ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ - ຕິດຕໍ່

ຕິດຕໍ່

ສໍາຫຼັບທ່ານ ທີ່ຕ້ອງການມາພົວພັນເອົາ ໃບປະກາດຈົບຊັ້ນ ມ.6 ແລະ ມ.7

» ຜູ່ທີ່ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ເລີ້ມແຕ່ ສົກຮຽນ 2013-2014 ຄືນຫຼັງ ແມ່ນ ມາເອົາຢູ່
ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

» ຜູ່ທີ່ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ເລີ້ມແຕ່ ສົກຮຽນ 2014-2015 ແມ່ນ ສາມາດໄປພົວພັນເອົາ
ໃບປະກາສະນີຍາບັດໄດ້ທີ່ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາມາຢື່ນຄື:
- ໃບປະກາສະນີຍາບັດຊົ່ວຄາວ (ກາແດງ)
- ບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ (ກາແດງ)
- ຮູບ 3x4 ຈຳນວນ 2 ໃບ

» ສາມາດມາຢື່ນຄໍາຮ້ອງໄດ້ ທີ່ຕຶກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຫ້ອງເບີ 221
ຂອງ ມື້ວັນຈັນ ແລະ ມາພົວພັນຮັບເອົາໃບປະກາດໄດ້ທີ່ ຕຶກຕ່ຳຫ້ອງເບີ 1 ຂອງ ມື້ວັນສຸກ
ຕາມໃບນັດ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໂທລະສັບ 021-219634 ໃນໂມງລັດຖະການ 8:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 4:30 ໂມງແລງ ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ສາມາດສົ່ງ Email ຫາ ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ moe.secondaryeducation@gmail.com

ແຜນທີ່

ທີ່ຢູ່

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ຕຶກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ຊັ້ນ 2
ຫ້ອງ 221 - 223

Mailbox icon
P.O Box 67
1 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ
ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Telephone icon ໂທລະສັບ: (+856 21) 219634
Fax icon ເບີແຟັກ: (+856 21) 219634

Mail icon ອີເມວ: moe_secondaryeducation@gmail.com
World icon ເວັບໄຊ້: www.moes.edu.la/dge/

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ