ຕິດຕໍ່ພົວພັນ


ທີ່ຕັ້ງ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ຕຶກ 4 ຊັ້ນ ເບື້ອງຕິດກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸຂະພາບເກົ່າ)
ພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ (ຫ້ອງ 221)
ຕູ້ໄປສະນີ ເລກທີ 67
1 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານ ຊຽງຍືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທລະສັບ: (+856 21) 219634
ເບີແຟັກ: (+856 21) 219634

ອີເມວ: dge.edu2022@gmail.com
Facebook Page: ກົມສາມັນສຶກສາ


ແຜນທີ່

☎ ໂທ 1520 ສາຍດ່ວນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ                                                                                      ☎ ໂທ 1520 ສາຍດ່ວນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ                                                                                      ☎ ໂທ 1520 ສາຍດ່ວນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ພົວພັນເອົາໃບປະກາສະນີຍາບັດ

ສໍາຫຼັບທ່ານ ທີ່ຕ້ອງການມາພົວພັນເອົາ ໃບປະກາສະນີຍາບັດຈົບຊັ້ນ ມ.6 ແລະ ມ.7

» ຜູ່ທີ່ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ເລີ້ມແຕ່ ສົກຮຽນ 2013-2014 ຄືນຫຼັງ ແມ່ນ ມາເອົາຢູ່
ກົມສາມັນສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

» ຜູ່ທີ່ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ເລີ້ມແຕ່ ສົກຮຽນ 2014-2015 ແມ່ນ ສາມາດໄປພົວພັນເອົາ
ໃບປະກາສະນີຍາບັດໄດ້ທີ່ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ / ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາມາຢື່ນຄື:
- ໃບປະກາສະນີຍາບັດຊົ່ວຄາວ (ກາແດງ)
- ບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ (ກາແດງ)
- ຮູບ 3x4 ຈຳນວນ 2 ໃບ

» ສາມາດມາຢື່ນຄໍາຮ້ອງໄດ້ ທີ່ຕຶກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຫ້ອງເບີ 221
ຂອງ ມື້ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ແລະ ມາພົວພັນຮັບເອົາ ໃບປະກາສະນີຍາບັດ ຕາມໃບນັດ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໂທລະສັບ 021-219634
ໃນໂມງລັດຖະການ 8:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 4:30 ໂມງແລງ ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ


ສົ່ງຄໍາເຫັນ ຫາ ກົມສາມັນສຶກສາ
^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ