3 ອົງການຈັດຕັ້ງ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ຄົ້ນຫາ

Social Media

ຈົດໝາຍຂ່າວ

Publication1

ສະຖິຕິເຂົ້າຊົມ

325455
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
208
94
495
323870
975
5227
325455

Your IP: 44.200.82.149
2023-06-06 21:55

ພະແນກບໍລິຫານ

D1

1.1. ໜ້າທີ່

1.  ສັງລວມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າການສະເໜີແຜນ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ທຸກວຽກງານຂອງກົມ;

2. ສັງລວມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ການສ້າງແຜນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນພາຍໃນກົມ ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ;

3. ສັງລວມສະຖິຕິພະນັກງານ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກລະດັບ, ສັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ, ຍ້ອງຍໍ,ປະຕິບັດວິໄນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີ ການຕໍ່ພະນັກງານພາຍໃນກົມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ຂຶ້ນກັບ;

4. ສັງລວມຄົ້ນຄວ້າການວາງແຜນ ແລະ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ;

5. ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເງິນສົດ;

6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເລຂານຸການ ແລະ ວຽກງານພິທີການ;

7. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ການພິມ, ອັດສຳເນົາ ແລະ ກາປະທັບຂອງກົມ;

8. ຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ, ວັດສະດຸ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ;

9. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ຊ່ຽວຊານ, ອາສາສະໝັກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ;

10. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການສ່ອງແສງຂອງຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;

11.  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

1.2. ກິດຈະກຳ:

1.  ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສັງລວມຄົ້ນຄວ້າການສ້າງແຜນ, ການສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

2. ບັນທຶກ, ສຳເນົາເອກະສານ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ຄຸ້ມຄອງກາປະທັບ, ຮັບແຂກ ແລະ ພິທີການຕ່າງໆ;

3. ພິມ, ອັດສຳເນົາ, ເກັບມ້ຽນ, ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ສົ່ງເອກະສານ ແລະ ແຈ້ງຂ່າວຕ່າງໆ;

4. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເກັບກຳສະຖິຕິພະນັກງານ, ຊ່ຽວຊານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງກົມ;

5. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກລະດັບ, ສັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດວິໄນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການ ຕໍ່ພະນັກງານພາຍໃນກົມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ຂຶ້ນກັບ;

6. ສັງລວມ, ຄົ້ນຄວ້າ ການສ້າງແຜນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານ;

7. ຄຸ້ມຄອງເງິນສົດ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ເບີກຈ່າຍເງິນຕ່າງໆພ້ອມດ້ວຍຕິດຕາມ ການຈັດຊັ້ນ-ຂັ້ນ ເງິນເດືອນ ຂອງພະນັກງານພາຍ ໃນກົມ;

8. ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການ, ຂຶ້ນບັນຊີ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ວັດສະດຸ-ອຸປະກອນ ແລະ ຍານພາຫະນະຕ່າງໆ;

9. ສ່ອງແສງລາຍງານປະຈຳເດືອນໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດວຽກງານຂອງກົມ;

10. ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນກົມ ແລະ ສຳນັກກະຊວງ.

11.  ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

1.3. ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ:

(1). ຫົວໜ້າພະແນກ (ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດIV).

•   ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຮັບຜິດຊອບວຽກງານລວມ ຂອງພະແນກ.

1.  ຊີ້ນຳລວມທຸກວຽກງານຂອງພະແນກ (ການເມືອງແນວຄິດ, ການຈັດຕັ້ງ, ການບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການ);

2. ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ ການວາງແຜນການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ;

3. ຊີ້ນຳວຽກງານ ງົບປະມານ-ການເງິນ;

4. ບັນທຶກກອງປະຊຸມ ຂອງກົມ;

5. ສ່ອງແສງລາຍງານປະຈຳເດືອນໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດວຽກ ງານຂອງກົມ;

6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

•   ຂອບເຂດສິດ:

1.  ສະເໜີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເພື່ອປັບປຸງທຸກວຽກງານ;

2. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ-ຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປະເພດຕ່າງໆຕາມລະບຽບ, ກົດໝາຍຂອງການເງິນ ແລະ ງົບປະມານ;

3. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນໆ ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານຂອງກົມໃຫ້ສຳເລັດ;

4. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

•   ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

•   ມາດຕະຖານສະເພາະ:

1.  ດ້ານວຸດທິການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕຳແໜ່ງງານ;

2. ດ້ານປະສົບປະການ:   ເຄີຍດຳລົງຕຳແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດV ມາແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ3ປີ;

3. ດ້ານທັກສະທີ່ຕ້ອງການ: ມີຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ ແລະ ການບໍລິຫານເປັນຢ່າງດີ, ສາມາດນຳໃຊ້ICT, ຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶ່ງໃນ ການສື່ສານ.

(2). ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ (ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດV).

•   ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:

1.  ຊ່ວຍວຽກຫົວໜ້າພະແນກຮອບດ້ານ (ການເມືອງແນວຄິດ, ການຈັດຕັ້ງ, ການບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການ);

2. ຮັບໜ້າທີ່ແທນໄລຍະເວລາຫົວໜ້າພະແນກບໍ່ຢູ່;

3. ຊີ້ນຳວຽກງານ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ;

4. ຊີ້ນຳວຽກງານສາລະບັນ ແລະ ບໍລິການ;

5. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ເກັບກຳວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ;

6. ລາຍງານວຽກງານທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກຮັບຊາບເປັນປົກະຕີ;

7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ.

•   ຂອບເຂດສິດ:

1.  ສະເໜີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເພື່ອປັບປຸງທຸກວຽກງານພາຍໃນກົມ;

2. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ-ຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປະເພດຕ່າງໆຕາມລະບຽບ, ກົດໝາຍ ຂອງການເງິນ ແລະ ງົບປະມານ;

3. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກອື່ນໆ ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານຂອງກົມໃຫ້ສຳເລັດ;

4. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

•   ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າພະແນກ.

•   ມາດຕະຖານສະເພາະ.

1.  ດ້ານວຸດທິການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕຳແໜ່ງງານ;

2. ດ້ານປະສົບປະການ: ເປັນພະນັກງານວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໜ້ອຍ4ປີ ຫຼື ສຳລັບພະນັກງານທີ່ຍົກຍ້າຍມາຈາກພາກສ່ວນອື່ນ ແມ່ນຜູ້ທີ່ເຄີຍດຳລົງ ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດVI ມາແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ3ປີ.

3. ດ້ານທັກສະທີ່ຕ້ອງການ: ມີຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ ແລະ ການບໍລິຫານເປັນຢ່າງດີ, ສາມາດນຳໃຊ້ICT, ຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶ່ງໃນ ການສື່ສານ.

(3). ຕຳແໜ່ງງານວິຊາການເລຂານຸການ. (1ຕໍາແໜ່ງ)

•   ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ;

1.  ບັນທຶກ ແລະ ໃສ່ເລກທີເອກະສານ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ສະເໜີເອກະສານຂາເຂົ້າຕໍ່ຫົວໜ້າກົມໂດຍຜ່ານຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ແຈກຢາຍເອກະສານຕາມ ຄຳເຫັນຂອງຫົວໜ້າກົມ;

2. ນຳເອກະສານທີ່ຄົ້ນຄວ້າແລ້ວເຂົ້າຂໍລາຍເຊັນນຳຄະນະກົມ, ສຳເນົາເອກະສານທີ່ມີລາຍເຊັນ ຄະນະກົມເພື່ອ ເກັບມ້ຽນ ແລະ ນຳສົ່ງເອກະສານໃຫ້ພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

3. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ເອກະສານທີ່ສົ່ງໄປ ແລະ ກັບຄືນ;

4. ເກັບມ້ຽນກາປະທັບ ແລະ ຈ້ຳກາໃສ່ເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;

5. ສັງລວມ ແລະ ເກັບມ້ຽນເອກະສານຕາມລະດັບຄວາມສຳຄັນ;

6. ປະສານສົມທົບ, ປະຊາສຳພັນ-ການນັດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ່າງໆ;

7. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພິທີການ ແລະ ບໍລິການຮັບແຂກ ຂອງກົມ;

8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກແລະກົມ;

•   ຂອບເຂດສິດ.

1.  ສະເໜີ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນວຽກງານຕ່າງໆຂອງພະແນກ ແລະ ກົມ;

2. ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ.

•   ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂຶ້ນກັບຮອງຫົວໜ້າພະແນກຜູ້ຊີ້ນຳ.

•   ມາດຕະຖານສະເພາະ:

1.  ດ້ານວຸດທິການສຶກສາ: ຊັ້ນກາງຂຶ້ນໄປໃນສາຂາວິຊາເລຂານຸການ ຫຼື ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ;

2. ດ້ານປະສົບການ: ມີຄວາມຮູ້ດ້ານເລຂານຸການ ຫລື ວຽກງານຄ້າຍຄືກັນມາແລ້ວ;

3. ດ້ານທັກສະທີ່ຕ້ອງການ: ສາມາດຈັດເອກະສານເປັນລະບົບ, ສາມາດນຳໃຊ້ICT ແລະ ພາສາອັງກິດ ເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

(4). ຕຳແໜ່ງງານວິຊາການສາລະບັນ ແລະ ບໍລິການ. (1ຕຳແໜ່ງ)

•    ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

1.   ສຳເນົາ ແລະ ແຈກຢາຍເອກະສານທາງການທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ;

2. ແຈ້ງຂ່າວທາງລັດຖະການໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງກົມ;

3. ປົກປັກຮັກສາອຸປະກອນການພິມ ແລະ ການອັດສຳເນົາ;

4. ບັນທຶກການພິມ, ປົກປັກຮັກສາແຟ້ມເອກະສານເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອັດສຳເນົາເອກະສານ ປະຈຳວັນ;

5. ສະຫຼຸບລາຍງານການພິມ ແລະ ການອັດສຳເນົາ;

6. ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກວດກາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມສະອາດພາຍໃນກົມ;

7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ.

•   ຂອບເຂດສິດ.

1.  ສະເໜີ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນວຽກງານຕ່າງໆຂອງພະແນກ ແລະ ກົມ;

2. ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງພະແນກ ແລະ ກົມ.

•   ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂຶ້ນກັບຮອງຫົວໜ້າພະແນກຜູ້ຊີ້ນຳ.

•   ມາດຕະຖານສະເພາະ.

1.  ດ້ານວຸດທິການສຶກສາ:ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປໃນສາຂາວິຊາເລຂາ,ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການຫຼືວິຊາທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ;

2. ດ້ານປະສົບປະການ: ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວຽກງານສຳເນົາເອກະສານມາແລ້ວຫຼື ວຽກງານທີ່ໃກ້ຄຽງ;

3. ດ້ານທັກສະທີ່ຕ້ອງການ:ສາມາດສຳເນົາເອກະສານ, ຮູ້ນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີ ແລະສາມາດນຳໃຊ້ ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶ່ງ ເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

(5). ຕຳແໜ່ງງານວິຊາການຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ:(2ຕຳແໜ່ງ)  

•   ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕຳແໜ່ງທີ1:

1.  ຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ,ວິໄຈບັນຫາ ເພື່ອສັງລວມ ແລະ ການວາງແຜນ ພັດທະນາວຽກງານ ຂອງກົມ;

2. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫລຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ;

3. ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມແຜນການ ແລະ ບົດສະຫຼຸບປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ ແລະ ປີ;

4. ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະເກັບມ້ຽນຊີວະປະຫວັດ,ປະກາສະນິຍະບັດ,ໃບຢັ້ງຢືນຕ່າງໆຂອງພະນັກງານ ພາຍໃນກົມ;

5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ

•   ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕຳແໜ່ງທີ2 :

1.  ຕິດຕາມ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີການແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກລະດັບ, ສັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ, ການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ, ການຍ້ອງຍໍ, ການປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ສະຫວັດດີການ ຕໍ່ພະນັກງານພາຍໃນກົມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ຂຶ້ນກັບ;

2. ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ສະເໜີແຜນຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານພາຍໃນກົມ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ;

3. ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມຂໍອະນຸມັດການຈັດສົ່ງພະນັກງານຂອງກົມແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໄປຍົກລະດັບ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ;

4. ຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານ, ອາສາສະໝັກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນສາຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

•   ຂອບເຂດສິດ:

1.  ສະເໜີ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນວຽກງານຕ່າງໆຂອງພະແນກ ແລະກົມ;

2. ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງພະແນກ ແລະ ກົມ.

•   ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າພະແນກ.

•   ມາດຕະຖານສະເພາະ:

1.  ດ້ານວຸດທິການສຶກສາ:   ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕຳແໜ່ງງານ;

2. ດ້ານປະສົບປະການ:     ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວຽກງານສັງລວມ ຫລື ວາງແຜນ;

3. ດ້ານທັກສະທີ່ຕ້ອງການ: ຮູ້ນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີWord, Excel ແລະPowerpoint ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶ່ງເຂົ້າໃນວຽກງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

(6). ຕຳແໜ່ງານວິຊາການ ຄຸ້ມຄອງການເງິນ- ການບັນຊີ ແລະ ຊັບສິນ. (2ຕຳແໜ່ງ)

•  ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຜູ້ທີ1:

1.  ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນງົບປະມານຂອງກົມ ເພື່ອສະເໜີຂໍອະນຸມັດ;

2. ລົງບັນຊີ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ;

3. ຄຸ້ມຄອງເງິນສົດ ແລະ ເບີກຈ່າຍເງິນຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບການ;

4. ສົມທົບກັບພະແນກຕ່າງໆ ປະກອບເອກະສານຖອນເງິນງົບປະມານຂອງກົມ;

5. ສະຫລຸບການປະຕິບັດການເງິນ-ການບັນຊີ ທຸກລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ;

6. ສັງລວມ ແລະ ປະກອບເອກະສານຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ແລະ ຖອນເງິນງົບປະມານໃຫ້ມະຫາ ວິທະຍາໄລ;

7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

•   ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຜູ້ທີ2:

1.  ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການກໍ່ສ້າງ/ສ້ອມແປງ, ການຈັດຊື້ຕ່າງໆ ຂອງກົມ;

2. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ເກັບກຳວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງກົມ;

3. ເກັບມ້ຽນ ແລະ ຮັກສາເອກະສານວຽກງານການເງິນຂອງກົມ;

4. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆ ຂອງກົມໃຫ້ສອດຄອງຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ;

5. ກວດກາ, ເກັບກຳວັດຖຸອຸປະກອນຄົງທີ່, ພາຫະນະ, ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ;

6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

•   ຂອບເຂດສິດ:

1.  ສະເໜີ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນວຽກງານຕ່າງໆຂອງພະແນກ ແລະກົມ;

2. ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຕາມການໝາຍຂອງພະແນກ ແລະ ກົມ.

•   ສາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂຶ້ນກັບຫົວໜ້າພະແນກ;

•   ມາດຕະຖານສະເພາະ:

1.  ດ້ານວຸດທິການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປໃນສາຂາວິຊາການເງິນ ຫລື ການບັນຊີ ຫຼື ວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

2. ດ້ານປະສົບປະການ:   ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວຽກງານການເງິນ, ການບັນຊີ ຫຼື ມີປະສົບການວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາແລ້ວ;

3. ດ້ານທັກສະທີ່ຕ້ອງການ: ຮູ້ເຮັດບັນຊີ, ລົງບັນຊີ, ມີຄວາມຮັບຮູ້ໃນການກວດສອບ, ການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ, ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ຮູ້ນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີWord, Excel ແລະPower point ແລະສາມາດນຳໃຊ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜຶ່ງເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.