ພະແນກແຜນການ, ກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

 ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕ່ຳແໜ່ງ ເບີມືຖື ອີເມລ
1 ທ່ານ ສີທອງ ສີຂາວ ຫົວໜ້າພະແນກ 22092492 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 ທ່ານ ອຸດົມ ກົງແສງດາລາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 22227335 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ທ່ານ ນາງ ບົວວັນ ຈັນທະນົງເດດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 98002718 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ທ່ານ ສຸນັນທະ ນາຄະວິດ ວິຊາການ 22225293 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 ທ່ານ ສີນບັນຈົງ ວົງປະກາຍ ວິຊາການ 22667374 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 ທ່ານ ນາງ ສຸພາກອນ ເພັດທະບຸນມີ ວິຊາການ 77854053 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 ທ່ານ ນາງ ເກດວົງພີນ ບຸນມະນີ ວິຊາການ 55668806 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 ທ່ານ ນາງ ກັນນິກາ ແສນສຸລິນທາ ວິຊາການ 28266364 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ລວມທັງໝົດ 8 ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ