ເອກະສານປະກອບການທຽບຊັ້ນ

ການທຽບຂັ້ນຮຽນ ຫຼື ຊັ້ນຮຽນ ປະກອບເອກະສານ ດັ່ງນີ້:

    1. ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍທຽບຂັ້ນ/ຊັ້ນຮຽນ;
    2. ໜັງສືຮັບຮອງຈາກໂຮງຮຽນ ທີ່ຈະເຂົ້າຮຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ;
    3. ໃບຢັ້ງຢືນການຮຽນ / ປະກາສະນີຍາບັດ ພ້ອມດ້ວຍໃບຄະແນນ ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ;
    4. ປື້ມຕິດຕາມການຮຽນ ຢູ່ ຕ່າງປະເທດ;
    5. ໜັງສືຍົກຍ້າຍ / ໃບນຳສົ່ງ (ຈາກສະຖານທູດ);
    6. ປະກາສະນີຍາບັດ ຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ / ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ພ້ອມດ້ວຍໃບຄະແນນ;
    7. ໃບຢັ້ງຢືນການຮຽນຈາກໂຮງຮຽນ ໃນ ສປປ ລາວ ກ່ອນໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ;
    8. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ / ສຳເນົາ ປື້ມສຳມະໂນຄົວ;
    9. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງຜູ້ກ່ຽວ.


ຮ່າງເອກະສານ

ຮ່າງເອກະສານ ເປັນ PDF

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ
1 ຮ່າງ ໃບຄຳຮ້ອງ ຮ່າງ ໃບຄຳຮ້ອງ
2 ຮ່າງ ຊີວະປະຫວັດ ຮ່າງ ຊີວະປະຫວັດ
3 ຮ່າງ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ຮ່າງ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
4 ຮ່າງ ໃບຮັບປະກັນ ຮ່າງ ໃບຮັບປະກັນ^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ຮ່າງເອກະສານ ເປັນ Word

ຮ່າງ ເອກະສານ ລຸ່ມນີ້ ສາມາດປັບປຸງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ
1 ຮ່າງ ໃບຄຳຮ້ອງ ຮ່າງ ໃບຄຳຮ້ອງ
2 ຮ່າງ ຊີວະປະຫວັດ ຮ່າງ ຊີວະປະຫວັດ
3 ຮ່າງ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ຮ່າງ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
4 ຮ່າງ ໃບຮັບປະກັນ ຮ່າງ ໃບຮັບປະກັນ^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ