🎯 ດາວໂຫລດ

ສໍາລັບ ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ທ່ານສາມາດ ຄລິກເຂົ້າໄປດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ ເວັບໄຊ້ ຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ)

ປື້ມແບບຮຽນ   http://www.ries.la

ຖ້າຫາກວ່າ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊ້ ໃຫ້ຄລິກ ດາວໂຫລດເອົາ ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ດ້ານລຸ່ມນີ້:


📖 ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ


ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ຄລິກ
#   ປື້ມແບບຮຽນ ປ.3 ແລະ ປ.4 ຫຼັກສູດໃໝ່
ປື້ມແບບຮຽນ ປ.3 ແລະ ປ.4 ຫຼັກສູດໃໝ່
#   ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
#   ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
#   ຫຼັກສູດສາມັນສຶກສາ ປື້ມຫຼັກສູດ
#   ເອກະສານ ປະກອບການຮຽນ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ເອກະສານປະກອບການຮຽນ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


📒 ຄູ່ມືແນະນໍາ ຕ່າງໆ


ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ຄລິກ
#   New ປຶ້ມແນະນຳ ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ (Global Citizenship Education) 2021 ຄູ່ມື ປຶ້ມແນະນຳ ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ
#   ຄູ່ມື ສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄູ່ມື ສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
#   ຄູ່ມືແນະນໍາ ຕ່າງໆ ຄູ່ມືແນະນໍາ ຕ່າງໆ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


📱 ແອັບພິເຄເຊີນ ທີ່ມີປະໂຫຍດ


ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ຄລິກ
#

  ແອັບພິເຄເຊີນ ກ່ຽວກັບ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອື່ນໆ

ແອັບພິເຄເຊີນ ກ່ຽວກັບ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອື່ນໆ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


📝 ຮ່າງເອກະສານຕ່າງໆ


ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ຄລິກ
#   ຮ່າງທະບຽນສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ.4 ແລະ ມ.7 ສົກຮຽນ 2020-2021 ເອກະສານກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ຮ່າງທະບຽນສອບເສັງ ສົກຮຽນ 2019-2020
#   ຮ່າງແນະນໍາ ເອກະສານທາງການ ເອກະສານກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ຮ່າງທະບຽນສອບເສັງ ສົກຮຽນ 2019-2020
#   ຮ່າງແນະນໍາ ການຂຽນໂຄງການ ຮ່າງແນະນໍາ ການຂຽນໂຄງການ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


🎓 Logo ໂລໂກ້


ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ຄລິກ
#   ໂລໂກ້ ກາຊາດ Project Proposal
#   ໂລໂກ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ Project Proposal


📋 ແບບຟອມຕ່າງໆ


ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ຄລິກ
#   💳 ແບບຟອມ ການຊື້ພັນທະບັດ Project Proposal
#   💉 ແບບຟອມ ລົງທະບຽນ ແລະ ແບບສອບຖາມ ກ່ອນຮັບວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 Project Proposal

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ