ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ - ຂ່າວສານ 2016

ຂ່າວສານ

ວັນທີ 13-15 ມີນາ 2017

BAC TOT 2017

ກອງປະຊຸມ ຄູຝຶກຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອກະກຽມປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງການຍ່ອຍຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ SESDP ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ
ຄັ້ງວັນທີ 13-15 ມີນາ 2017 ທີ່ ບ້ານພັກ ແຄມງື່ມ, ທ່າລາດ ແຂວງ ວຽງຈັນ.
ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ໂຄງການ SESDP ADB Grant No. 0257-Lao (SF).

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີ ຈຳນວນ 53 ທ່ານ ເຊິ່່ງມາຈາກ: ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ, ກົມການເງິນ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ສະຖາບັນຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ກົມແຜນການ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອຈະໄປຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນໂຮງຮຽນ ໃນທົ່ວປະເທດ.

ເນື້່ອໃນກອງປະຊຸມ ແມ່ນ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽບກັບ ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ການ​​ສ້າງ​ແຜນ ການ​​ບັນຈຸ ​ແລະ ການນໍາ​ໃຊ້​ຄູ ປະ​ຈໍາປີ, ສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ການສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ, ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນແບບເອົາໂຮງຮຽນເປັນຖານ, ທິດສະດີປັບປຸງໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບໂດຍເອົາໂຮງຮຽນເປັນຖານ, ຄູ່​ມື​ແນະ​ນໍາ​ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການ​ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຂອງ ລັດຖະກອນຄູ, ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ນຳຮອຍນັກຮຽນ.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ເອກະສານ ກອງປະຊຸມ BAC TOT

PDF icon ຄູ່​ມື​ແນະ​ນຳການ​​ສ້າງ​ແຜນ ການ​​ບັນຈຸ ​ແລະ ການນໍາ​ໃຊ້​ຄູ ປະ​ຈໍາປີ
PDF icon ໂຄງການດີເດັ່ນ, ການບັນທຶກຮູບພາບເພື່ອປະກອບການລາຍງານ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ
       ການຂຽນບົດລາຍງານ
PDF icon ສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາ
PDF icon ການສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ
PDF icon ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນແບບເອົາໂຮງຮຽນເປັນຖານ
PDF icon ທິດສະດີປັບປຸງໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບໂດຍເອົາໂຮງຮຽນເປັນຖານ
PDF icon ຄູ່​ມື​ແນະ​ນໍາ​ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການ​ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຂອງ ລັດຖະກອນຄູ
PDF icon ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ນຳຮອຍນັກຮຽນ

ຕົວຢ່າງ:
PDF icon ແຜນພັດທະນາ ໂຮງຮຽນ ມສ ປາກຫາດ

ໝາຍເຫດ:

ເອກະສານ ກອງປະຊຸມຂ້າງເທິງນີ້ ຍັງໄດ້ຈະປັບປຸງຕື່ມອີກ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບ ການລົງໄປຝຶກອົບຮົມໃນຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນໂຮງຮຽນ.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ວິດີໂອ

ການກະກຽມການສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ


ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ ວິດີໂອ ໄດ້ທີ່ນີ້   MP4 icon


ການພັດທະນາໂຮງຮຽນໂດຍເອົາໂຮງຮຽນເປັນຖານ


ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ ວິດີໂອ ໄດ້ທີ່ນີ້   MP4 icon

ນາງ ນ້ອຍ ແມ່ນໃຜ?


ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ ວິດີໂອ ໄດ້ທີ່ນີ້   MP4 icon

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ວັນທີ 21-24 ກຸມພາ 2017

PDF icon ທ່ານ ສາມາດດາວໂຫລດ ເອົາ ບົດສະຫຼຸບ ໄດ້ທີ່ນີ້

ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ສຳລັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນຕົວແບບ 18 ແຫ່ງ ທົ່ວປະເທດ ແມ່ນໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ກອງສີ ແສງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ສູນໄອຊິທີ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນ ໂຮງຮຽນ ມສ ໂພນສະຫວັນ, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໃນມື້ວັນທີ 21-24 ກຸມພາ 2017.

Opening Ceremony

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີທັງໝົດ 81 ທ່ານ, ໃນນັ້ນ ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມ, ຄູຝຶກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຄູອາຈານ ທີ່ສອນໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນຕົວແບບ 18 ແຫ່ງທົ່ວປະເທດ ໂຮງຮຽນລະ 3 ທ່ານ.

- ວິຊາ ຟີຊິກສາດ ລວມ 27 ຄົນ ຍິງ 8 ຄົນ ໃນນັ້ນ ແມ່ນ
ສຳມະນາກອນ ນອກແຜນ ຈຳນວນ 9 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
- ວິຊາ ເຄມີສາດ ລວມ 27 ຄົນ ຍິງ 14 ຄົນ ໃນນັ້ນ ແມ່ນ
ສຳມະນາກອນ ນອກແຜນ ຈຳນວນ 9 ທ່ານ, ຍິງ 5 ທ່ານ.
- ວິຊາ ຊີວະສາດ ລວມ 27 ຄົນ ຍິງ 17 ຄົນ ໃນນັ້ນ ແມ່ນ
ສຳມະນາກອນ ນອກແຜນ ຈຳນວນ 9 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ.

ທີ່ໄດ້ຮັບການເຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມ ແລະ ສາມາດນຳພາຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນພາຍໃນໂຮງຮຽນ ຈັດການຮຽນ-ການສອນ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ຈຸດປະສົງ:
- ເພື່ອສົ່ງເສີມໂຮງຮຽນໃຫ້ມີການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງ, ສື່ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ມີໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ.
- ເພື່ອໃຫ້ຄູອາຈານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງບົດບາດ ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນວິຊາ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ.
- ເພື່ອໃຫ້ການຮຽນ-ການສອນ ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດຕິຜົນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳ ການຮຽນ-ການສອນຄົບຖ້ວນຕາມໂຄງການຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ.
- ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານ ທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ພອນສະຫວັນທີ່ມີ ຮູ້ຈັກອອກແຮງງານຜະລິດຜົນ, ປະກອບສ່ວນເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມ, ເລຶອກຕາມວິຊາຊີບຄວາມເປັນຈິງ.

ປື້ມຄູ່ມື ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ
ສໍາລັບ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

PDF icon ປື້ມຄູ່ມື ວິຊາ ຟີຊິກສາດ
PDF icon ປື້ມຄູ່ມື ວິໍຊາ ເຄມີສາດ
PDF icon ປື້ມຄູ່ມື ວິຊາ ຊີວະວິທະຍາ

ວິຊາ ຟິຊິກສາດ

Physic Workshop

ວິຊາ ເຄມີສາດ

Chemistry Workshop

ວິຊາ ຊີວະວິທະຍາ

Biology Class

ຄວາມເປັນມາ:

ສະພາບການຮຽນການສອນ ວິຊາ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຂອງ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນ ສອນທິດສະດີ ແລະ ນຳພານັກຮຽນ ແກ້ບົດຝຶກຫັດ. ວິທີສອນຂອງຄູ ແມ່ນ ເນັ້ນການອະທິບາຍສົມຜົນ ຫຼື ແບບຕັ້ງຕ່າງໆ ເປັນຫຼັກ. ສອນໃຫ້ນັກຮຽນມີການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານຈິນຕະນາການມະໂນພາບ ແລະ ຮຽນແບບທ່ອງຈໍາ (ແບບນົກແກ້ວ).

ຄູສອນບໍ່ຄ່ອຍມີການສະແດງປະຈັກຕາໃນຫ້ອງຮຽນ ຫຼື ນຳພານັກຮຽນເຮັດທົດລອງ. ເນື່ອງຈາກວ່າຄູສອນສ່ວນຫຼາຍໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນໄດ້ບົດບາດຄວາມສຳຄັນຂອງ ການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາວິທະຍາສາດທຳມະຊາດໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ເຂົົາເຈົ້າຍອມຮັບວ່າວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການຮຽນ-ການສອນ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ການເຮັດທົດລອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີປະສົບການ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການເຝຶກອົບຮົມເປັນປົກະຕິ.

ຈຶ່ງມີບັນຫາໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນການທົດລອງ ເຊັ່ນ: ບາງອຸປະກອນທົດລອງບໍ່ເຄີຍເຫັນຈັກເທື່ອ, ໃຊ້ບໍ່ເປັນ, ໃຊ້ບໍ່ຖືກກັບຄຸນປະໂຫຍດຂອງມັນ. ສະຫຼຸບແລ້ວດ້ານຮູບການເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມກະຕືລຶລົ້ນ ແລະ ສາມັກຄີກັນດີ ແຕ່ດ້ານເນື້ອໃນແລ້ວ ເຫັນວ່າ ນັກຮຽນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງ ແລະ ຂັ້ນຕອນການທົດລອງ.

ໃນສົກຮຽນ 2015-2016 ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ເງິນຊື້ເຄື່ອງມືອຸປະກອນທົດລອງ ວິຊາ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ຈຳນວນ 18 ຊຸດ ເພື່ອໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນຕົວແບບ ແຂວງລະ 1 ແຫ່ງ ເພື່ອປະກອບເພີ້ມຕື່ມໃຫ້ຄົບຊຸດ ແລະ ສາມາດຈັດການຮຽນການສອນໃນຫ້ອງທົດລອງໄດ້ ແລະ ພ້ອມທັງຈັດເຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເຄື່ອງທົດລອງ ແລະ ສື່ອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ວິຊາ ຟີຊິກສາດ, ເຄມີສາດ ແລະ ຊີວະສາດ ທີ່ທາງລັດຖະບານສະໜອງໃຫ້ນັ້ນນໍາໃຊ້ຢ່າງມີປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ. ສະນັ້ນ, ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ໄດ້ສົມທົບກັບໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຈັດຊື້ສົ່ງເຄື່ອງທົດລອງ ໃນສົກປີ 2015-2016 ເພື່ອພັດທະນາຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ຄູສອນນໍາໄປໃຊ້.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງຕ້ອງໄດ້ຈັດເຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງ ແລະ ອຸປະກອນ ປະກອບການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ແກ່ຄູສອນໃນບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບເຄື່ອງທົດລອງ ຈຳນວນ 18 ແຫ່ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ວັນທີ 6-10 ກຸມພາ 2017

ການລົງປະເມີນການປະຕິບັດຫຼັກສູດ

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການນິເທດສຶກສາ ແມ່ນຂະບວນການໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນຂອງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ. ສໍາລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໄດ້ມີການປະຕິຮູບລະບົບ 6 ປີ(3+3) ເປັນ 7 ປີ(3+4), ຫຼັກສູດໃໝ່, ຮູບແບບວິທີສິດສອນ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ ລວມທັງການປັບປຸງວິທີການແຕ່ງບົດສອນ ໂດຍນໍາໃຊ້ UbD.

Monitoring 2017

ກົມມັດທະຍົມສຶກສາໄດ້ຖືເອົາການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນເປັນວຽກງານໜຶ່ງໃນວຽກບຸລິມະສິດ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມາເປັນແຕ່ລະສົກຮຽນ ເພື່ອສົ່ງເສີມ, ຊຸກຍູ້, ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການແກ່ຄູສອນ, ນໍາເອົາຜົນການປະເມີນ ມາເປັນຂໍ້ມູນໃນການເສີມຂະຫຍາຍສິ່ງທີ່ມີລັກສະນະຕັ້ງໜ້າ ແລະ ປັບປຸງ, ແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ຄົງຄ້າງ.

ສໍາລັບສົກຮຽນ 2016-2017 ນີ້ ກົມມັດທະຍົມສຶກສາໄດ້ປັບປຸງເຄື່ອງມືການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນໃໝ່ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ປະເມີນການສອນຂອງຄູ, ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ, ຕິດຕາມການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຜູ່ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູສອນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການ ການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ແກ່ຄູ ເພື່ອປັບປຸງຂະບວນການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂື້ນ.

ໃນໄລຍະເດືອນ ກຸມພາ 2017 ເປັນໄລຍະທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານໃນພາກຮຽນທີ I ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ຂະບວນການຮຽນ-ການສອນໄດ້ດໍາເນີນຢ່າງປົກກະຕິ ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ, ມີການຖອດຖອນບົດຮຽນທີ່ດີມານໍາໃຊ້ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມເພື່ອດໍາເນີນການຮຽນ-ການສອນ ໃນພາກຮຽນທີ II ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງການສອນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ກົມມັດທະຍົມສຶກສາຈຶ່ງໄດ້ສັບຊ້ອນ ແລະ ຈັດຕັ້ງທິມງານລົງຕິດຕາມ, ປະເມີນຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ, ການນິເທດສຶກສາ ແລະ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໄລຍະວັນທີ 6-10/2/2017.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ພິທີປິດກອງປະຊຸມ TOT

ຮູບພາບ ພິທີປິດກອງປະຊຸມເຝິກອົບົຮມ ຄູເຝິກຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການແນະນຳຫຼັກສູດ ການນໍາໃຊ້ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຂັ້ນ ມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7 (ມ.7) ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນ ICT ແຂວງ ວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 6 ສິງຫາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ.

Closing TOT Ceremony

ຄູອາຈານດີເດັ່ນໃນການສອນທົດລອງ ຕາມລາຍວິຊາ

Excellent Teachers

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ວັນທີ 1-6 ສິງຫາ 2016

ກົມມັດທະຍົມສຶກສາຮ່ວມກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ກົມສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບົຮມ ຄູເຝິກຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການແນະນຳຫຼັກສູດ ການນໍາໃຊ້ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຂັ້ນ ມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7 (ມ.7) ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນ ICT ແຂວງ ວຽງຈັນ

ຊຸດທີ 2: ວັນທີ 01-06/07/2016 ແຂວງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມມີດັ່ງນີ້: ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ. ມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 281 ທ່ານ

TOT group 2

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ໂຄງການ SESDP ADB Grant No. 0257-Lao(SF)

ວິຊາທີ່ເຝິກອົບຮົມ ແມ່ນມີ 11 ວິຊາ: ຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດ, ເຄທີສາດ, ຊີວະວິທະຍາ, ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ພູມສາດ, ປະຫວັດສາດ, ສຶກສາພົນລະເມືອງ, ພາສາອັງກິດ, ພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ໄອຊີທີ (ICT).

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ວັນທີ 25-30 ກໍລະກົດ 2016

ກົມມັດທະຍົມສຶກສາຮ່ວມກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ກົມສ້າງຄູ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບົຮມ ຄູເຝິກຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການແນະນຳຫຼັກສູດ ການນໍາໃຊ້ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຂັ້ນ ມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7 (ມ.7)
ວັນທີ 25-30 ກໍລະກົດ 2016 (ຊຸດທີ 1)
ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນ ICT ແຂວງ ວຽງຈັນ.

TOT ມ.7 ສົກຮຽນ 2015-2016

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ໂຄງການ SESDP ADB Grant No. 0257-Lao(SF)

ວິຊາທີ່ເຝິກອົບຮົມ ແມ່ນມີ 11 ວິຊາ: ຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດ, ເຄທີສາດ, ຊີວະວິທະຍາ, ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ພູມສາດ, ປະຫວັດສາດ, ສຶກສາພົນລະເມືອງ, ພາສາອັງກິດ, ພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ໄອຊີທີ (ICT).

ຊຸດທີ 1: ວັນທີ 25-30/07/2016 ແຂວງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມມີດັ່ງນີ້: ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫົວພັນ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື
ມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 280 ທ່ານ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ວັນທີ 6-24 ມິຖຸນາ 2016

Cooperative Learning

ລັດຖະບານຂອງລັດ Schwyz ໄດ້ເຊື້ອເຊີນຄູອາຈານສອນພາສາອັງກີດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ການພັດທະນາທັກສະໃນການສິດສອນວິຊາພາສາອັງກີດ ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ອາທິດ ທີ່ Schwyz University of Teacher Education ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 6 ເດືອນ ມິຖຸນາ ຫາ ວັນທີ 24 ເດືອນ ມິຖຸນາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ.

ມີຄູອາຈານເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈຳນວນ 10 ທ່ານ, ຍິງ 5 ທ່ານ ເຊິ່ງມາຈາກແຕ່ລະແຂວງທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດສະວິດເຊີແລນ. ຄູອາຈານໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບການສຶກສາຢູ່ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ແລະ ການຮຽນການສອນພາຍໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄູອາຈານໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມໂມງສອນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ໄດ້ພົບປະກັບຄູອາຈານທີ່ສອນຢູ່ໂຮງຮຽນເຫຼົ່ານັ້ນ.

ຄະນະຄູອາຈານໄດ້ມີໂອກາດເຜີຍແຜ່ໂຮງຮຽນທີ່ເຂົາເຈົ້າສອນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນສະວິດໄດ້ຮັບຊາບ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ມີໂອກາດໄປທັດສະນະສຶກສາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວສໍາຄັນຂອງສະວິດເຊີແລນ ເຊັ່ນວ່າ Lucerne, Altdorf, the home of William Tell ແລະ ໄດ້ຂີ່ເຮືອທ່ອງທ່ຽວ 4 ລັດໃຫຍ່ຂອງປະເທດ ແລະ ໄດ້ຂຶ້ນໄປພູ Rigi ພູທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ຫຼັງຈາກທີ່ເດີນທາງກັບມາ, ຄູອາຈານຈະໄດ້ຖ່ອຍທອດຄວາມຮູ້ດ້ານການສິດສອນໃໝ່ໆ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮໍ່າຮຽນ ຢູ່ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ໃຫ້ແກ່ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄູອາຈານທີ່ສັງກັດ ຢູ່ໂຮງຮຽນທີ່ເຂົາເຈົ້າສອນຢູ່.

ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄູອາຈານຈາກ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ແລະ ສປປລາວ ຈະສືບຕໍ່ໃນປີຕໍ່ໆໄປ.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ວັນທີ 25 ເມສາ 2016

ການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງທົ່ວປະເທດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປະຈຳສົກຮຽນ 2015-2016 ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງ ວັນທີ 25-29 ເມສາ 2016 ນີ້, ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ມີນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງທັງໝົດ 144 ຄົນ, ຍິງ 45 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນມາຈາກ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ 17 ແຂວງທົ່ວປະເທດ.

ໃນນັ້ນມີນັກສອບເສັງຊັ້ນ ມ4 ແລະ ມ7 ຕາມແຕ່ລະວິຊາ ເຊັ່ນ: ວິຊາ ຄະນິດສາດ, ວິຊາ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ວິຊາ ຟີຊິກສາດ ແລະ ວິຊາ ເຄມີສາດ. ເຊີ່ງເວລາທີ່ແຂ່ງຂັນໃນແຕ່ລະວິຊາ ແມ່ນ 120 ນາທີ. ໂດຍພິທີເປີດ ແມ່ນ ທ່ານ ຮສ ດຣ ກອງສີ ແສງມະນີ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ.

ພິທີເປີດການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ

ການສອບເສັງດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ສະແດງອອກ ດ້ານຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ, ພອນສະຫວັນ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງຕົນ, ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຂະບວນການສອນດີ-ຮຽນເກັ່ງ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນແຂ່ງຂັນກັນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ເພື່ອວັດແທກ ແລະ ປະເມີນຜົນສຳເລັດດ້ານການສິດສອນ-ຮໍ່າຮຽນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ.

ເປີດຊອງຫົວບົດສອບເສັງ ສົກຮຽນ 2015-2016

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ເພື່ອຄັດເລືອກ ແລະ ສົ່ງເສີມນັກຮຽນເກັ່ງທີ່ມີພອນສະຫວັນໃນແຕ່ລະວິຊາ ເປັນຕົວແທນຂອງຊາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ຄູນຳພາ ແລະ ນັກສອບເສັງຈາກທົ່ວປະເທດໄດ້ແລກປ່ຽນ-ຖອດຖອນບົດຮຽນຮ່ວມກັນ

ການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ສົກຮຽນ 2015-2016

ການສອບເສັງໃນສົກຮຽນປີນີ້ ກົມມັດທະຍົມສຶກສາໄດ້ມີການປັບປຸງຮູບແບບ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະຖານ ເພື່ອໃຫ້ກ້າວສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ ໂດຍໄດ້ເຊີນຄູສອນຕົວຈິງ ແລະ ວິຊາການທີ່ມີປະສົບການມາອອກຂໍ້ສອບໃນຄັ້ງນີ້.

ສຳລັບນັກສອບເສັງທີ່ໄດ້ອັນດັບ 1, 2 ແລະ 3 ຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ, ໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ທຶນການສຶກສາ ພ້ອມທັງຫຼຽນນັກຮຽນເກັ່ງ. ເຊີ່ງຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກຮຽນເກັ່ງ ແມ່ນ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ວິຊາ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ມ.ຕົ້ນ

ທີ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຊົນເຜົ່າ ໂຮງຮຽນ ເມືອງ ແຂວງ
1 ທ້າວ ລັດຕະສິນ ສິງທະວົງ ລາວລຸ່ມ ມສ ຊົນເຜົ່າ ເມືອງ ວຽງໄຊ ແຂວງ ຫົວພັນ
2 ນາງ ອານຸສອນ ເພົາກອນ ລາວລຸ່ມ ມສ ວຽງຈັນ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
3 ນາງ ພຸດສະຫວັນ ແກ້ວລົດສາ ລາວລຸ່ມ ມສ ງົວແດງ ຊະນະສົມບູນ ຈໍາປາສັກ
ລາງວັນຊົມເຊີຍ ນາງ ວະລິລິນ ມະນີວົງ ລາວລຸ່ມ ມສ ກຽດຕິສັກ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ

ວິຊາ ຄະນິດສາດ ມ.ຕົ້ນ

ທີ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຊົນເຜົ່າ ໂຮງຮຽນ ເມືອງ ແຂວງ
1 ທ້າວ ເຕັງ ຮາງຊົງ ມົ້ງ ມສ ນໍ້າຖ້ວມ ນໍ້າບາກ ຫຼວງພະບາງ
2 ບໍ່ມີ
3 ບໍ່ມີ
ຊົມເຊີຍ ທ້າວ ບີວ່າງ ຈົງດົງ ມົ້ງ ມສ ຫຼັກ 52 ໂພນໂຮງ ວຽງຈັນ

ວິຊາ ຟີຊິກສາດ ມ.ຕົ້ນ

ທີ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຊົນເຜົ່າ ໂຮງຮຽນ ເມືອງ ແຂວງ
1 ນາງ ວົງດາລາ ວົງນະຄອນ ລາວລຸ່ມ ມສ ວຽງຈັນ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2 ທ້າວ ຈົ່ງລໍ່ ຈົວ ມົ້ງ ມສ ນາມ້າ ແປກ ຊຽງຂວາງ
3 ທ້າວ ລີນ້ອງ ຈ້າງເຍຍປໍ ມົ້ງ ມສ ນໍ້າເພີນ ໝື່ນ ວຽງຈັນ
ຊົມເຊີຍ ທ້າວ ຢີຢາ ວິດາວອນ ມົ້ງ ມສ ເມືອງຮຸນ ຮຸນ ອຸດົມໄຊ

ວິຊາ ເຄມີສາດ ມ.ຕົ້ນ

ທີ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຊົນເຜົ່າ ໂຮງຮຽນ ເມືອງ ແຂວງ
1 ນາງ ຈິນດາ ທະວີວັນ ລາວລຸ່ມ ມຕ ປາດຖະໜາ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2 ທ້າວ ທອງເພັດ ລາວຈົ່ງ ຫໍ້ ມສ ຍອດອູ ຍອດອູ ຜົ້ງສາລີ
3 ບໍ່ມີ
ຊົມເຊີຍ ນາງ ໄອລິສາ ວ່າເຊັ່ງວື່ ມົ້ງ ມສ ສີທ່ານາໄຊ ປາກຊັນ ບໍລິຄໍາໄຊ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ວິຊາ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ມ.ປາຍ

ທີ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຊົນເຜົ່າ ໂຮງຮຽນ ເມືອງ ແຂວງ
1 ນາງ ພຸດທິດາ ສຸກອາລຸນ ລາວລຸ່ມ ມສ ພອນສະຫວັນຊົນເຜົ່າກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2 ທ້າວ ບຸນລ້ອມ ໄຊຍະສອນ ລາວລຸ່ມ ມສ ສັນຕິພາບ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ
3 ທ້າວ ລໍເຊ່ຍ ເຢຍລົ່ງຢ່າງ ມົ້ງ ມປ ໂພນສະຫວັນ ແປກ ຊຽງຂວາງ
ຊົມເຊີຍ ທ້າວ ບົວລອຍ ອ່ອນຈາ ລາວລຸ່ມ ມສ ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ

ວິຊາ ຄະນິດສາດ ມ.ປາຍ

ທີ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຊົນເຜົ່າ ໂຮງຮຽນ ເມືອງ ແຂວງ
1 ທ້າວ ອາຕົງ ໄຊຕົວ ມົ້ງ ມສ ສັນຕິພາບ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ
2 ທ້າວ ຈໍ່ລໍ່ ມົ້ງ ມສ ວຽງຈັນ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
3 ທ້າວ ຢ່າຈິງ ລາວໄຊຈ່າງ ມົ້ງ ມສ ຊົນເຜົ່າ ວຽງໄຊ ຫົວພັນ
ຊົມເຊີຍ ທ້າວ ພອນປະເສີດ ຄໍາພັນທິລາດ ລາວລຸ່ມ ມປ ພອນສະຫວັນ ປາກເຊ ຈໍາປາສັກ

ວິຊາ ຟີຊິກສາດ ມ.ປາຍ

ທີ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຊົນເຜົ່າ ໂຮງຮຽນ ເມືອງ ແຂວງ
1 ທ້າວ ມົວກ້ອງ ທ່າວໄຊລີ ມົ້ງ ມສ ພອນສະຫວັນຊົນເຜົ່າກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2 ທ້າວ ບຸນຍັງ ຊົ່ງຈໍ ມົ້ງ ມສ ສັນຕິພາບ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ
3 ທ້າວ ໄມອາເລົ່າ ມົ້ງ ມສ ວຽງໄຊ ວຽງໄຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຊົມເຊີຍ ທ້າວ ໄຈວື່ ມົ້ງ ມສ ແຂວງ ໄຊ ອຸດົມໄຊ

ວິຊາ ເຄມີສາດ ມ.ປາຍ

ທີ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຊົນເຜົ່າ ໂຮງຮຽນ ເມືອງ ແຂວງ
1 ທ້າວ ເກດວິບຸນ ສຸວິມົນ ລາວລຸ່ມ ມສ ມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
2 ທ້າວ ນູ ວິຊົນຢ່າງ ມົ້ງ ມສ ສັນຕິພາບ ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ
3 ທ້າວ ເຢຍມົວ ຈືປໍຢົງເຢັ່ງ ມົ້ງ ມສ ຊໍາໃຕ້ ຊໍາໃຕ້ ຫົວພັນ
ຊົມເຊີຍ ທ້າວ ໄຊຢ່າງ ຊົ້ງເຢີ ມົ້ງ ກິນນອນຊົນເຜົ່າ ແປກ ຊຽງຂວາງ

ກິດຈະກຳຖາມຕອບວິທະຍາສາດ

ເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງໃນການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາລະດັບຊາດ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ມາສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ໄດ້ສະແດງອອກທາງດ້ານວິຊາຄວາມຮູ້ທັງໃນຫຼັກສູດ ແລະ ຄວາມຮູ້ຮອບຕົວ. ໂດຍມີນັກຮຽນມາຈາກຕາງໜ້າແຂວງຂອງຕົນເຂົ້າຮ່ວມທີມລະ 4 ຄົນ.

ຖາມ-ຕອບ ວິທະຍາສາດ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ຜົນການແຂ່ງຂັນ ຖາມ-ຕອບວິທະຍາສາດ ສົກຮຽນ 2015-2016

ລາງວັນທີ 1​ ແມ່ນ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ລາງວັນທີ 2 ແມ່ນ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
ລາງວັນທີ 2 ແມ່ນ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
ລາງວັນທີ 3 ແມ່ນ ແຂວງ ຫົວພັນ
ລາງວັນທີ 3 ແມ່ນ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
ລາງວັນທີ ຊົມເຊີຍ ແມ່ນ ແຂວງ ສາລະວັນ

ພິທີມອບລາງວັນ ຖາມ-ຕອບ ວິທະຍາສາດ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ທັດສະນະສຶກສາ

ຫຼັງຈາກສຳເລັດການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ສົກຮຽນ 2015-2016, ຕອນບ່າຍໄດ້ມີການໄປທັດສະນະສຶກສາ ສະຖານທີ່ສຳຄັນທາງປະຫວັດສາດ ຂອງ ປະເທດລາວເຮົາ ເຊັ່ນ ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ, ພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ, ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຫໍພິພິທະພັນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ.

ທັດສະນະສຶກສາ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ພິທີສະຫຼຸບ

ໃນມື້ຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ 28 ເມສາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີການຈັດພິທີສະຫຼຸບການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ສົກຮຽນ 2014-2015 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໃນພິທີສະຫຼຸບ

ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ລາງວັນ ທີ 1

ພິທີມອບ ລາງວັນທີ 1

ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ລາງວັນ ທີ 2

ພິທີມອບ ລາງວັນທີ 2

ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ລາງວັນ ທີ 3

ພິທີມອບລາງວັນທີ 3

ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ລາງວັນຊົມເຊີຍ

ພິທີມອບ ລາງວັນ ຊົມເຊີຍ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ວັນທີ 14 ມີນາ 2016

ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມປະຕິບັດຕົວຈິງການອອກຂໍ້ສອບເສັງ

ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມປະຕິບັດຕົວຈິງການອອກຂໍ້ສອບເສັງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 14 ຫາ 16 ມິຖຸນາ 2016 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ 425, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ໂດຍມີ ຄູອາຈານ ມາຈາກ ໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ, ໂຮງຮຽນ ມສ ມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ, ໂຮງຮຽນ ມສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ໂຮ່ຈິມິນ, ໂຮງຮຽນ ມສ ໂນນສະຫວ່າງ ແລະ ວິຊາການ ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ຈຳນວນ 48 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງການອອກຂໍ້ສອບເສັງ ເພື່ອກະກຽມໃສ່ການສ້າງຄັງຂໍ້ສອບເສັງຂອງ ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ການອອກຫົວບົດສອບເສັງເອກະພາບທົ່ວປະເທດ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການ TICA

ວັນທີ 26 ກຸມພາ 2016

ການແຂ່ງບານເຕະ 26.02.2016 ເພື່ອເປັນການຕ້ອນຮັບວັນແມ່ຍິງສາກົນ ວັນທີ 8 ເດືອນ ມີນາ (3) 2016. ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນ ແລ່ນ 5 ຂາ ແລະ ກິລາບານເຕະມິດຕະພາບ
ທີ່ ເດີ່ນບານເຕະ ແກ້ວພິລາ ບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເວລາ 16:00 ຫາ 18:00 ໂມງແລງ. ໂດຍມີພະນັກງານວິຊາການ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນ
ໃນຄັ້ງນີ້ເປັນຈໍານວນ 40 ຄົນ.

ກິລາແລ່ນ 5 ຂາ
ລະຫວ່າງ ທີມແມ່ຍິງຊາວໜຸ່ມກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ກັບ ທີມອາວຸໂສຊາຍກົມມັດທະຍົມສຶກສາ.
ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແມ່ນ ທີມແມ່ຍິງຊາວໜຸ່ມກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ເປັນຝ່າຍຊະນະ.

ກິລາບານເຕະມິດຕະພາບ
ລະຫວ່າງ ທີມແມ່ຍິງຊາວໜຸ່ມກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ພົບກັບ ທີມອາວຸໂສກົມມັດທະຍົມສຶກສາ
ຜົນການແຂ່ງຂັນ ທີມແມ່ຍິງຊາວໜຸ່ມກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ເອົາຊະນະ ທີມອາວຸໂສກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ໄປດ້ວຍຄະແນນ 12 : 08

ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2016

ກອງປະຊຸມປັບປຸງ ແລະ ກວດແກ້ປື້ມແບບຮຽນ, ປື້ມຄູ່ມືຄູ, ປື້ມແນະນຳການວັດຜົນ ການຄຸ້ມຄອງ ສຳລັບຫ້ອງຮຽນສາຍສາມັນວິຊາຊີບ ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ

ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ຮ່ວມກັບ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປັບປຸງ ແລະ ກວດແກ້ປື້ມແບບຮຽນ, ປື້ມຄູ່ມືຄູ, ປື້ມແນະນຳການວັດຜົນ
ແລະ ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ ສຳລັບຫ້ອງຮຽນສາຍສາມັນວິຊາຊີບ ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ.

ຄັ້ງວັນທີ 15 ຫາ 19 ກຸມພາ 2016 ທີ່ ບ້ານພັກແຄມງື່ມ (ທ່າລາດ), ເມືອງ ແກ້ວອຸດົມ,
ແຂວງ ວຽງຈັນ.

ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ລີຕູ່ ບົວປ່າວ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນໍາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ:

ທ່ານ ວັນນະເລກ ເຫຼື້ອງ ຮອງຫົວໜ້າກົມອະຊີວະສຶກສາ
ທ່ານ ສຸລິຄຳກອນ ສີສຸລາດ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ
ທ່ານ ບັນຈົງ ລັດທະວັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມມັດທະຍົມສຶກສາ.

ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ມາຈາກ :

 • ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ
 • ກົມອະຊີວະສຶກສາ
 • ກົມການເງິນ
 • ກົມສ້າງຄູ
 • ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
 • ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
 • ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ
 • ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳດົງຄຳຊ້າງ
 • ວິທະຍາໄລເຕັກລາວ-ເຢັຍລະມັນ
 • ວິທະຍາໄລເຕັກນິກຊັບພະວິຊາ
 • ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງ ວຽງຈັນ
 • ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
 • ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
 • ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ ແຂວງ ວຽງຈັນ
 • ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
 • ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອປັບປຸງຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ, ນິຕິກໍາ, ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ສໍາລັບການຮຽນວິຊາຊີບ ຢູ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ເຊິ່ງຈະທົດລອງ ຢູ່ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ 3 ແຂວງ ຄື:

 1. ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ຮ່ວມກັບ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວຽງຈັນ ສາຂາ ວັງວຽງ ຮຽນວິຊາຊີບໃນສາຂາ ວິຊາໄຟຟ້າ.

 2. ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຮ່ວມກັບ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມ ຮຽນວິຊາຊີບ ໃນສາຂາກໍ່ສ້າງ.

 3. ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຮ່ວມກັບ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມ ຮຽນວິຊາຊີບ ໃນສາຂາກໍ່ສ້າງ.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

8-12 ກຸມພາ 2016

ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ວັນທີ 8-12 ກຸມພາ 2016

ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ວິຊາຟີຊິກສາດ ແລະ ເຄທີສາດໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ 9 ແຂວງ ພາກເໜືອ.

ເພື່ອສົ່ງເສີມໂຮງຮຽນໃຫ້ມີການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງ, ສີື່ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ມີໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ, ເຮັດໃຫ້ຄູອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງບົດບາດຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບການຮຽນ-ການສອນ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ວິຊາວິທະຍາສາດທະມະຊາດ, ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້່ຮັບປະສິດທິຜົນ

ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ວິຊາ ຟິຊິກສາດ ແລະ ວິຊາ ເຄມີສາດ ໃຫ້ແກ່ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ທົ່ວແຂວງ ພາກເໜືອ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 2016 ຜ່ານມາ ທີ່ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສຶ່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ICT) ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ລີຕູ້ ບົວປ່າວ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ບັນຈົງ ລັດທະວັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ, ທ່ານ ຫຸມພັນ ພົມມະຈິດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນໍາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາພະນັກງານ ວິຊາການ, ຕະຫຼອດຮອດວິທະຍາກອນ ແລະ ສໍາມະນາກອນ ຈາກ 9 ແຂວງ ພາກເໜືອ ໃນນັ້ນມີ ແຂວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ທ່ານ ລີຕູ້ ບົວປ່າວ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມການເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງ ວິຊາ ຟິຊິກສາດ ແລະ ວິຊາ ເຄມີສາດ ໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ໃນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາຄູອາຈານ ທີ່ເປັນຄູສອນໃນວິຊາດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດໄປນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງ ທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມອບໃຫ້ໂຮງຮຽນຕົວແບບຂອງແຕ່ລະແຂວງພາກເໜືອ ສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນໃນແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບ ລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຫຍັບເຂົ້າໃກ້ກັບພາກພຶ້ນ ແລະ ສາກົນ ເປັນກ້າວເວົ້່າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ເຊີ່ງແມ່ນການສຶກສາຂັ້ນພຶ້ນຖານໃຫ້ ຮັບປະກັນໄດ້ທັງດ້ານຄຸນນະພາບ.

ການເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ວິຊາ ຟີຊິກສາດ ແລະ ວິຊາ ເຄມີສາດ ດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ 2 ວິຊາ ໃນສາຍວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ຄູສອນໄດ້ມີພື້ນຖານ ຄວາມຮູ້ສາມາດນໍາພາການເຮັດທົດລອງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການທີ່ວ່າ "ຮຽນທິດສະດີຕ້ອງຄຽງຄູ່ກັບພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ" ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາ ແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດຊາດ ທີ່ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: "ຕ້ອງປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາຂອງລາວໃຫ້ນັບມື້ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ"

ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ບັນດາສໍາມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຈົ່ງພ້ອມກັນສຸມຈິດສຸມໃຈເຂົ້າໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນໃຫ້ໄດ້, ຫຼັງຈາກກັບໄປແລ້ວໃຫ້ສາມາດ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງທີ່ສະໜອງໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຕ້ອງຮັບປະກັນໄດ້ດີທາງດ້ານຄຸນນະພາບໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັ້ນເຝິກອົບຮົມ ໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບຜົນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້. ສໍາລັບກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 5 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 8-12 ກຸມພາ 2016 ນີ້, ເຊິ່ງພາຍໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຄົ້ນຄວ້າເນື້ອໃນປື້ມຄູ່ມື, ນໍາພາເຝິກເຮັດ ການທົດລອງ, ປະເມີນລາຍວັນ, ສອນທົດລອງຕົວຈິງ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

25-29 ມັງກອນ 2016

ກອງປະຊຸມການເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງ 25-29 ມັງກອນ 2016

ອີງໃສ່ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 0403/ສສກ/2015 ລົງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2015 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາລວມ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງທົດລອງ ວິຊາ ຟີຊິກສາດ ແລະ ເຄມີສາດ ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແຂວງ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ (ຊູຸດທີ 2)

ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ໄດ້ຈັດການເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ສຳລັບ ແຂວງ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນະພາບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງວິທີການນຳໃຊ້, ບົດບາດ ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບການຮຽນ-ການສອນ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນ

ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເມື່ອ ວັນທີ 25-29 ມັງກອນ 2016 ຜ່ານມາ ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສູນ ໄອຊີທີ (ICT) ແຂວງ ວຽງຈັນ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ລີຕູ້ ບົວປ່າວ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ຫົວໜ້າກົມມັດທະຍົມສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພ້ອມດ້ວຍວິທະຍາກອນ, ສຳມະນາກອນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ມີຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 126 ທ່ານ, ຍິງ 44 ທ່ານ.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

26 ມັງກອນ 2016

ກອງປະຊຸມຄັດເລືອກຄູພາສາອັງກິດ ໄປເຝິກອົບຮົມ ທີ່ປະເທດສະວິດເຊີແລນ

ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ ຄັດເລືອກເອົາຄູອາຈານໄປທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ ວິທະຍາໄລສ້າງຄູ ຢູ່ ປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ 2 ຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ), ຄັ້ງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2016.

ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ອາຈານ ແກ້ວມະນີວັນ ພິມມະຫາໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສຳພາດ ແມ່ນ ຄະນະຄູອາຈານທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ ຂັ້ນກະຊວງ ຈຳນວນ 14 ທ່ານ ທີ່ ຖືກຄັດເລືອກມາຈາກ 18 ແຂວງ ແຕ່ມີບາງທ່ານ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການສຳພາດໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ ຍ້ອນວ່າຄາວຽກຫ້ອງການ ແລະ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ທ່ານ ດຣ ກິໂດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ໂຣດສະແມຣີ ຫົວໜ້າໂຄງການ ການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງ ວິທະຍາໄລສ້າງຄູ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳພາດທັງໝົດ ຈຳນວນ 13 ທ່ານ, ມາຈາກ 9 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ການສໍາພາດ ແມ່ນ ທາງຄະນະຜູ້ປະສານງານເປັນຄົນສຳພາດ ແລະ ຄັດເລຶອກເອງ ຜົນການຄັດເລືອກ ແມ່ນ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບພາຍຫຼັງ. ເພາະວ່າເພີ່ນຕ້ອງໄດ້ປຶກສາທາງຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍໂຮງຮຽນ.

18 ມັງກອນ 2016

ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 0121/ສສກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 08 ມັງກອນ 2016.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ກໍ່ຄື ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ ຈັດເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ສຳລັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນຕົວແບບ 18 ແຫ່ງ ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນະພາບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງວິທີການນຳໃຊ້, ບົດບາດ ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບການຮຽນ-ການສອນໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ມີຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 18 ມັງກອນ ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນ ໄອຊີທີ (ICT) ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ (ມສ) ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບັນຈົງ ລັດທະວັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ທ່ານ ສອນໄຊ ເພັດພະຈັນ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພ້ອມດ້ວຍວິທະຍາກອນ, ສຳມະນາກອນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ມີຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 87 ທ່ານ, ໂດຍແມ່ນ ຄູສອນ ວິຊາ ຟີຊິກສາດ, ເຄມີສາດ ແລະ ຊີວະສາດ ຈາກໂຮງຮຽນຕົວແບບ 18 ແຫ່ງ ທົ່ວປະເທດ. ຄູເຝິກຂັ້ນສູນກາງ ແມ່ນ ມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໄດ້ແກ່ ຄູອາຈານມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ວິທະຍາໄລູຄບ້ານເກີນ, ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ (ສວສ).

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ບັນຈົງ ລັດທະວັນ ໄດ້ເລົ່າເຖິງຄວາມເປັນມາຂອງສະພາບການຮຽນ-ການສອນ ສາຍ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຂອງ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນ ສອນທິດສະດີ ແລະ ນຳພານັກຮຽນແກ້ບົດເຝິກຫັດ, ວິທີການສອນຂອງຄູ ແມ່ນເນັ້ນການອະມິບາຍສົມຜົນ ຫຼື ແບບຕັ້ງຕ່າງໆເປັນຫຼັກ ເນື່ອງຈາກວ່າຄູສອນໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສ່ວນຫຼາຍຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນໄດ້ເຖິງບົດບາດຄວາມສຳຄັນຂອງການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການເຮັດທົດລອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄູສອນຍັງບໍ່ທັນມີປະສົບການ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມເປັນປົກກະຕິ

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີບັນຫາໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນການທົດລອງ ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນທົດລອງບາງຊະນິດຍັງບໍ່ເຄີຍເຫັນ, ໃຊ້ບໍ່ເປັນ, ໃຊ້ບໍ່ຖືກຕາມຄຸນປະໂຫຍດຂອງເຄື່ອງທົດລອງ ແລະ ມາໃນສົກປີ 2014-2015 ລັດຖະບານ ຈຶ່ງໄດ້ຊຸກຍູ້ ຈັດຊື່ອຸປະກອນທົດລອງ ວິຊາວິທະຍາສາດທະມະຊາດ ຈຳນວນ 18 ຊຸດ ໃຫ້ແກ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນຕົວແບບ ແຂວງລະ 1 ແຫ່ງ ໂດຍນຳໃຊ້ບ້ວງເງິນນ້ຳເທີນ II ພ້ອມທັງຈັດເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໃຫ້ອີກດ້ວຍ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ເຄື່ອງທົດລອງ ແລະ ສື່ອຸປະກອນການຮຽນ-ກາສອນ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວິຊາ ຟິຊິກສາດ, ເຄມີສາດ ແລະ ຊີວະສາດ ທີ່ທາງລັດຖະບານສະໜອງໃຫ້ນັ້ນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະໂຫຍດສູງສຸດ ແກ່ຄູສອນ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ. ສະນັ້ນ ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ຈຶ່ງໄດ້ສົມທົບກັບໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຈັດຊື້ ແລະ ຈັດສົ່ງເຄື່ອງທົດລອງໃນສົກປີ 2015-2016 ເພື່ອພັດທະນາຄູ່ມືສຳລັບການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ຄູສອນໄປນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຈັດຂຶ້ນເພື່ອສົ່ງເສີມໂຮງຮຽນໃຫ້ມີການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງ, ສື່ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ມີໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ, ເຮັດໃຫ້ຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງບົດບາດຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບການຮຽນ-ການສອນ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນວິຊາວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ໃຫ້ມີຄຸນະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະກຳການຮຽນ-ການສອນຄົບຖ້ວນຕາມຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ, ສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ພອນສະຫວັນ ຮູ້ຈັກອອກແຮງງານຜະລິດຜົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນສັງຄົມໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ, ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ວັນທີ 18-21 ມັງກອນນີ້.


^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


30 ທັນວາ 2015

ເພື່ອເປັນການຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ສາກົນ 2016 ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນບຸນປະຫວັດສາດຂອງຊາດລາວເຮົາ ກໍ່ຄື ວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 40 ປີ ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ທີມຊາວໜຸ່ມກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ພົບກັບ ທີມຊາວໜຸ່ມກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ທີ່ ເດີ່ນກິລາໃນຮົ່ມ Victory (ຫຼັກ 3) ຖະໜົນທ່າເດື່ອ, ເວລາ 17:00 ຫາ 18:00 ໂມງແລງ. ໂດຍມີພະນັກງານວິຊາການ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ເປັນຈໍານວນ 30 ຄົນ ຜົນການແຂ່ງຂັນ ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ເອົາຊະນະ ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ໄປດ້ວຍຄະແນນ 06 : 02

Football Match 30.12.2015

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


28 ທັນວາ 2015

ໃນມື້ວັນຈັນ ວັນທີ 28 ທັນວາ 2015 ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮັບຮອງ ການຄຸ້ມຄອງ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ ຂອງ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ແລະ ເອກະຊົນນານາຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 28-30 ທັນວາ 2015, ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ICT ກະຊວງສຶກສາທິການທິການ ແລະ ກິລາ. ໂດຍມີ ທ່ານ ລີຕູ່ ບົວປ່າວ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໃນພິທີ.

ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈຳນວນ 37 ທ່ານ ມາຈາກ ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຫ້ອງການທີ່ປືກສາສະພາພາກເອກະຊົນ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ, ກົມອະຊີວະສຶກສາ, ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ກົມສ້າງຄູ, ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ, ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ, ຫ້ອງການສັງລວມ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ແລະ ເອກະຊົນນານາຊາດ.

ຮັບຮອງນິຕິກຳ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


18 ທັນວາ 2015

ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບານການ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີຂອງຊາວໜຸ່ມກົມມັດທະຍົມສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ທັງເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນບຸນປະຫວັດສາດໃຫຍ່ຂອງຊາດລາວເຮົາ ກໍ່ຄື ວັນຊາດ ທີ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 40 ປີ, ໃນວັນສຸກ ທີ 18 ທັນວາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ ມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ທີມຊາວໜຸ່ມກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ທີມອາວຸໂສກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ທີ່ ເດີ່ນບານເຕະ ແກ້ວດາລາ (ໂພນຕ້ອງ) ເວລາ 16:00 ຫາ 19:00 ນາທີ.

ຜົນການແຂ່ງຂັນ ຊາວໜຸ່ມກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ເອົາຊະນະດ້ວຍຄະແນນ ທີມອາວຸໂສກົມມັດທະຍົມສຶກສາ 10 : 8

Football match 18 Dec 2015

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


14 ທັນວາ 2015

ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຮັບຮອງ ວິຊາ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ຂັ້ນ ມ.6 ໂມດູນ ທີ 6 ຫາ ທີ 9, ໃນວັນທີ 14-15 ທັນວາ 2015, ທີ່ ບ້ານພັກ ແຄມງື່ມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ

ILO Validation Workshop 14.12.2015

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


14 ທັນວາ 2015

ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ການສະຫຼຸບຜົນງານການໄປເຂົ້າຮ່ວມການແລກປ່ຽນວັດທະນາທຳ ທີ່ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Teenage Ambassador 2015 ທີ່ ໂຮງແຮມເມີກຽວ (Mercue), ໃນ ວັນທີ 14 ທັນວາ 2015. ໂດຍມີພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ, ຄູອາຈານ, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບໍລິສັດອີອອນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ຜູ້ຕາໜ້າຈາກອົງການ UNICEF ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

Teenage Ambassador 2015 Video Footage Session

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ວິດີໂອ ກິດຈະກໍາການເຂົ້າຮ່ວມ ການແລກປ່ຽນວັດທະນາທຳ ທີ່ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Teenage Ambassador 2015

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ
^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ
^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ
28 ກັນຍາ 2015

ໃນມື້ວັນທີ 28 ກັນຍາ 2015 ຫາ 4 ຕຸລາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະນັກຮຽນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ພະນັກງານ ມູນນິທິ AEON 1% Club Foundation ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ Japan & Laos Teenage Ambassadors 2015.

ໂຄງການນີ້ມີນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານຈາກ ໂຮງຮຽນ Ritsumeikan Uji High School ຈໍານວນ 20 ຄົນ, ເປັນຍິງ 10 ຄົນ ຈາກ ປະເທດຍີປຸ່ນ ແລະ ນັກຮຽນຄູອາຈານມາຈາກໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ ຈາກ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 20 ຄົນ, ເປັນຍິງ 10 ຄົນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພືອໃຫ້ນັກຮຽນທັງສອງປະເທດມີໂອກາດທີ່ການພັດທະນາ ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນດີ ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳຂອງທັງສອງຊາດ.

ໂຄງການໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນແລະຄູນຳພາໄປຢ້ຽມຢາມ, ພັກເຊົາ (Home Stay) ນຳຄອບຄົວຄົນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ທີ່ ເມືອງ ໂຕກຽວ ແລະ ເມືອງ ກຽວໂຕ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2015 ຫາ 20 ກໍລະກົດ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ.

ການມາຢ້ຽມຢາມຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານຍີ່ປຸ່ນ ໃນຄັ້ງນີ້ ນັກຮຽນທັງສອງປະເທດໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າຂໍານັບ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທີ່ ຫ້ອງ 425 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2015. ຕອນແລງ ເວລາ 18:00 ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງຮັບຕ້ອນທີ່ ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ສປປລາວ.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

Teenage Ambassadors 2015

ນັກຮຽນຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນຂອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນປະຖົມທີ່ສະໜັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງໂດຍ AEON 1% Club Foundation

ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ ໃນມື້ວັນທີ 2 ຕຸລາ 2015 ແລະ ໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັບນັກຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ ຈົນຮອດຕອນແລງ ທາງຄອບຄົວຂອງນັກຮຽນລາວ ກໍ່ໄດ້ມາຮັບເອົານັກຮຽນຍີ່ປຸ່ນໄປພັກເຊົາທີ່ບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ພັກເຊົານຳຄອບຄົວນັກຮຽນລາວ, ນັກຮຽນຍີ່ປຸ່ນກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໃນວັນທີ 4 ຕຸລາ 2015 ກໍ່ໄດ້ມີງານລ້ຽງອຳລາໃຫ້ແກ່ຄະນະນັກຮຽນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ AEON 1% Club Foundation ທີ່ ໂຮງແຮມ ລາວພລາຊາ ໂຄງການນີ້ແມ່ນຖືວ່າໄດ້ຮັບຜົນສາເລັດດີຫຼາຍ ນັກຮຽນທັງສອງປະເທດໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັນ ແລະ ໄດ້ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳອັນດີຂອງສອງປະເທດ.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ວິດີໂອ Visit Japan

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ວິດີໂອ Farewell Party

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ