ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ - ນິຕິກຳ

ນິຕິກຳ

Book

PDF icon ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ.

PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ວ່າດ້ວຍ ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດ
ຂອງ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ.
ເລກທີ 1052/ສສກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 26 ກຸມພາ 2016.

PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ວ່າດ້ວຍ ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ
ຂອງ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ.
ເລກທີ 1053/ສສກ.ມຍ ລົງວັນທີ 26 ກຸມພາ 2016.

PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ວ່າດ້ວຍ ການນໍາໃຊ້ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາ
ສໍາລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.
ເລກທີ 2166/ສສກ.ສປຄ ລົງວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2012.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

PDF icon ຄຳສັ່ງແນະນຳ ການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບສາຍສາມັນສຶກສາ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ​ (ຫ້ອງດ່ຽວ/ຫ້ອງຄວບ), ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ.
ເລກທີ 763/ສສ.ສມ, ລົງວັນທີ 10 ກັນຍາ 2007.

PDF icon ຄຳແນະນຳ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ການຮຽນວິຊາຊີບ
ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
ເລກທີ 1939/ສສກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2016.

PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາຊີບ
ຊັ້ນ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
ເລກທີ 1815/ສສກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2016.

PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ວ່າດ້ວຍ ການນິເທດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ເລກທີ 1814/ສສກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2016.

PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ວ່າດ້ວຍ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ເລກທີ 1821/ສສກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2016.

PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ແທັບເລັດ (Tablet Computer)
ເລກທີ 0332/ສສກ, ລົງວັນທີ 19 ມັງກອນ 2016.

PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມມັດທະຍົມສຶກສາ.
ເລກທີ 898/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 23 ມີນາ 2012.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ເອກະສານ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

PDF icon 4 ບຸກທະລຸ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
PDF icon 3 ລັກສະນະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ
PDF icon 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ເອກະສານທີ່ເປັນ PowerPoint

PowerPoint icon ການເປັນພະນັກງານວິຊາການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີ
PowerPoint icon ການຮ່າງເອກະສານທາງລັດຖະການ
PowerPoint icon ການສໍາເນົາເອກະສານ
PowerPoint icon ແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ 2006-2015


ຮ່າງເອກະສານການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ
ເອກະຊົນນານາຊາດ

ບົດວິພາກເສດຖະກິດ
ຂັ້ນຕອນ ຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນນານາຊາດ
ຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບບໍລິຫານ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ