ປື້ມຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນ ປ.1

ສີລະປະກຳ ແລະ ສີລະປະດົນຕີ ພາສາລາວ ຄະນິດສາດ ຄຸນສົມບັດສຶກສາ
ປື້ມຄູ່ມືຄູ ປື້ມຄູ່ມືຄູ ປື້ມຄູ່ມືຄູ ປື້ມຄູ່ມືຄູ
ພະລະສຶກສາ ແລະ ຫັດຖະກຳ ໂລກອ້ອມຕົວ ຄະນິດສາດ (ໃໝ່)
ປື້ມຄູ່ມືຄູ ປື້ມຄູ່ມືຄູ ປື້ມຄູ່ມືຄູ