງ ຮອງຂະແໜງ ສ/ຕ 98302383 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 ທ່ານ ນາງ ຄີງຄຳ ໄຊປັນຍາ ວິຊາການ 55048889 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 ທ່ານ ນາງ ແວ່ນແກັວ ສົມທະມຸນ ວິຊາການ 99306499 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 ທ່ານ ນາງ ສີອຳພອນ ແສງສຸໄລວັນ ວິຊາການ 56515171 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 ທ່ານ ນາງ ສຸກສະຫັວນ ໄຊຍະວົງ ວິຊາການ 54588852 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 ທ່ານ ວິລະສອນ ດວງມະນີວົງ ວິຊາການ 28111520 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 ທ່ານ ນາງ ພັນທະໝອມ ດີດາຣາວົງ ວິຊາການ 22235191 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 ທ່ານ ບຸນພັນ ພິມມະຈັນ ວິຊາການ 54713958 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 ທ່ານ ນາງ ວິໄລວອນ ພິມສີປະສົມ ວິຊາການ 23451041 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 ທ່ານ ນາງ ເພັດສະຫວັນ ບໍລິບູນ ວິຊາການ 59648197 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ພູມີວົງ ວິຊາການ 95527227 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 ທ່ານ ໄກຄໍາ ນາມລໍາມູນ ວິຊາການ 56293123 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 ທ່ານ ບຸນແຖວ ດວງມາລາ ວິຊາການ 55557654 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ລວມທັງໝົດ 12 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ