ຄະນະກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕ່ຳແໜ່ງ ອີເມລ
1 ທ່ານ ດຣ. ບຸນປັນ ໄຊມຸນຕີ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ b_This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 ທ່ານ ມີໄຊກອນ ວັນນະຈິດ ຮອງຫົວໜ້າກົມ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ທ່ານ ຮສ. ດຣ. ພັນ ຈຳປາທອງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ລວມທັງໝົດ 3 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ