ຜົນສອບເສັງຊັ້ນ ມ.ປາຍ (ມ.7)

ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນປາຍ (ມ.7)

ສົກຮຽນ 2017-2018

 1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 2. ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ
 3. ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ
 4. ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
 5. ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
 6. ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
 7. ແຂວງ ຫົວພັນ
 8. ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
 9. ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
 10. ແຂວງ ວຽງຈັນ
 11. ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
 12. ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
 13. ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
 14. ແຂວງ ສາລະວັນ
 15. ແຂວງ ເຊກອງ
 16. ແຂວງ ຈຳປາສັກ
 17. ແຂວງ ອັດຕະປື
 18. ແຂວງ ໄຊສົມບູນ


ສົກຮຽນ 2016-2017

 1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 2. ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ
 3. ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ
 4. ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
 5. ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
 6. ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
 7. ແຂວງ ຫົວພັນ
 8. ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
 9. ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
 10. ແຂວງ ວຽງຈັນ
 11. ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
 12. ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
 13. ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
 14. ແຂວງ ສາລະວັນ
 15. ແຂວງ ເຊກອງ
 16. ແຂວງ ຈຳປາສັກ
 17. ແຂວງ ອັດຕະປື
 18. ແຂວງ ໄຊສົມບູນ^ Back to top

ສົກຮຽນ 2015-2016

 1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 2. ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ
 3. ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ
 4. ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
 5. ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
 6. ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
 7. ແຂວງ ຫົວພັນ
 8. ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
 9. ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
 10. ແຂວງ ວຽງຈັນ
 11. ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
 12. ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
 13. ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
 14. ແຂວງ ສາລະວັນ
 15. ແຂວງ ເຊກອງ
 16. ແຂວງ ຈຳປາສັກ
 17. ແຂວງ ອັດຕະປື
 18. ແຂວງ ໄຊສົມບູນ^ Back to top

ສົກຮຽນ 2014-2015

 1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 2. ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ
 3. ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ
 4. ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
 5. ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
 6. ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
 7. ແຂວງ ຫົວພັນ
 8. ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
 9. ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
 10. ແຂວງ ວຽງຈັນ
 11. ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
 12. ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
 13. ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
 14. ແຂວງ ສາລະວັນ
 15. ແຂວງ ເຊກອງ
 16. ແຂວງ ຈຳປາສັກ
 17. ແຂວງ ອັດຕະປື
 18. ແຂວງ ໄຊສົມບູນ^ Back to top

ສົກຮຽນ 2013-2014

 1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 2. ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ
 3. ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ
 4. ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
 5. ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
 6. ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
 7. ແຂວງ ຫົວພັນ
 8. ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
 9. ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
 10. ແຂວງ ວຽງຈັນ
 11. ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
 12. ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
 13. ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
 14. ແຂວງ ສາລະວັນ
 15. ແຂວງ ເຊກອງ
 16. ແຂວງ ຈຳປາສັກ
 17. ແຂວງ ອັດຕະປື
 18. ແຂວງ ໄຊສົມບູນ


^ Back to top