ກົມສາມັນສຶກສາ - ແຈ້ງການ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນສາຍສາມັນສຶກສາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 20108-2019.

ສະບັບເລກທີ 4850/ສສກ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2018.

PDF icon ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໄດ້ ທີ່ນີ້ຂໍ້ຕົກລົງ

ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາສົງ.

ການໄຂສົກຮຽນຂອງສາຍສາມັນສຶກສາສາຍທົ່ວໄປ ແລະ ສາຍສຶກສາສົງ ສະບັບເລກທີ 3386/ຫກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ສິງຫາ 2018.

PDF icon ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໄດ້ ທີ່ນີ້ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການນິເທດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ
ສະບັບເລກທີ 5683/ສສກ.ອປ, ລົງວັນທີ 22 ຕຸລາ (10) 2015.

PDF icon ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໄດ້ ທີ່ນີ້ເອກະສານ

ເງື່ອນໄຂບຸກຄົນພາຍນອກ ທີ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ.6 ສາຍສາມັນສຶກສາ ເອກະພາບທົ່ວປະເທດ

ເລກທີ 509/ສສ/98 ລົງວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2018

PDF icon

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເອົາ ເງື່ອນໄຂບຸກຄົນພາຍນອກ ທີ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ.6 ສາຍສາມັນສຶກສາ ເອກະພາບທົ່ວປະເທດ ໄດ້ ທີ່ນີ້

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ ປະຈໍາ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ສະບັບເລກທີ 6226 ສສກ.ສມ, ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2017.

PDF icon ດາວໂຫລດ ຂໍ້ຕົກລົງ ໄດ້ ທີ່ນີ້


ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ລະຫວ່າງ ວັນທີ 14-18/08/2017.
ສະບັບເລກທີ 3002 ສຕຂສ.ສມ, ລົງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2017.

PDF icon ດາວໂຫລດ ແຈ້ງການ ໄດ້ ທີ່ນີ້

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ ປະຈໍາ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
ສະບັບເລກທີ 1797 ສສກ, ລົງວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2018.

PDF icon ດາວໂຫລດ ຂໍ້ຕົກລົງ ໄດ້ ທີ່ນີ້ຮ່າງເຈ້ຍຄໍາຕອບ

ຮ່າງເຈ້ຍຄໍາຕອບ ສໍາລັບນັກສອບເສັງ ສົກຮຽນ 2017-2018
winrar icon ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເອົາໄດ້ ທີ່ນີ້ (ສໍາລັບ ໂປຣແກຣມ Winrar)

winzip icon ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເອົາໄດ້ ທີ່ນີ້ (ສໍາລັບ ໂປຣແກຣມ Winzip)ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂໍ້ຕົກລົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍ
ການຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2017-2018,
ເລກທີ 1635/ສສກ, ລົງວັນທີ 27 ເມສາ 2018.
PDF icon ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ ທີ່ນີ້

ຜົນການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ສົກຮຽນ 2017-2018

PDF icon ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາໄດ້ ທີ່ນີ້ເອກະສານ

ເງື່ອນໄຂບຸກຄົນພາຍນອກ ທີ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ.6 ສາຍສາມັນສຶກສາ ເອກະພາບທົ່ວປະເທດ ເລກທີ 509/ສສ/98 ລົງວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 1998

PDF icon ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດເອົາ ເງື່ອນໄຂບຸກຄົນພາຍນອກ ທີ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ.6 ສາຍສາມັນສຶກສາ ເອກະພາບທົ່ວປະເທດ ໄດ້ ທີ່ນີ້ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ ປະຈໍາ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ສະບັບເລກທີ 6226 ສສກ.ສມ, ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2017.

PDF icon ດາວໂຫລດ ຂໍ້ຕົກລົງ ໄດ້ ທີ່ນີ້ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ລະຫວ່າງ ວັນທີ 14-18/08/2017.
ສະບັບເລກທີ 3002 ສຕຂສ.ສມ, ລົງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2017.

PDF icon ດາວໂຫລດ ແຈ້ງການ ໄດ້ ທີ່ນີ້ແຈ້ງການ

ຮຽນ: ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ / ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເລື່ອງ: ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ

ເລກທີ 786/ຫກ, ລົງວັນທີ 2 ມີນາ 2018

PDF icon ດາວໂຫລດ ແຈ້ງການ ໄດ້ ທີ່ນີ້ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ

ຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ສາຍສາມັນສຶກສາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2017-2018.

ເລກທີ 7416/ສສກ, ລົງວັນທີ 11 ທັນວາ 2017

PDF icon ດາວໂຫລດ ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ໄດ້ ທີ່ນີ້ມະຕິກອງປະຊຸມ
ຖອດຖອນບົດຮຽນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ສົກຮຽນ 2016-2017

ຄັ້ງວັນທີ 10-14 ຕຸລາ 2017 ທີ່ ທ່າລາດ ແຂວງ ວຽງຈັນ.
ເລກທີ 7378/ສສກ, ລົງວັນທີ 01 ທັນວາ 2017.

PDF icon ດາວໂຫລດ ຂໍ້ຕົກລົງ ໄດ້ ທີ່ນີ້ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ ປະຈໍາ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ສະບັບເລກທີ 6226 ສສກ.ສມ, ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2017.

PDF icon ດາວໂຫລດ ຂໍ້ຕົກລົງ ໄດ້ ທີ່ນີ້ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ລະຫວ່າງ ວັນທີ 14-18/08/2017.
ສະບັບເລກທີ 3002 ສຕຂສ.ສມ, ລົງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2017.

PDF icon ດາວໂຫລດ ແຈ້ງການ ໄດ້ ທີ່ນີ້ແຈ້ງການ

New Icon

ໜັງສືແຈ້ງການ ຫ້ອງການ ສະບັບເລກທີ 4792/ຫກ, ລົງວັນທີ 5 ຕຸລາ 2017
ຮຽນ: ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ / ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເລື່ອງ: ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງມືລົງຕິດຕາມ
ແລະ ປະເມີນຜົນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

PDF icon ດາວໂຫລດ ແຈ້ງການ ໄດ້ ທີ່ນີ້

PDF icon ດາວໂຫລດ ຂໍ້ຕົກລົງການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ ທີ່ນີ້

ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ

ມ.ຕົ້ນ

PDF icon 1. ເຄື່ອງມື ທີ 1 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຊີ້ບອກ ຂັ້ນໂຮງຮຽນ
PDF icon 2. ເຄື່ອງມື ທີ 2 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຊີ້ບອກ ຂັ້ນເມືອງ
PDF icon 3. ເຄື່ອງມື ທີ 3 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຊີ້ບອກ ຂັ້ນແຂວງ

ມ.ປາຍ

PDF icon 4. ເຄື່ອງມື ທີ 1 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຊີ້ບອກ ຂັ້ນໂຮງຮຽນ
PDF icon 5. ເຄື່ອງມື ທີ 2 ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຊີ້ບອກ ຂັ້ນແຂວງແຈ້ງການ

New Icon

ໜັງສືແຈ້ງການ ຫ້ອງການ ສະບັບເລກທີ 3556/ຫກ, ລົງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2017
ຮຽນ: ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ / ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເລື່ອງ: ນໍາສົ່ງຄູອາຈານ ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາເພື່ອມາຄັດເລືອກເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ການນໍາໃຊ້ພາສາອັງກິດ ໃນການຮຽນ-ການສອນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາຄູ ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2017 ທີ່ ປະເທດໄທ.

PDF icon ດາວໂຫລດ ແຈ້ງການ ໄດ້ ທີ່ນີ້

Word icon ດາວໂຫລດ ຮ່າງປະກອບ CV ໄດ້ ທີ່ນີ້ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາ ແລະ ຕັດສິນ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7)
ສາຍສາມັນ ສົກຮຽນ 2016-2017

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ຕາມລາຍຊື່ແຂວງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

PDF icon ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ສະບັບເລກທີ 2530/ສສກ ລົງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2017
PDF icon ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ - ສະບັບເລກທີ 2522/ສສກ ລົງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2017
PDF icon ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ - ສະບັບເລກທີ 2524/ສສກ ລົງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2017
PDF icon ແຂວງ ອຸດົມໄຊ - ສະບັບເລກທີ 2523/ສສກ ລົງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2017
PDF icon ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ - ສະບັບເລກທີ 2527/ສສກ ລົງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2017
PDF icon ແຂວງ ຊຽງຂວາງ - ສະບັບເລກທີ 2526/ສສກ ລົງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2017
PDF icon ແຂວງ ຫົວພັນ - ສະບັບເລກທີ 2532/ສສກ ລົງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2017
PDF icon ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ - ສະບັບເລກທີ 2528/ສສກ ລົງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2017
PDF icon ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ - ສະບັບເລກທີ 2525/ສສກ ລົງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2017
PDF icon ແຂວງ ວຽງຈັນ - ສະບັບເລກທີ 2529/ສສກ ລົງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2017
PDF icon ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ - ສະບັບເລກທີ 2531/ສສກ ລົງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2017
PDF icon ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ - ສະບັບເລກທີ 2540/ສສກ ລົງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2017
PDF icon ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ - ສະບັບເລກທີ 2539/ສສກ ລົງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2017
PDF icon ແຂວງ ສາລະວັນ - ສະບັບເລກທີ 2536/ສສກ ລົງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2017
PDF icon ແຂວງ ເຊກອງ - ສະບັບເລກທີ 2535/ສສກ ລົງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2017
PDF icon ແຂວງ ຈໍາປາສັກ - ສະບັບເລກທີ 2537/ສສກ ລົງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2017
PDF icon ແຂວງ ອັດຕະປື - ສະບັບເລກທີ 2534/ສສກ ລົງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2017
PDF icon ແຂວງ ໄຊສົມບູນ - ສະບັບເລກທີ 2533/ສສກ ລົງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2017ແຈ້ງການ

ໜັງສືແຈ້ງການ ຫ້ອງການ ສະບັບເລກທີ 2801/ຫກ, ລົງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2017
ຮຽນ: ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ / ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເລື່ອງ: ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ການຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນກຸ່ມນັກຮຽນ ໄລຍະພັກປີຮຽນ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2016-2017

PDF icon ດາວໂຫລດ ແຈ້ງການ ໄດ້ ທີ່ນີ້ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ

ຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ປະຈຳສົກຮຽນ 2016-2017 ສະບັບເລກທີ 2094/ສສກ, ລົງວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2017

ຮຽນ: ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເລື່ອງ: ການຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໃນສົກຮຽນ 2016-2017

PDF icon ດາວໂຫລດ ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ໄດ້ ທີ່ນີ້ລາຍຊື່ ຄູນໍາພາ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ສົກຮຽນ 2016-2017

PDF icon ລາຍຊື່ຄູນໍາພາ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ
            ສົກຮຽນ 2016-2017 ໄດ້ ທີ່ນີ້


ແຈ້ງການ

ໜັງສືແຈ້ງການ ຫ້ອງການ ສະບັບເລກທີ 1100/ຫກ, ລົງວັນທີ 04 ເມສາ 2017
ຮຽນ: ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເລື່ອງ: ການເຊີນຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ສົ່ງຮູບແຕ້ມເຂົ້າປະກວດໃນງານ 16th International Exhibition for Children and Young people ທີ່ ປະເທດ ຟີນແລນ

PDF icon ດາວໂຫລດ ແຈ້ງການ ໄດ້ ທີ່ນີ້ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂໍ້ຕົກລົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ສະບັບເລກທີ 1491/ສສກ,
ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2017
ເລື່ອງ: ການມອບໂອນວຽກງານສ້າງຄັງຂໍ້ສອບເສັງ ແລະ ການອອກຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ໃຫ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2016-2017

PDF icon ດາວໂຫລດ ຂໍ້ຕົກລົງ ໄດ້ ທີ່ນີ້ຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີ

ຄຳແນະນຳ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽບກັບການມອບໂອນວຽກງານສ້າງຄັງຂໍ້ສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ
ສະບັບເລກທີ 439/ສສກ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2017

PDF icon ດາວໂຫລດ ຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ ທີ່ນີ້ຂໍ້ຕົກລົງ

PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ເລກທີ 1821 ສສກ.ມຍ ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2016

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ ທີ່ນີ້ແຈ້ງການ

ໜັງສືແຈ້ງການ ຫ້ອງການ ສະບັບເລກທີ 963/ຫກ, ລົງວັນທີ 28 ມີນາ 2017
ຮຽນ: ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເລື່ອງ: ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປະຈໍາ ສົກຮຽນ 2016-2017

PDF icon ດາວໂຫລດ ແຈ້ງການ ໄດ້ ທີ່ນີ້ແຈ້ງການ

ໜັງສືແຈ້ງການ ຫ້ອງການ ສະບັບເລກທີ 929/ຫກ, ລົງວັນທີ 24 ມີນາ 2017
ເລື່ອງ: ການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

PDF icon ດາວໂຫລດ ແຈ້ງການ ໄດ້ ທີ່ນີ້ຮ່າງເກັບກຳສະຖິຕິ ຄູນຳພາ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ

ຮ່າງເກັບກຳສະຖິຕິ ຄູນຳພາ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ສົກຮຽນ 2016-2017 ທີ່ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກາງ ເດືອນ ເມສາ 2017

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາ ຮ່າງເກັບກຳສະຖິຕິໄດ້
Excel icon ທີ່ນີ້ແຈ້ງການ

ໜັງສືແຈ້ງການ ຫ້ອງການ ສະບັບເລກທີ 831/ຫກ, ລົງວັນທີ 20 ມີນາ 2017
ເລື່ອງ: ສົ່ງລາຍຊື່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ເພື່ອຮັບເອົາອຸປະກອນກິລາ ແລະ ສິນລະປະສຶກສາ.

PDF icon ດາວໂຫລດ ແຈ້ງການ ໄດ້ ທີ່ນີ້

ໜັງສືແຈ້ງການ ຫ້ອງການ ສະບັບເລກທີ 832/ຫກ, ລົງວັນທີ 20 ມີນາ 2017
ເລື່ອງ: ສົ່ງລາຍຊື່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ເພື່ອຮັບ ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ
         ປະຈຳ ສົກຮຽນ 2016-2017
PDF icon ດາວໂຫລດ ແຈ້ງການ ໄດ້ ທີ່ນີ້ໜັງສືແຈ້ງການ ຫ້ອງການ ສະບັບເລກທີ 154/ຫກ, ລົງວັນທີ 18 ມັງກອນ 2017
ເລື່ອງ: ສະຫຼຸບສັງລວມການຮັບປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ທີ່ທາງໂຄງການ SESDP ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ແຕ່ລະໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ

PDF icon ດາວໂຫລດ ແຈ້ງການ ໄດ້ ທີ່ນີ້

ຂໍ້ມູນແຜນການສົ່ງປຶ້ມ

Excel icon ມ.3-ມ.4 ວິຊາຫຼັກ ແລະ ວິຊາເລືອກ
PDF icon ມ.5 ວິຊາຫຼັກ ແລະ ວິຊາເລືອກ
PDF icon ມ.6 ວິຊາຫຼັກ
PDF icon ມ.6 ວິຊາເລືອກ
PDF icon ມ.7 ວິຊາຫຼັກ ແລະ ວິຊາເລືອກ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງໜັງສືແຈ້ງການ 4260/ຫກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2016.
ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໂຮງຮຽນນາໆຊາດ, ໂຮງຮຽນ 2 ພາສາ, ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
PDF icon ດາວໂຫລດ ແຈ້ງການ ໄດ້ ທີ່ນີ້ໜັງສືແຈ້ງການ 4920/ຫກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 2016.
ເກັບກໍາຈໍານວນໂຮງຮຽນທີ່ມີຫ້ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ຫ້ອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ
PDF icon ດາວໂຫລດ ແຈ້ງການ ໄດ້ ທີ່ນີ້

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາ ຮ່າງ ເກັບກໍາສະຖິຕິ ໂຮງຮຽນທີ່ມີຫ້ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ຫ້ອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດໃນໂຮງຮຽນ ສົກຮຽນ 2016-2017
PDF icon ທີ່ນີ້ບົດສະຫຼຸບ ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມ

ບົດສະຫຼຸບ ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ສຳລັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນຕົວແບບ 18 ແຫ່ງ ທົ່ວປະເທດ
PDF icon ທ່ານ ສາມາດດາວໂຫລດ ເອົາ ບົດສະຫຼຸບ ໄດ້ທີ່ນີ້


ມະຕິກອງປະຊຸມ

ມະຕິກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນການສອບເສັງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ປະຈໍາສົກຮຽນ 2015-2016 ສະບັບເລກທີ 1707, ລົງວັນທີ 7 ທັນວາ 2016
PDF icon ທ່ານສາມາດເອົາ ມະຕິກອງປະຊຸມ ໄດ້ ທີ່ນີ້ມະຕິກອງປະຊຸມ

ມະຕິກອງປະຊຸມ ສ້າງຮ່າງທະບຽນເອເລັກໂຕຣນິກສໍາລັບນັກສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7) ສົກຮຽນ 2016-2017 ເລກທີ 1214/ມຍ
PDF icon ທ່ານ ສາມາດດາວໂຫລດ ມະຕິກອງປະຊຸມ ໄດ້ທີ່ນີ້


ບົດລາຍງານ

ມະຕິກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນການສອບເສັງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ (ມ.4) ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7) ປະຈໍາ ສົກຮຽນ 2015-2016

PDF icon ມະຕິກອງປະຊຸມ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ແຈ້ງການ

ໜັງສືແຈ້ງການ 4260/ຫກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2016.
ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໂຮງຮຽນນາໆຊາດ, ໂຮງຮຽນ 2 ພາສາ, ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
PDF icon ດາວໂຫລດໄດ້ ທີ່ນີ້

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອົາ ຮ່າງ ເກັບກໍາສະຖິຕິ ໂຮງຮຽນທີ່ມີຫ້ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ຫ້ອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດໃນໂຮງຮຽນ ສົກຮຽນ 2016-2017
PDF icon ທີ່ນີ້ໜັງສືແຈ້ງການ 4920/ຫກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 2016.
ເກັບກໍາຈໍານວນໂຮງຮຽນທີ່ມີຫ້ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ຫ້ອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ
PDF icon ດາວໂຫລດໄດ້ ທີ່ນີ້


ແຈ້ງການ 4547/ຫກ.ມຍ International Cooperation NGO IV-Japanese ອົງການຈະມາແຈກຢາຍປື້ມ ດາວໂຫລດໄດ້ ທີ່ນີ້^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

PDF icon ແຈ້ງການ ການຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການແນະນຳການນຳໃຊ້ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປິທີ 7 ສົກຮຽນ 2016-2017
( ແຂວງ ວຽງຈັນ )

ເລກທີ 2617 ສສກ.ມຍ ລົງວັນທີ 06 ກໍລະກົດ 2016

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ ທີ່ນີ້

PDF icon ແຈ້ງການ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ການຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໃນກຸ່ມນັກຮຽນ ໄລຍະພັກແລ້ງ
ເລກທີ 2023 ສສກ.ມຍ ລົງວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2016

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ ທີ່ນີ້PDF icon ແຈ້ງການ ການຈັດເຝິກອົບຮົມຄູປະຈຳການ ກ່ຽວກັບການແນະນຳການນຳໃຊ້ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 7 ສົກຮຽນ 2015-2016
ເລກທີ 2027 ສສກ.ມຍ ລົງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2016

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ ທີ່ນີ້^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

PDF icon ແຈ້ງການ ການຈັດເຝິກອົບຮົມຄູເຝິກຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການແນະນຳການນຳໃຊ້ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 7 ສົກຮຽນ 2016-2017
ເລກທີ 2028 ສສກ.ມຍ ລົງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2016

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ ທີ່ນີ້PDF icon ແຈ້ງການ ການຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມຄູຝຶກຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບການແນະນຳການນຳໃຊ້ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປິທີ 7 ສົກຮຽນ 2016-2017
( ແຂວງ ວຽງຈັນ )

ເລກທີ 2029 ສສກ.ມຍ ລົງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2016

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ ທີ່ນີ້^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ການນິເທດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

ເລກທີ 1814 ສສກ.ມຍ ລົງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2016

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ ທີ່ນີ້PDF icon ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ເລກທີ 1821 ສສກ.ມຍ ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2016

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາໄຟລ໌ເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ ທີ່ນີ້

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ