ເບີໂທຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນພາຍໃນກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ລ/ດ ພາກສ່ວນ ເບີໂທຫ້ອງການ ເບີແຟັກ(Fax)
ອີເມລຫ້ອງການ
1 ພະແນກບໍລິຫານ 021 216 006  021 216 006
2 ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ 021 241 951  021 216 006 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ພະແນກແຜນການ 021 217 927  021 216 006
4 ສູນສະຖິຕິການສຶກສາ 021 255 421
5 ສູນວິໄຈການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 021 255 723 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນມະນຸດ HRD 021 214 722