ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ - ດາວໂຫລດ

ດາວໂຫລດ

ຄູ່ມືແນະນຳການສອນນັກຮຽນ ເພື່ອສ້າງເປັນນັກຮຽນເກັ່ງ

ຄູ່ມືແນະນຳການສອນນັກຮຽນ ເພື່ອສ້າງເປັນນັກຮຽນເກັ່ງ ລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາຕາມລາຍວິຊາລຸ່ມນີ້ :

PDF icon ວິຊາ ພາສາລາວ - ວັນນະຄະດີ
PDF icon ວິຊາ ຄະນິດສາດ
PDF icon ວິຊາ ຟີຊິກສາດ
PDF icon ວິຊາ ເຄມີສາດ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ແຜນທີ່ສູນສອບເສັງ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ສົກຮຽນ 2015-2016

ສູນສອບເສັງ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ສົກຮຽນ 2015-2016 ສູນສອບເສັງ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ສົກຮຽນ 2015-2016

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາ ແຜນທີ່ສູນສອບເສັງ
ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ສົກຮຽນ 2015-2016
ໄດ້ ທີ່ນີ້

ເອກະສານ

PDF icon ປະມວນຄຳສັບວິຊາການສຶກສາ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ຫຼັກສູດ

PDF icon ຫຼັກສູດ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ
PDF icon ຫຼັກສູດ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ

Magnifying Glass icon ຈໍານວນຊົ່ວໂມງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ
Magnifying Glass icon ຈໍານວນຊົ່ວໂມງຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ

ໂລໂກ້

ໂລໂກ້ ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ Floppy disk icon
ໂລໂກ້ ກາຊາດ Floppy disk icon

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ໂປຣແກຣມ

ສຳຫລັບທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງເວັບໄຊ້ຂອງພວກເຮົາໃນຮູບແບບ Font Phetsarath OT ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາຕົວໜັງສື ໄດ້ທີ່ນີ້:

Phetsarath OT Floppy disk icon

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາໂປຣແກຣມ Winrar Floppy disk icon

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາໂປຣແກຣມ Notepad++ Floppy disk icon

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາໂປຣແກຣມ ແກ້ໄວຣັດ ເຊື່ອງກ່ອງເອກະສານ
Fix Virus Hidden Folder

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ