ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕໍ່າແໜ່ງ ເບີໂທ ອີເມລ
1 ທ່ານ ອະນຸແພງ ແກັວວົງສາ ຫົວໜ້າພະແນກ 55610348 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 ທ່ານ ບຸນປອນ ແກັວແພງຫຼາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 22053737 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ທ່ານ ຄໍາປະເສີດ ທໍາມະວົງ ວິຊາການ 23273124 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ທ່ານ ສຸກສະໝອນ ຊາພູວົງ ວິຊາການ 77717183 m This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 ທ່ານ ຄຳພະໄມ ທົນລະມີ ວິຊາການ 55597344 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 ທ່ານ ແສງສີດາ ເຍ່ຍຊົວເຮີ ວິຊາການ 29805040 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 ທ່ານ ນາງ ວັນແສງ ພົມມະເທບ ວິຊາການ 28149282 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 ທ່ານ ນາງ ມະນີລາ ຈັນທະເດດ ວິຊາການ 54000333 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ລວມທັງໝົດ 8 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ