ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ - ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳ

ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ແມ່ນ ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ, ພະນັກງານຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ, ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການປະຕິບັດຫຼັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນ ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ, ການປະເມີນຄູປະສົບການ ແລະ ຈັດເຝິກອົບຮົມຄູທົ່ວປະເທດ.

ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ການຈັດຕັ້ງການອອກຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ເອກະພາບທົ່ວປະເທດ.

ເປັນເຈົ້າການໃນການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ປື້ມແບບຮຽນຫຼັກສູດໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ຄູສອນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໃນໄລຍະພັກພາກຮຽນຢ່າງເປັນປົກະຕິ. ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມຄູໃນການນຳໃຊ້ ປື້ມແບບຮຽນຫຼັກສູດໃໝ່ໃນແຕ່ລະແຂວງ.