ພະແນກບໍລິຫານ, ກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາລ/ດ

 ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕ່ຳແໜ່ງ ເບີມືຖື ອີເມລ
1 ທ່ານ ວິລະສັກ ທີບພະເນດ ຫົວໜ້າພະແນກ 55337066 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 ທ່ານ ສີໄມ ພັບບຸດສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 55412742 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ທ່ານ ນາງ ສີດາ ໄຊຍະພານທອງ ວິຊາການ 23609337 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ທ່ານ ນາງ ດາວອນ ແກັວບຸນມາ ວິຊາການ 77470558 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ລວມທັງໝົດ 4 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ