ກ່ຽວກັບ ກົມສາມັນສຶກສາ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ກົມສາມັນສຶກສາ ຂຽນດ້ວຍອັກສອນຫຍໍ້ "ສມ" ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ ລັດຖະມົນຕີ ໃນການຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ວຽກງານສາມັນສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອພັດທະນາຜູ້ຮຽນໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຮອບດ້ານ ທັງຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ສະຕິປັນຍາ, ສົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ, ໂພຊະນາການ, ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານ ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ-ສັງຄົມ ແລະ ວິຊາຊີບ.

ໜ້າທີ່

ກົມສາມັນສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້ :
 1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານສາມັນສຶກສາ;
 2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກຳ ໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານສາມັນສຶກສາ;
 3. ຊີ້ນໍາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ດ້ານວິຊາການສາມັນ ສໍາລັບ ສະຖານການສຶກສາສາມັນສຶກສາ ທີ່ນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດສາມັນສຶກສາ;
 4. ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ຫຼັກສູດສາມັນວິຊາຊີບ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 5. ພັດທະນາມາດຕະຖານການສອນຂອງຄູມັດທະຍົມສຶກສາ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 6. ຊີ້ນໍາ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດ, ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ, ຫ້ອງສາມັນວິຊາຊີບ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງອ່ານ, ຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ແລະ ຫ້ອງກິດຈະກຳອື່ນໆ;
 7. ຊີ້ນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ, ການເລື່ອນຂັ້ນ, ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນສາມັນສຶກສາທົ່ວປະເທດ ພ້ອມທັງ ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງແຂ່ງຂັນລະດັບ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
 8. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ວິໄຈວຽກງານສາມັນສຶກສາ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 9. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ສະມາຄົມພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາ ແຕ່ລະຂັ້ນ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
 10. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການນິເທດພາຍໃນໂຮງຮຽນສາມັນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນໍາໃຊ້ໄອຊີທີເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດພື້ນຖານ, ອຸປະກອນທົດລອງ, ຫ້ອງຮຽນໄອຊີທີ, ອຸປະກອນໄອຊີທີ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງອ່ານ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ ໃຫ້ໂຮງຮຽນສາມັນ;
 11. ສະໜອງຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດພື້ນຖານ, ອຸປະກອນທົດລອງ, ຫ້ອງຮຽນໄອຊີທີ, ອຸປະກອນໄອຊີທີ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງອ່ານ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ ໃຫ້ໂຮງຮຽນສາມັນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 12. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ ສາມັນສຶກສາ;
 13. ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ການຂໍອະນຸມັດຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ຕໍ່ອາຍຸ, ຂະຫຍາຍ, ໂຮມ, ແຍກ ແລະ ສະເໜີຂໍຍຸບເລີກ ໂຮງຮຽນສາມັນນານາຊາດ ແລະ ເອກະຊົນ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດ;
 14. ຊີ້ນໍາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານ ເບ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນ, ສຸຂະອະນາໄມ, ໂພຊະນາການ, ເພດສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ ໃນໂຮງຮຽນສາມັນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
 15. ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຖານຂໍ້ມູນຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ, ມາດຕະຖານດ້ານນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ, ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນສາມັນສຶກສາ, ການອອກປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນ ສາມັນສຶກສາ, ການປະຕິບັດຫຼັກສູດ ແລະ ອື່ນໆ;
 16. ຄົ້້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ສະເໜີຈັດພິມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການອອກປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນສາມັນສຶກສາ, ປຶ້ມຕິດຕາມການຮຽນ, ທະບຽນນັກຮຽນສາມັນ, ປຶ້ມຮຽກຊື່ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນັກຮຽນ ແລະ ປຶ້ມແຕ່ງບົດສອນ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 17. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢຶນການທຽບຊັ້ນ, ຂັ້ນຮຽນ ແລະ ປະກາສະນີຍະບັດ ສໍາລັບນັກຮຽນສາມັນສຶກສາ ທີ່ໃຊ້ຫຼັກສູດນານາຊາດ ທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ;
 18. ຕິດຕາມ ລະ ປະເມີນ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດສາມັນສຶກສາ, ສາມັນວິຊາຊີບ, ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ, ໂຮງຮຽນ/ຫ້ອງຮຽນສອງພາສາ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ພ້ອມທັງໂຮງຮຽນທີ່ນຳໃຊ້ຫຼັກສູດນານາຊາດ;
 19. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາສາມັນສຶກສາທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 20. ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 21. ກວດຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນພ້ອມທັງສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ຂັ້ນເທິງເປັນປົກກະຕິ;
 22. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ຂອບເຂດສິດ

ກົມສາມັນສຶກສາ ມີຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້ :
 1. ສະເໜີ ແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ;
 2. ສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກ ບັນດານິຕິກຳຄຸ້ມຄອງວຽກງານສາມັນສຶກສາ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງແຕ່ໄລຍະ;
 3. ສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ, ຕໍ່ອາຍຸ, ຂະຫຍາຍສາຂາ, ໂຮມ, ແຍກ ໂຮງຮຽນສາມັນນານາຊາດ;
 4. ສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກ ພະແນກ, ຫ້ອງການຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ;
 5. ສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍ້ອງຍໍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
 6. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ, ຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆ ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 7. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ກູ້ຢືມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 8. ສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສິນ ລິຂະສິດທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
 9. ປະສານສົບທົບກັບກົມອື່ນໆ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານຂອງກົມໃຫ້ສຳເລັດ;
 10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.


^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ກົມສາມັນສຶກສາ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກລັດ ຂອງກົມສາມັນສຶກສາ ປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກ ແລະ 1 ຫ້ອງການ ຄື:


^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ

ກົມສາມັນສຶກສາມີ ໂຄງປະກອບບຸກຄະລະກອນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 1. ຫົວໜ້າກົມ 1 ທ່ານ, ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ຕາມມາດຕາ 3 ແລະ ມາດຕາ 4 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້; ເວລາຫົວໜ້າກົມ ຕິດຂັດຕ້ອງມອບໃຫ້ຮອງກົມ ທ່ານໃດໜຶ່ງຮັກສາການແທນ;
 2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຊ່ວຍຫົວໜ້າກົມໃນການຊີ້ນຳວຽກຂອງຕົນ, ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜຶ່ງຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຮັກສາການແທນຫົວໜ້າກົມ ຕິດຄັດ ພ້ອມທັງລາຍງານ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຮັກສາການແທນນັ້ນ ໃຫ້ຫົວໜ້າກົມ ພາຍຫຼັງມາປະຈຳການ;
 3. ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ແລະ ລັດຖະກອນວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ຕາມການກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານ ທີ່ຂັ້ນເທິງອະນຸມັດ.
 4.   ສຳລັບ ການບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆ.


^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ

ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້ :
 1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ ນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດ
  ຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານສາມັນສຶກສາ;
 2. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ກົມ ໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງກົມ;
 3. ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ສັງລວມບັນດານິຕິກຳກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການສຶກສາສາຍສາມັນສຶກສາ;
 4. ສະເໜີແຜນ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສໍາລັບສາຍສາມັນສຶກສາ;
 5. ສັງລວມແຜນການ, ແຜນງົບປະມານ, ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ຂອງກົມສາມັນສຶກສາ;
 6. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ຊັບສິນ, ພາຫະນະ, ວັດສະດຸ, ແລະ ອຸປະກອນ ຂອງກົມສາມັນສຶກສາ;
 7. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານບຸກຄະລາກອນ, ວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ພາຍໃນກົມ;
 8. ຄົ້້ນຄວ້າ, ອອກແບບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດພິມ ຮ່າງປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນສາມັນສຶກສາ, ປຶ້ມຕິດຕາມການຮຽນ, ທະບຽນນັກຮຽນສາມັນ,
  ປຶ້ມຮຽກຊື່ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນັກຮຽນ ແລະ ປຶ້ມແຕ່ງບົດສອນ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 9. ຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ການອອກປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ອອກໜັງສືຢັ້ງຢືນການສໍາເນົາປະກາສະນີຍະບັດ;
 10. ກອງເລຂາການຄຸ້ມຄອງ, ປະສານງານ ແລະ ການສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ
  ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາ ສາຍສາມັນສຶກສາ;
 11. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາສາມັນສຶກສາທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 12. ສັງລວມ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຈັດສັນ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ ໃຫ້ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ;
 13. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການ ພາຍໃນກົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ.
 14. ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນພ້ອມທັງສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ຄະນະກົມເປັນປົກກະຕິ;
 15. ປະຕິບັດໜ້າທີອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ.


^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ໜ້າທີ່ຂອງ ພະແນກປະຖົມສຶກສາ

ພະແນກປະຖົມສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້ :

 1. ຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງກົມ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານປະຖົມສຶກສາ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແຕ່ລະໄລຍະ;
 3. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາຄູ່ມືອົບຮົມການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນປະຖົມ ທີ່ເນັ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ ແຕ່ລະໄລຍະ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າ ອອກແບບ ປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 6. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມພາກບັງຄັບ, ການວັດຜົນ, ການເລື່ອນຂັ້ນແບບຕໍ່ເນື່ອງ, ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ແລະ ການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບແຂວງ;
 7. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃນການສະໜອງເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດ, ເດັກຍິງຊົນເຜົ່າ, ນັກຮຽນທີ່ຮຽນເກັ່ງມີພອນສະຫວັນ;
 8. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ສົ່ງເສີມ, ປັບປຸງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຄູ, ໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນປະຖົມສຶກສາໃນເຂດທົ່ວປະເທດ;
 9. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດ, ຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ, ການຜະລິດ-ນຳໃຊ້ອຸປະກອນ,
  ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງອ່ານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ;
 10. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍກຸ່ມໂຮງຮຽນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ ໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ;
 11. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ນະຄອນ, ໂຮງຮຽນ, ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ,
  ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ;
 12. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ, ໂພຊະນາການ, ເພດສຶກສາ, ໄພພິບັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
 13. ຊີ້ນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ, ການເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ສອບເສັງຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ;
 14. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ຊ່ວຍເຫຼືອການນິເທດສຶກສາຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ;
 15. ສົມທົບກັບ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ກົມກ່ຽວຂ້ອງໃນການພັດທະນາວຽກງານປະຖົມສຶກສາ;
 16. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ, ຄູປະຈຳການ, ຄູສຶກສານິເທດ, ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 17. ຊີ້ນຳ, ຊກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
 18. ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ການຂໍອະນຸມັດຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ຕໍ່ອາຍຸ, ຂະຫຍາຍ, ໂຮມ, ແຍກ ແລະ ສະເໜີຂໍຍຸບເລີກ ໂຮງຮຽນປະຖົມນານາຊາດ ແລະ ເອກະຊົນ
  ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດ;
 19. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພີຈາລະນາ ການທຽບຊັ້ນ, ຂັ້ນຮຽນ ແລະ ປະກາດສະນີຍະບັດຂອງນັກຮຽນປະຸຖົມສຶກສາພາຍໃນ ແລະ ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ໃຊ້ຫຼັກສູດນານາຊາດ
  ລວມທັງ ການກວດກາ ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ , ຫ້ອງຮຽນ, ອາຄານສະຖານທີ່, ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນນານາຊາດ;
 20. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການ ພາຍໃນກົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ;
 21. ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນພ້ອມທັງສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ຄະນະກົມເປັນປົກກະຕິ;
 22. ປະຕິບັດໜ້າທີອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ.^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ໜ້າທີ່ຂອງ ພະແນກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ

ພະແນກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້ :

 1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ;
 2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ, ກຸ່ມໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາແຕ່ລະຂັ້ນ;
 3. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດ, ຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ, ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງອ່ານ
  ແລະ ຫ້ອງກິດຈະກຳອື່ນໆ;
 4. ຊີ້ນໍາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ດ້ານວິຊາການໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ສໍາລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ, ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ,
  ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາສົງ, ໂຮງຮຽນ/ຫ້ອງຮຽນພອນສະຫວັນ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ-ວິຊາຊີບ, ໂຮງຮຽນສາມັນຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ;
 5. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການສ້າງກຸ່ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນເພື່ອພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາ;
 6. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃນການສະໜອງເບ້ຍລ້ຽງໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດ, ເດັກຍິງຊົນເຜົ່າ, ນັກຮຽນທີ່ຮຽນເກັ່ງມີພອນສະຫວັນ;
 7. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ສົ່ງເສີມ, ປັບປຸງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຄູ, ໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນໃນເຂດທົ່ວປະເທດ;
 8. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ນະຄອນ, ໂຮງຮຽນ, ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ;
 9. ຄົ້ນຄວ້າ ອອກແບບ ປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 10. ຊຸກຍູ້ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດ ແລະ ການນິເທດສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ;
 11. ຄົ້ນຄວ້າ, ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນການສະໜອງຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດພື້ນຖານ, ອຸປະກອນທົດລອງ, ຫ້ອງຮຽນໄອຊີທີ, ອຸປະກອນໄອຊີທີ, ຫ້ອງສະໝຸດ,
  ຫ້ອງອ່ານ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ ໃຫ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ;
 12. ຊີ້ນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ, ການເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນທົ່ວປະເທດ;
 13. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານສຸຂະອະນາໄມ, ໂພຊະນາການ, ເພດສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
 14. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູປະຈໍາການ ແລະ ວິໄຈຜົນການຮຽນ-ການສອນ;
 15. ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ການຂໍອະນຸມັດຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ຕໍ່ອາຍຸ, ຂະຫຍາຍ, ໂຮມ, ແຍກ ແລະ ສະເໜີຂໍຍຸບເລີກ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນນານາຊາດ ແລະ ເອກະຊົນ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດ;
 16. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພີຈາລະນາ ການທຽບຊັ້ນ, ຂັ້ນຮຽນ ແລະ ປະກາດສະນີຍະບັດຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ພາຍໃນ ແລະ ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ໃຊ້ຫຼັກສູດນານາຊາດ ລວມທັງການກວດກາ
  ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ, ອາຄານສະຖານທີ່, ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນນານາຊາດ;
 17. ປະສານສົມທົບກັບ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຕ່ລະໄລຍະ;
 18. ປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາ ພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການ ພາຍໃນກົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ.
 19. ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ຄະນະກົມເປັນປົກກະຕິ;
 20. ປະຕິບັດໜ້າທີອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ.^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ

ພະແນກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້ :

 1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
  ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແຕ່ລະໄລຍະ;
 2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການສຶກສາສາຍສາມັນສຶກສາ, ສູນສຶກສານິເທດ, ກຸ່ມໂຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນຕົວແບບ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາແຕ່ລະຂັ້ນ;
 3. ປັບປຸງການພັດທະນາຫຼັກສູດ ສາມັນວິຊາຊີບ ຫ້ອງຮຽນສາມັນວິຊາຊີບ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ-ວິຊາຊີບ;
 4. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ສົ່ງເສີມ, ປັບປຸງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຄູ, ໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ໃນເຂດທົ່ວປະເທດ;
 5. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດ, ຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ, ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ,
  ຫ້ອງສາມັນວິຊາຊີບ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ-ວິຊາຊີບ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງອ່ານ, ຫ້ອງທົດລອງ, ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ແລະ ຫ້ອງກິດຈະກຳອື່ນໆ;
 6. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູປະຈຳການ;
 7. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ດ້ານວິຊາການສາມັນ ສຳລັບ ສະຖານການສຶກສາ ທີ່ຈັດການຮຽນ-ການສອນສາມັນສຶກສາ, ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ, ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາສົງ,
  ໂຮງຮຽນ/ຫ້ອງຮຽນພອນສະຫວັນ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ-ວິຊາຊີບ, ຫ້ອງຮຽນສາມັນວິຊາຊີບ, ໂຮງຮຽນ/ຫ້ອງຮຽນສອງພາສາ, ໂຮງຮຽນນານາຊາດ, ໂຮງຮຽນສາມັນ ຂອງ
  ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ;
 8. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ການນິເທດ ສາຍສາມັນສຶກສາ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານຕ່າງໆ;
 9. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການສະໜອງຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດພື້ນຖານ, ອຸປະກອນທົດລອງ, ຫ້ອງຮຽນໄອຊີທີ, ອຸປະກອນໄອຊີທີ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງອ່ານ ແລະ
  ສື່ການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ ໃຫ້ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ;
 10. ຊີ້ນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ, ການເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍທົ່ວປະເທດ;
 11. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານສຸຂະອະນາໄມ, ໂພຊະນາການ, ເພດສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ,
  ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ ໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
 12. ຄົ້ນຄວ້າ ອອກແບບ ປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 13. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພີຈາລະນາ ການທຽບຊັ້ນ, ຂັ້ນຮຽນ ແລະ ປະກາດສະນີຍະບັດຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ພາຍໃນ ແລະ ມາຈາກຕ່າງປະເທດ
  ທີ່ໃຊ້ຫຼັກສູດນານາຊາດ ລວມທັງການກວດກາ ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ, ອາຄານສະຖານທີ່, ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນນານາຊາດ;
 14. ສົມທົບກັັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດສາຍສາມັນສຶກສາ, ສາມັນວິຊາຊີບ, ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ,
  ໂຮງຮຽນ/ຫ້ອງຮຽນສອງພາສາ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ-ວິຊາຊີບ ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່ນຳໃຊ້ຫຼັກສູດນານາຊາດ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
 15. ຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ການຂໍອະນຸຍາດ ສ້າງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ, ຕໍ່ອາຍຸ, ຂະຫຍາຍສາຂາ, ໂຮມ, ແຍກ ໂຮງຮຽນສາມັນນານາຊາດ ແລະ ເອກະຊົນ;
 16. ຊຸກຍູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາສາຍສາມັນທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 17. ປະສານສົມທົບກັບ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຕ່ລະໄລຍະ;
 18. ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ການຂໍອະນຸມັດຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ຕໍ່ອາຍຸ, ຂະຫຍາຍ, ໂຮມ, ແຍກ ແລະ ສະເໜີຂໍຍຸບເລີກ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍນານາຊາດ
  ແລະ ເອກະຊົນ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດ;
 19. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ວິໄຈ ຜົນການຮຽນ-ການສອນ, ການນິເທດສຶກສາ,
  ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູປະຈຳການ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາແຕ່ລະຂັ້ນ;
 20. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການ ພາຍໃນກົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ;
 21. ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນພ້ອມທັງສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ຄະນະກົມເປັນປົກກະຕິ;
 22. ປະຕິບັດໜ້າທີອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ.^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກພາສາຕ່າງປະເທດ

ພະແນກພາສາຕ່າງປະເທດ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້ :

 1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
  ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຫ້ອງຮຽນສອງພາສາ ແຕ່ລະໄລຍະ;
 2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພົວພັນກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
 3. ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນພາສາຕ່າງປະເທດ, ຫ້ອງຮຽນສອງພາສາ;
 4. ສົມທົບກັບພະແນກ ແລະ ກົມອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂອງໃນການຕິດຕາມ, ປະເມີນການປະຕິບັດຫຼັກສູດສາມັນສຶກສາ, ການຮຽນ-ການສອນພາສາຕ່າງປະເທດ,
  ຫ້ອງຮຽນສອງພາສາ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ພ້ອມທັງໂຮງຮຽນທີ່ນຳໃຊ້ຫຼັກສູດນານາຊາດ;
 5. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ສົ່ງເສີມ, ປັບປຸງການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄູສອນພາສາຕ່າງປະເທດໃນສາຍສາມັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 6. ປະສານສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຫ້ອງຮຽນສອງພາສາໃນສາຍສາມັນສຶກສາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 7. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການ ພາຍໃນກົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ;
 8. ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນພ້ອມທັງສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ຄະນະກົມເປັນປົກກະຕິ;
 9. ປະຕິບັດໜ້າທີອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ.^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກ ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ພະແນກ ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້ :

 1. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ວິໄຈ ຜົນການຮຽນ-ການສອນ, ການນິເທດສຶກສາ, ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະອຳນວຍການໂຮງຮຽນ,
  ຄູປະຈຳການ, ຄູສຶກສານິເທດ, ຄູຝຶກ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາແຕ່ລະຂັ້ນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 2. ສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະ ຜົນການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ, ການເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ສາຍສາມັນສຶກສາທົ່ວປະເທດ;
 3. ສ້າງຄັງ ແລະ ພັດທະນາຂໍ້ສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ;
 4. ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຖານຂໍ້ມູນ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ, ມາດຕະຖານດ້ານນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ,
  ສອບເສັງຈົບຊັ້ນສາຍສາມັນສຶກສາ, ການອອກປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນສາຍສາມັນສຶກສາ, ການປະຕິບັດຫຼັກສູດ ແລະ ອື່ນໆ;
 5. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດສາຍສາມັນສຶກສາ, ສາມັນວິຊາຊີບ, ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ, ໂຮງຮຽນ/ຫ້ອງຮຽນສອງພາສາ,
  ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ-ວິຊາຊີບ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ພ້ອມທັງໂຮງຮຽນທີ່ນຳໃຊ້ຫຼັກສູດນານາຊາດ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ ຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ສາຍສາມັນສຶກສາ;
 7. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ກິດຈະກໍາການລົງທຶນຕ່າງໆ ໃນວຽກງານສາມັນສຶກສາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 8. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງກົມ;
 9. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການ ພາຍໃນກົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ;
 10. ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນພ້ອມທັງສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ຄະນະກົມເປັນປົກກະຕິ;
 11. ປະຕິບັດໜ້າທີອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ.^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄ້ອງໂຄງການ

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການສາມັນສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້ :

 1. ຄົ້ນຄວ້າ ນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສາຍສາມັນສຶກສາ;
 2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຜນປະຕິບັດງານຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ ຢູ່ຂັ້ນກະຊວງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ;
 3. ສ້າງແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 6 ເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ, ປະຈຳເດືອນ ຕາມແຜນງານ/ໂຄງການ ຕາມສັນຍາກັບ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ;
 4. ຊີ້ນໍາ, ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍປະຕິບັດງານ;
 5. ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນແຕ່ລະດ້ານ ໃຫ້ໜ່ວຍປະຕິບັດງານ, ອົງການກວດສອບ, ຄະນະກວດກາ ແລະ ຄະນະທົບທວນໂຄງການ;
 6. ຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານ ແລະ ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ ພ້ອມທັງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານເອກະສານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ;
 7. ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປະມູນ, ການຈັດຊື້ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ການບໍລິຫານຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ;
 8. ປະສານ ສົມທົບກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນການຂໍອະນຸມັດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການ;
 9. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆຂອງໂຄງການ;
 10. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການ;
 11. ປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການ ພາຍໃນກົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ;
 12. ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນພ້ອມທັງສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ຄະນະກົມເປັນປົກກະຕິ;
 13. ປະຕິບັດໜ້າທີອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ.^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ຫຼັກການ

ກົມສາມັນສຶກສາ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກການດັ່ງນີ້ :

 1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມຂອງກົມ;
 2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
 3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມສາມັນສຶກສາ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ ລະບຽບການຫຼັກການລວມ ຂອງ ພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ມາເປັນ ແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ກົມສາມັນສຶກສາ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກດັ່ງນີ້ :

 1. ເຮັດວຽກ ມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດເປົ້າໝາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
  ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາມັນສຶກສາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
 2. ເຮັດວຽກ ມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນເສຍ;
 3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດລະບອບລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ລັດຖະບານເປັນປົກກະຕິ.


^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ