ກົມສາມັນສຶກສາ - SESDP

ເອກະສານກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ

ເອກະສານເປັນ PDF

 1. ປື້ມຄູມືຄູຝຶກ
 2. ປື້ມຄູ່ມືສໍາມະນາກອນ
 3. ແຜນການສອນ

ເອກະສານເປັນ Word

 1. ປື້ມຄູມືຄູຝຶກ
 2. ປື້ມຄູ່ມືສໍາມະນາກອນ
 3. ແຜນການສອນ

PowerPoint Presentation

 1. SBM
 2. TPME
 3. ATRUP
 4. ESDP
 5. Statistic for education
 6. Budgeting and Finance
 7. Quality Assurance
 8. SQIM
 9. Remedial Class
 10. M&E Fundamental
 11. Student Tracking System
 12. M&E Toolkits