ຫ້ອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕໍ່ແໜ່ງ ເບີໂທ ອີເມລ
1 ທ່ານ ນາງ ດອກແກັວ ພົນທະຈິດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ 22220473 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 ທ່ານ ນາງດາວວຽງ ພົງສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 22532088 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ທ່ານ ຊຽງແພງ ພອນວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 22036898 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ທ່ານ ວຽງທອງ ສີລັດຕະນະວົງ ວິຊາການ 58838300 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 ທ່ານ ນາງ ສົມສຸດາ ສີລະວັນຕາ ວິຊາການ 55783112 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 ທ່ານ ນາງ ຈາລຸວັນ ບຸນພະຄົມ ວິຊາການ 28100218 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 ທ່ານ ນາງ ອານີຕາ ວັນນະສຸກ ວິຊານ 23010193 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ລວມທັງໝົດ 7 ທ່ານ, ຍິງ 5 ທ່ານ