ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ - ດາວໂຫລດ

ປື້ມຄູ່ມື ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ
ສໍາລັບ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

PDF icon ປື້ມຄູ່ມື ວິຊາ ຟີຊິກສາດ
PDF icon ປື້ມຄູ່ມື ວິໍຊາ ເຄມີສາດ
PDF icon ປື້ມຄູ່ມື ວິຊາ ຊີວະວິທະຍາປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ

ທ່ານ ສາມາດ ດາວໂຫລດ ເອົາ ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
ໄດ້ທີ່ນີ້ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປື້ມຄຸູ່ມືຄູ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

ທ່ານ ສາມາດ ດາວໂຫລດ ເອົາ ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ໄດ້ທີ່ນີ້ຄູ່ມືແນະນຳການສອນນັກຮຽນ ເພື່ອສ້າງເປັນນັກຮຽນເກັ່ງ

ຄູ່ມືແນະນຳການສອນນັກຮຽນ ເພື່ອສ້າງເປັນນັກຮຽນເກັ່ງ ລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາຕາມລາຍວິຊາລຸ່ມນີ້ : ປ.1-ມ.7

PDF icon ວິຊາ ພາສາລາວ - ວັນນະຄະດີ
PDF icon ວິຊາ ຄະນິດສາດ
PDF icon ວິຊາ ຟີຊິກສາດ
PDF icon ວິຊາ ເຄມີສາດ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ