ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ - ດາວໂຫລດ

ປື້ມຄູ່ມື ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ
ສໍາລັບ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

PDF icon ປື້ມຄູ່ມື ວິຊາ ຟີຊິກສາດ
PDF icon ປື້ມຄູ່ມື ວິໍຊາ ເຄມີສາດ
PDF icon ປື້ມຄູ່ມື ວິຊາ ຊີວະວິທະຍາ

ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ມ.1

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຂັ້ນ ມ.1
ທ່ານ ສາມາດພົວພັນໄດ້ທີ່ ເບີ 021-21213161/020-28228810

ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ມ.2

ທ່ານ ສາມາດ ດາວໂຫລດ ເອົາ ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຂັ້ນ ມ.2 PDF icon ໄດ້ທີ່ນີ້

ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ມ.3

ທ່ານ ສາມາດ ດາວໂຫລດ ເອົາ ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຂັ້ນ ມ.3 PDF icon ໄດ້ທີ່ນີ້

ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ມ.4

ທ່ານ ສາມາດ ດາວໂຫລດ ເອົາ ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຂັ້ນ ມ.4 PDF icon ໄດ້ທີ່ນີ້

ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ມ.5

ທ່ານ ສາມາດ ດາວໂຫລດ ເອົາ ປຶ້ມແບບຮຽນ ຂັ້ນ ມ.5 PDF icon ໄດ້ທີ່ນີ້
ທ່ານ ສາມາດ ດາວໂຫລດ ເອົາ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ຂັ້ນ ມ.5 PDF icon ໄດ້ທີ່ນີ້

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ປື້ມຄູ່ມືຄູ ຂັ້ນ ມ.6

ປື້ມແບບຮຽນ ຂັ້ນ ມ.6

PDF icon ວິຊາ ICT
PDF icon ວິຊາ ຄະນິດສາດ
PDF icon ວິຊາ ຟີຊິກສາດ
PDF icon ວິຊາ ເຄມີສາດ
PDF icon ວິຊາ ຊີວະວິທະຍາ
PDF icon ວິຊາ ພາສາລາວ
PDF icon ວິຊາ ວັນນະຄະດີ
PDF icon ວິຊາ ປະຫວັດສາດ
PDF icon ວິຊາ ພູມສາດ
PDF icon ວິຊາ ສຶກສາພົນລະເມືອງ
PDF icon ວິຊາ ພະລະສຶກສາ
PDF icon ວິຊາ ສີລະປະກໍາ
PDF icon ວິຊາ ພາສາອັງກິດ
PDF icon ວິຊາ ພາສາຝຣັ່ງ
PDF icon ວິຊາ ພື້ນຖານວິຊາຊີບ ທຸລະກິດ 68 ຊົ່ວໂມງ
PDF icon ວິຊາ ພຶ້ນຖານວິຊາຊີບ ທຸລະກິດ 12 ຊົ່ວໂມງ
PDF icon ວິຊາ ກະສິກໍາ
PDF icon ວິຊາ ໄຟຟ້າ
PDF icon ວິຊາ ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ
PDF icon ວິຊາ ໂລຫະກໍາວິທະຍາ
PDF icon ວິຊາ ຊ່າງຍົນ
PDF icon ວິຊາ ການເຮືອນ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ປື້ມຄູ່ມືຄູ ມ.6

PDF icon ວິຊາ ICT
PDF icon ວິຊາ ຄະນິດສາດ
PDF icon ວິຊາ ຟີຊິກສາດ
PDF icon ວິຊາ ເຄມີສາດ
PDF icon ວິຊາ ຊີວະວິທະຍາ
PDF icon ວິຊາ ພາສາລາວ
PDF icon ວິຊາ ວັນນະຄະດີ
PDF icon ວິຊາ ປະຫວັດສາດ
PDF icon ວິຊາ ພູມສາດ
PDF icon ວິຊາ ສຶກສາພົນລະເມືອງ
PDF icon ວິຊາ ພະລະສຶກສາ
PDF icon ວິຊາ ສີລະປະກໍາ
PDF icon ວິຊາ ພາສາອັງກິດ
PDF icon ວິຊາ ພາສາຝຣັ່ງ
PDF icon ວິຊາ ພື້ນຖານວິຊາຊີບ ທຸລະກິດ 68 ຊົ່ວໂມງ
PDF icon ວິຊາ ພຶ້ນຖານວິຊາຊີບ ທຸລະກິດ 12 ຊົ່ວໂມງ
PDF icon ວິຊາ ກະສິກໍາ
PDF icon ວິຊາ ໄຟຟ້າ
PDF icon ວິຊາ ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ
PDF icon ວິຊາ ໂລຫະກໍາວິທະຍາ
PDF icon ວິຊາ ຊ່າງຍົນ
PDF icon ວິຊາ ການເຮືອນ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ມ.7

ປື້ມແບບຮຽນ ມ.7

PDF icon ວິຊາ ພາສາລາວ
PDF icon ວິຊາ ວັນນະຄະດີ
PDF icon ວິຊາ ພູມສາດ
PDF icon ວິຊາ ປະຫວັດສາດ
PDF icon ວິຊາ ສຶກສາພົນລະເມືອງ
PDF icon ວິຊາ ຄະນິດສາດ
PDF icon ວິຊາ ຟີຊິກສາດ
PDF icon ວິຊາ ເຄມີສາດ
PDF icon ວິຊາ ຊີວະວິທະຍາ
PDF icon ວິຊາ ພາສາອັງກິດ
PDF icon ວິຊາ ພາສາຝຣັ່ງ
PDF icon ICT

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ມ.7

PDF icon ວິຊາ ພາສາລາວ
PDF icon ວິຊາ ວັນນະຄະດີ
PDF icon ວິຊາ ພູມສາດ
PDF icon ວິຊາ ປະຫວັດສາດ
PDF icon ວິຊາ ສຶກສາພົນລະເມືອງ
PDF icon ວິຊາ ຄະນິດສາດ
PDF icon ວິຊາ ຟີຊິກສາດ
PDF icon ວິຊາ ເຄມີສາດ
PDF icon ວິຊາ ຊີວະວິທະຍາ
PDF icon ວິຊາ ພາສາອັງກິດ
PDF icon ວິຊາ ພາສາຝຣັ່ງ
PDF icon ICT
PDF icon ພະລະສຶກສາ

* ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາ ປຶ້ມແບບຮຽນ ມ.7 ທຸກວິຊາ ທີ່ນີ້

* ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາ ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ມ.7 ທຸກວິຊາ ທີ່ນີ້

* ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາ ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ມ.7 ທຸກວິຊາ ທີ່ນີ້

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ຄູ່ມືແນະນຳການສອນນັກຮຽນ ເພື່ອສ້າງເປັນນັກຮຽນເກັ່ງ

ຄູ່ມືແນະນຳການສອນນັກຮຽນ ເພື່ອສ້າງເປັນນັກຮຽນເກັ່ງ ລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາຕາມລາຍວິຊາລຸ່ມນີ້ :

PDF icon ວິຊາ ພາສາລາວ - ວັນນະຄະດີ
PDF icon ວິຊາ ຄະນິດສາດ
PDF icon ວິຊາ ຟີຊິກສາດ
PDF icon ວິຊາ ເຄມີສາດ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ