3 ອົງການຈັດຕັ້ງ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ຄົ້ນຫາ

Social Media

ຈົດໝາຍຂ່າວ

Publication1

ສະຖິຕິເຂົ້າຊົມ

325461
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
214
94
501
323870
981
5227
325461

Your IP: 44.200.82.149
2023-06-06 22:08

ພະແນກມາດຕະຖານ

D4

  1. 1.ໜ້າທີ່:

1.  ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງມາດຕະຖານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ;

2. ສ້າງລະບຽບການ ແລະ ເຄື່ອງມືປະກັນຄຸນນະພາບ ສາຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

3. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂດຍ ສົມທົບກັບສູນ ປະກັນຄຸນນະພາບ ກ່ຽວກັບການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

4. ສ້າງລະບຽບການ,ວິທີການ ແລະຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

5. ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງ-ນຳໃຊ້ ແລະ ລົບລ້າງຫຼັກສູດລະດັບຕ່າງໆ;

6. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ ຊັ້ນສູງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ;

7. ຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາ, ຢັ້ງຢືນ ແລະ ທຽບປະກາສະນີຍະບັດ ການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນລະດັບຕ່າງໆ ຂອງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

8. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສາລະບານ ແລະ ເລກລະຫັດວິຊາຕ່າງໆ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ ຊັ້ນສູງ;

9. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງແລະຜູ້ຮຽນຈົບການສຶກສາ ຈາກສະຖາບັນ ການສຶກສາຊັ້ນສູງພາກເອກະຊົນ;

10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

1.2.     ກິດຈະກຳ:

1.  ສ້າງມາດຕະຖານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

2. ສ້າງລະບຽບ ແລະ ເຄື່ອງມືປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

3. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ

4. ຄົ້ນຄວ້າ, ຂໍອະນຸມັດນຳໃຊ້ ແລະ ລົບລ້າງຫຼັກສູດ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ

5. ສ້າງລະບຽບ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

6. ສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ຢູ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

7. ສະເໜີຂໍອະນຸມັດການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍສາຂາວິຊາໃໝ່ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ ຊັ້ນສູງ;

8. ລົງທະບຽນຈ້ຳກາດິບປະກາສະນີຍະບັດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງພາກເອກະຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;

9. ສ້າງລະບຽບການ, ກວດກາ, ຢັ້ງຢືນ ແລະ ທຽບປະກາສະນີຍະບັດ ຂອງຜູ້ຮຽນຈົບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

10. ພັດທະນາຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໃນສາຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ສ້າງລະບຽບ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

11.  ສ້າງສາລະບານ ແລະ ເລກລະຫັດວິຊາໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

12. ຕິດຕາມການປັບປຸງເນື້ອໃນຫຼັກສູດ ແລະ ລາຍວິຊາ ຕາມຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ;

13. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າກົມ.

1.3. ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ:

(1). ຫົວໜ້າພະແນກມາດຕະຖານ (ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ IV).

•    ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຮັບຜິດຊອບວຽກງານລວມຂອງພະແນກ

1.  ຊີ້ນຳທຸກວຽກງານຂອງພະແນກ(ແນວຄິດການເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງ, ການບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການ);

2. ນຳພາຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ການບໍລິຫານ, ການວາງແຜນ, ງົບປະມານ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສະຫຼຸບການປະຕິບັດແຜນການ ແລະ ແຜນງານຂອງພະແນກ.

3. ຊີ້ນຳຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງ-ນຳໃຊ້ ແລະ ລົບລ້າງຫຼັກສູດລະດັບຕ່າງໆ;

4. ຊີ້ນຳຄົ້ນຄວ້າ,ຢັ້ງຢືນ ແລະ ທຽບປະກາສະນີຍະບັດຂອງນັກສຶກສາສາຍການສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ;

5. ຊີ້ນຳຄົ້ນຄວ້າການລົງທະບຽນປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ຈ້ຳກາດິບ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ພາກເອກະຊົນ;

6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຮອງຫົວໜ້າກົມຜູ້ຊີ້ນຳ.

•   ຂອບເຂດສິດ:

1.  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເພື່ອປັບປຸງທຸກວຽກງານ;

2. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ-ຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປະເພດຕ່າງໆຕາມລະບຽບ, ກົດໝາຍ ຂອງການເງິນ ແລະ ງົບປະມານ;

3. ປະຕິບັດວຽກງານກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;

4. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນໆ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາໃຫ້ສຳເລັດ;

5. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຮອງຫົວໜ້າກົມຜູ້ຊີ້ນຳ.

•   ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂຶ້ນກັບຮອງຫົວໜ້າກົມຜູ້ຊີ້ນຳ.

•   ມາດຕະຖານສະເພາະ:

1.  ດ້ານວຸດທິການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕຳແໜ່ງງານ;

2. ດ້ານປະສົບປະການ:   ເຄີຍດຳລົງຕຳແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 5 ມາແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 4 ປີ.

3. ດ້ານທັກສະທີ່ຕ້ອງການ:ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຊຳນານໃນການຄຸ້ມຄອງ-ການບໍລິຫານເປັນຢ່າງດີ ສາມາດນຳໃຊ້ ICT, ຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶ່ງ 

    ໃນການສື່ສານ.

(2). ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ (ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ V).

•    ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຫລັກສູດ ແລະ ທຽບວຸດທິການສຶກສາ.

1.  ຊ່ວຍວຽກຫົວໜ້າພະແນກຮອບດ້ານ ( ແນວຄິດການເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງ, ການບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການ);

2. ຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານ ແລະ ການວາງແຜນຕ່າງໆຂອງພະແນກ;

3. ຄົ້ນຄວ້າ, ນຳສະເໜີຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງ-ນຳໃຊ້ ແລະ ລົບລ້າງຫຼັກສູດລະດັບຕ່າງໆ;

4. ສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ;

5. ສ້າງ, ພັດທະນາສາລະບານ ແລະ ເລກລະຫັດລາຍວິຊາຕ່າງໆໃນສະຖາບັນການ ສຶກສາຊັ້ນສູງ;

6. ສ້າງລະບຽບ ແລະ ທຽບປະກາສະນີຍະບັດສາຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໃນລະດັບຕ່າງໆ ຂອງນັກສຶກສາຜູ້ຮຽນຈົບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

7. ກວດກາເອກະສານການລົງທະບຽນ ແລະ ຈ້ຳກາດິບ ປະກາສະນີຍະບັດ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ພາກເອກະຊົນແລະພາກສ່ວນທີ່ກຽວຂ້ອງ ;

8. ສ້າງລະບົບເກັບກຳເກັບຂໍ້ມູນບັນນານຸກົມ (Directory) ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ;

9. ເກັບກຳສະຖິຕິນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກພາກເອກະຊົນ;

10. ລາຍງານວຽກງານທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກຮັບຊາບເປັນປົກກະຕິ;

11. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

•   ຂອບເຂດສິດ:

1.  ຮັບໜ້າທີ່ແທນຍາມຫົວໜ້າພະແນກບໍ່ຢູ່;

2. ສະເໜີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເພື່ອປັບປຸງທຸກວຽກງານ;

3. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ-ຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປະເພດຕ່າງໆຕາມລະບຽບ, ກົດໝາຍ ຂອງການເງິນ ແລະ ງົບປະມານ;

4. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນໆ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງໃຫ້ສຳເລັດ;

5. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

•   ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂຶ້ນໂດຍກົງກັບຫົວໜ້າພະແນກ.

•   ມາດຕະຖານສະເພາະ.

1. ດ້ານວຸດທິການສຶກສາ:   ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕຳແໜ່ງງານ;

2. ດ້ານປະສົບປະການ:   ເປັນພະນັກງານວິຊາການມາແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີ່ເໝາະສົມ;

3. ດ້ານທັກສະທີ່ຕ້ອງການ:ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຊຳນານໃນການຄຸ້ມຄອງ-ການບໍລິຫານເປັນຢ່າງດີ ສາມາດນຳໃຊ້ ICT,

    ຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶ່ງໃນການສື່ສານ.

(3). ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ (ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ V).

•   ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ

1.  ຊ່ວຍວຫົວໜ້າພະແນກຮອບດ້ານ(ແນວຄິດການເມືອງ,ການຈັດຕັ້ງ, ການບໍລິຫານ ແລະວິຊາການ);

2. ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານໃນການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫລັກສູດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ;

3. ສ້າງມາດຕະຖານຕ່າງໆກ່ຽວກັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ (ມາດຕະຖານສະຖາບັນ, ມາດຕະຖານ ຫຼັກສູດ, ມາດຕະຖານຄູ ແລະ ມາດຕະຖານອຸປະກອນ );

4. ສ້າງລະບຽບການ ແລະ ເຄື່ອງມືປະກັນຄຸນນະພາບໃນສາຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

5. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນໂດຍສົມທົບກັບສູນປະກັນຄຸນນະພາບກ່ຽກັບການປະກັນຄຸນນະພາບ ການ ສຶກສາຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

6. ສ້າງຂອບວຸດທິການສຶກສາ ໃນສາຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

7. ສ້າງລະບຽບການແລະວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

8. ລາຍງານວຽກງານທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກຮັບຊາບເປັນປົກກະຕິ.

9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

•  ຂອບເຂດສິດ:

1. ຮັບໜ້າທີ່ແທນຍາມຫົວໜ້າພະແນກບໍ່ຢູ່;

2. ສະເໜີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເພື່ອປັບປຸງທຸກວຽກງານ;

3. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ-ຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປະເພດຕ່າງໆຕາມລະບຽບ, ກົດໝາຍ ຂອງການເງິນ ແລະ ງົບປະມານ;

4. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນໆ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງໃຫ້ສຳເລັດ;

5. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

•   ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂຶ້ນໂດຍກົງກັບຫົວໜ້າພະແນກ.

•   ມາດຕະຖານສະເພາະ.

1. ດ້ານວຸດທິການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕຳແໜ່ງງານ;

2. ດ້ານປະສົບປະການ: ເປັນພະນັກງານວິຊາການມາແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີ່ເໝາະສົມ.

3. ດ້ານທັກສະທີ່ຕ້ອງການ:ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຊຳນານໃນການຄຸ້ມຄອງ-ການບໍລິຫານເປັນຢ່າງດີ ສາມາດນຳໃຊ້ ICT, ຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶ່ງໃນການສື່ສານ.

(4). ຕຳແໜ່ງງານວິຊາການຄົ້ນຄວ້າຫລັກສູດ   ( 2 ຕຳແໜ່ງ)

•  ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕຳແໜ່ງ 1

1.  ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີຂໍອະນຸມັດນຳໃຊ້ ແລະ ລົບລ້າງຫຼັກສູດລະດັບອະນຸປະລິນຍາ, ປະລິນຍາຕີ ແລະ ລົງເລິກຂະແໜງ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

2. ຄົ້ນຄວ້າການຂະຫຍາຍ ແລະ ການເປີດສາຂາວິຊາໃໝ່ລະດັບອະນຸປະລິນຍາ, ປະລິນຍາຕີ ປະລິນຍຕີ(ຕໍ່ເນື່ອງ) ແລະ ລົງເລິກຂະແໜງ

    ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

3. ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານໃນການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫລັກສູດ ຂອງສະຖາບັນການສຶກ ສ້າງສາຊັ້ນສູງ ;

4. ສ້າງລະບົບເກັບຂໍ້ມູນບັນນານຸກົມ(Directory)ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຫຼັກສູດ(ຫລັກສູດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ສະຖິຕິິຜູ້ຮຽນຈົບການສຶກສາພາກ

    ເອກະຊົນ;

5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກ;

•   ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕຳແໜ່ງ 2

1.  ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີຂໍອະນຸມັດນຳໃຊ້ ແລະ ລົບລ້າງຫຼັກສູດ ລະດັບ ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ,ຊ່ຽວຊານຂັ້ນ I ແລະ ຊ່ຽວຊານຂັ້ນ II

    ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

2. ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີຂໍອະນຸມັດເປີດ-ລົບລ້າງຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ, ຊ່ຽວຊານຂັ້ນ I ແລະ ຊ່ຽວຊານຂັ້ນ II ຂອງສະຖາບັນ

    ການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

3. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂອງສະຖານບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

4 ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສາລະບານ ແລະ ເລກລະຫັດວິຊາຕ່າງໆ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກ;.

•   ຂອບເຂດສິດ.

1.  ສະເໜີ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນວຽກງານຕ່າງໆຂອງພະແນກ ແລະກົມ ;

2. ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການໝາຍຂອງພະແນກ ແລະກົມ.

•   ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຜູ້ຊີ້ນຳ.

•   ມາດຕະຖານສະເພາະ.

1.  ດ້ານວຸດທິການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປໃນສາຂາວິຊາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຕຳແໜ່ງງານ;

2. ດ້ານປະສົບປະການ:   ເຄີຍເຮັດວຽກການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຫລັກສູດ ຫລື ເປັນອາຈານສອນມາກ່ອນ.

3. ດ້ານທັກສະທີ່ຕ້ອງການ: ມີຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຄວ້າເອກະສານ, ຮູ້ນຳໄຊ້ຄອມພິວເຕີເພື່ອຊອກຂໍ້ມູນ ແລະ ສັງເຄາະເອກະສານ, ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ

    ພາສາໃດໜຶ່ງ.

(5). ຕຳແໜ່ງງານວິຊາການທຽບວຸດທິການສຶກສາຊັ້ນສູງ( 2 ຕຳແໜ່ງ )

•   ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕຳແໜ່ງ 1

1.  ສ້າງລະບຽບ ແລະ ທຽບປະກາສະນີຍະບັດ ຂອງຜູ້ຮຽນຈົບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

2. ຄົ້ນຄວ້າ, ຢັ້ງຢືນ ແລະ ທຽບປະກາສະນີຍະບັດ ຂອງຜູ້ຮຽນຈົບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

3. ຄົ້ນຄວ້າລະບົບການສຶກສາຂອງຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເປັນຖານຂໍ້ມູນໃນການທຽບໃບປະກາສະນີຍະບັດ.

4. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິການທຽບປະກາສະນີຍະບັດ

5. ຕິດຕາມເອກະສານຂາເຂົ້າອອກພະແນກ

6. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກ;

•  ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕຳແໜ່ງ 2

1.  ສ້າງລະບຽບແລະ ການທຽບການຄຸ້ມຄອງໃບປະກາສະນີຍະບັດພາກເອກະຊົນ

2. ຄົ້ນຄວ້າການຂຶ້ນທະບຽນປະກາສະນີຍະບັດ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງພາກເອກະຊົນ.

3. ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ສະເໜີລົບລ້າງປະກາສະນີຍະບັດປອມ;

4.  ເກັບກຳສະຖິຕິນັກສຶກສາ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງພາກເອກະຊົນ;

5.  ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກ;

•   ຂອບເຂດສິດ.

1.  ສະເໜີ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງພະແນກ ແລະ ກົມ ;

2. ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການໝາຍ ຂອງພະແນກ ແລະ ກົມ.

•  ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂຶ້ນກັບຮອງຫົວໜ້າພະແນກຜູ້ຊີ້ນຳ;

•   ມາດຕະຖານສະເພາະ:

1.  ດ້ານວຸດທິການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປໃນສາຂາວິຊາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຕຳແໜ່ງງານ;

2. ດ້ານປະສົບປະການ:   ເຄີຍເຮັດວຽກການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນການຄົ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ.

3. ດ້ານທັກສະທີ່ຕ້ອງການ: ສາມາດຄົ້ນຄວ້າເອກະສານ,ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານຈັດການເອກະສານ, ຮູ້ນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ສັງເຄາະເອກະສານ, ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາໃດໜຶ່ງ.

(6). ຕຳແໜ່ງງານວິຊາການວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບ ( 2 ຕໍາແໜ່ງ)

•   ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕຳແໜ່ງ 1

1.  ສ້າງລະບຽບການ ແລະ ເຄື່ອງມືປະກັນຄຸນນະພາບໃນສາຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

2. ຈັດຕັ້ງການປະເມີນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

3. ຕິດຕາມການປັບປຸງຫຼັກສູດຕາມຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ

4. ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານເພື່ອລົງຕິດຕາມການປະກັນຄຸນນະພາບ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫລັກສູດຂອງ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

5. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

•  ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕຳແໜ່ງ 2

1. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂດຍສົມທົບກັບສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ກ່ຽວກັບການປະກັນຄຸນນະພາບຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

2. ຄົ້ນຄວ້າລະບຽບຫຼັກການ ເພື່ອຮັບຮອງຫຼັກສູດ, ການທຽບໂອນການຮຽນມາກ່ອນໜ້າ ແລະ ປະສົບການ.

3. ຕິດຕາມການປ້ອງກັນບົດວິທະຍານິພົນຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

4. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

•   ຂອບເຂດສິດ.

1.  ສະເໜີ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງພະແນກ ແລະ ກົມ ;

2. ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການໝາຍ ຂອງພະແນກ ແລະກົມ;

•   ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າພະແນກ

•   ມາດຕະຖານສະເພາະ:

1.  ດ້ານວຸດທິການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປໃນສາຂາວິຊາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຕຳແໜ່ງງານ;

2. ດ້ານປະສົບປະການ:   ເຄີຍເຮັດວຽກການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານປະກັນຄຸນນນະພາບ ຫລື ວຽກງານອື່ນທີ່ໃກ້ຄຽງ.

3. ດ້ານທັກສະທີ່ຕ້ອງການ: ມີຄວາມສາມາດໃນການປະເມີນ, ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ, ການຄົ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາໃດໜຶ່ງ.

(7). ຕຳແໜ່ງງານວິຊາການຄຸ້ມຄອງມາດຕະຖານ (2 ຕໍາແໜ່ງ)

•   ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕຳແໜ່ງ 1

1.  ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ມາດຕະຖານສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ລະບຽບ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານອຸປະກອນ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

3. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ລະບຽບ ແລະ ນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບຂອບວຸດທິການສຶກສາໃນສາຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ,

4. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກ;

•   ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕຳແໜ່ງ 2

1.  ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາມາດຕະຖານຫຼັກສູດ ໃນສາຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ມາດຕະຖານຄູ ໃນສາຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

3. ຕິດຕາມການສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

4. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກ;

•   ຂອບເຂດສິດ:

1.  ສະເໜີແລະປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນວຽກງານຕ່າງໆຂອງພະແນກ ແລະ ກົມ ;

2. ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການໝາຍຂອງພະແນກ ແລະ ກົມ.

•   ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂຶ້ນກັບຮອງຫົວໜ້າພະແນກຜູ້ຊີ້ນຳ.

•   ມາດຕະຖານສະເພາະ:

1.  ດ້ານວຸດທິການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຕຳແໜ່ງງານ;

2. ດ້ານປະສົບປະການ:   ເຄີຍເຮັດວຽກການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານການຄູ້ມຄອງສະຖາບັນ ຫລື ການບໍລິຫານວຽກງານຕ່າງໆ.

3. ດ້ານທັກສະທີ່ຕ້ອງການ: ສາມາດການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ, ການຄົ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາໃດໜຶ່ງ.