ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ - ສະຖິຕິ

ສະຖິຕິ

ສັງລວມສູນສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
ສົກຮຽນ 2017-2018

ຈຳນວນສູນສອບເສັງ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ສົກຮຽນ 2017-2018 ຈຳນວນສູນສອບເສັງ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ສົກຮຽນ 2017-2018

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາ ສັງລວມສູນສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
Save icon ໄດ້ທີ່ນີ້
ສັງລວມຜົນການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ລະດັບຊາດ ສົກຮຽນ 2017-2018

Excel icon ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດຜົນການສອບເສັງໄດ້ ທີ່ນີ້


ສັງລວມສູນສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
ສົກຮຽນ 2016-2017

ຈຳນວນສູນສອບເສັງ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ສົກຮຽນ 2016-2017 ຈຳນວນສູນສອບເສັງ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ສົກຮຽນ 2016-2017

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາ ສັງລວມສູນສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
Save icon ໄດ້ທີ່ນີ້
ສະຖິຕິຕົ້ນປີ ສົກຮຽນ 2016-2017


ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາ ສະຖິຕິຕົ້ນປີທີ່ແຂວງ ສົ່ງມາໄດ້ Save icon ທີ່ນີ້

ສັງລວມສູນສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ

ຈຳນວນສູນສອບເສັງ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ສົກຮຽນ 2015-2016 ຈຳນວນສູນສອບເສັງ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ສົກຮຽນ 2015-2016

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາ ສັງລວມສູນສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
(ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ) Save icon ໄດ້ທີ່ນີ້ຈຳນວນນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ) ສົກຮຽນ 2015-2016 ຈຳນວນນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ) ສົກຮຽນ 2015-2016

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາ ຈໍານວນນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
(ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ) Save icon ໄດ້ທີ່ນີ້ຈຳນວນນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ເອກະຊົນ) ສົກຮຽນ 2015-2016 ຈຳນວນນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ເອກະຊົນ) ສົກຮຽນ 2015-2016

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາ ຈໍານວນນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ເອກະຊົນ) Save icon ໄດ້ທີ່ນີ້ຈຳນວນໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ) ສົກຮຽນ 2015-2016 ຈຳນວນໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ) ສົກຮຽນ 2015-2016

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາ ຈຳນວນໂຮງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
(ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ) Save icon ໄດ້ທີ່ນີ້Save icon ຂໍ້ມູນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ TOT ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
Excel icon ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ ສົກຮຽນ 2015-2016
Excel icon ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ ສົກຮຽນ 2014-2015
Excel icon ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ ສົກຮຽນ 2013-2014
Excel icon ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ ສົກຮຽນ 2012-2013

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ