ກົມສາມັນສຶກສາ - SESDP

ເອກະສານກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານ
ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ

ເອກະສານເປັນ PDF

 1. ປື້ມຄູມືຄູຝຶກ
 2. ປື້ມຄູ່ມືສໍາມະນາກອນ
 3. ແຜນການສອນ

ວິທີແກ້ໄຂຫຼັງຈຸດ ໃນໂປຣແກຣມ Excel

ສາມາດດາວໂຫລດເອກະສານ ໄດ້ ທີ່ນີ້

ເອກະສານກອງປະຊຸມ

 1. ຕາຕະລາງການຝຶກອົບຮົມຂັ້ນແຂວງ
 2. ແຜນລວມຂອງແຕ່ລະຫົວຂໍ້
 3. ກົດແຫ່ງຈັນຍາບັນ
 4. ແບບປະເມີນຄູຝຶກ / ວິທະຍາກອນ
 5. ຮ່າງປະເມີນປະເມີນ ຄູຝຶກ / ວິທະຍາກອນ
 6. ຄໍາຖາມປະເມີນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ
 7. ການນໍາພາດ້ານການຮຽນ-ການສອນ
 8. ແບບຟອມສັງລວມການປະເມີນ ແບບທີ 1
 9. ແບບຟອມສັງລວມການປະເມີນ ແບບທີ 2

PowerPoint Presentation

 1. ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນໂດຍເອົາໂຮງຮຽນເປັນຖານ
 2. ການປະເມີນຜົນງານການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງລັດຖະກອນຄູ
 3. ແນະນໍາການສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ
 4. ການສ້າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
 5. ສະຖິຕິເພື່ອ​ການວາງແຜນສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ
 6. ງົບປະມານ ແລະ ການເງິນ
 7. ການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ
 8. ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນຂັ້ນໂຮງຮຽນ
 9. ການສອນບຳລຸງນັກຮຽນອ່ອນ
 10. ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
 11. ລະບົບການຕິດຕາມນັກຮຽນ
 12. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຕາມຕົວຊີ້ບອກວຽກງານມັດທະຍົມສຶກສາ

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາ ເອກະສານທັງໝົດໄດ້ ທີ່ນີ້