ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ - SESDP

ເອກະສານກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ

ເອກະສານສໍາລັບ ສໍາມະນາກອນ

PDF icon ເອກະສານ ການຄຸ້ມຄອງໂດຍເອົາໂຮງຮຽນເປັນຖານ
School Based Management (SBM)

ຕົວຢ່າງ ແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ

Word icon ຮ່າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ

PDF icon ໂຮງຮຽນ ມສ ໂພນ​ສະ​ຫວ່າງ ເມືອງ ວິລະບູລີ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

PDF icon ໂຮງຮຽນ ມສ ປາກຫາດ (ໂຮງ​ຮຽນ​ໃນ​ໂຄງ​ການ SESDP)

ເອກະສານ ສໍາລັບຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມ

Excel icon ຮ່າງ ລົງທະບຽນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
Excel icon ຮ່າງ ເກັບກໍາສະຖິຕິ
Excel icon ຮ່າງ ປະເມີນການຝຶກອົບຮົມ
PDF icon ມາດຖານ ການປະເມີນໂຮງຮຽນ
PDF icon ຮ່າງ ຄໍາຖາມປະເມີນ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ ການຝຶກອົບຮົມ
Word icon ຂະໜານຕອບ ຂອງ ແບບປະເມີນ
Word icon ຮ່າງ ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ

ຕາຕະລາງການຝຶກອົບຮົມ

Word icon ຫ້ອງທີ 1 ແລະ 6
Word icon ຫ້ອງທີ 2 ແລະ 7
Word icon ຫ້ອງທີ 3 ແລະ 8
Word icon ຫ້ອງທີ 4 ແລະ 9
Word icon ຫ້ອງທີ 5 ແລະ 10


ຮ່າງ ໃບຢັ້ງຢືນ

Word icon ຮ່າງ ໃບຢັ້ງຢືນ ວິທະຍາກອນ
Word icon ຮ່າງ ໃບຢັ້ງຢືນ ສໍາມະນາກອນ


BAC TOT Manual

ຄູ່ມືຄູຝຶກ


PowerPoints

 1. School Based Management
 2. School Improvement Plan
 3. School Quality Improvement Models
 4. Remedial Classes
 5. Education Awareness

 6. ATRUP
  TPME

 7. School Block Grant

 8. Student Tracking System
  Practical Sessions