ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ - ກ່ຽວກັບ

ກ່ຽວກັບກົມມັດທະຍົມ

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກລັດ ຂອງກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ປະກອບມີ 4 ພະແນກ ແລະ 2 ຫ້ອງການ ຄື:

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ

ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ມີຕຳແໜ່ງງານຕ່າງໆສຳລັບບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 34 ຕຳແໜ່ງ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ຫົວໜ້າກົມ 1 ຕຳແໜ່ງ
 2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ 3 ຕຳແໜ່ງ
 3. ຫົວໜ້າພະແນກ 4 ຕຳແໜ່ງ
 4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 7 ຕຳແໜ່ງ
 5. ພະນັກງານວິຊາການ 19 ຕຳແໜ່ງໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:
  - ພະແນກບໍລິຫານ 6 ຕຳແໜ່ງ
  - ພະແນກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ 4 ຕຳແໜ່ງ
  - ພະແນກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ 5 ຕຳແໜ່ງ
  - ພະແນກປະເມີນຜົນ 4 ຕຳແໜ່ງ


ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ຂຽນຕົວຫຍໍ້ "ມຍ" ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ລັດຖະມົນຕີ
ແລະ ຄະນະພັກກະຊວງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານມັດທະຍົມສຶກສາ.

ໜ້າທີ່

ກົມມັດທະຍົມສຶກສາມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
 1. ສ້າງແຜນການພັດທະນາວຽກງານມັດທະຍົມສຶກສາທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນ
 2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ແລະມາດຖານຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານ ມັດທະຍົມສຶກສາ, ນັກຮຽນ, ຄູສອນ, ຄູສຶກສານິເທດ ແລະ ສູນສຶກສານິເທດປະຈຳແຂວງ;
 3. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ການຮຽນ-ການສອນ, ການນິເທດໃນມັດທະຍົມສຶກສາ; ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ແກ່ຄູແລະນັກຮຽນ;
 4. ຊີ້ນຳ, ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງເລື່ອນຂັ້ນ, ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ລະດັບຊາດ;
 5. ຄຸ້ມຄອງການອອກແບບໃບປະກາສະນີຍາບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ເປັນເອກະພາບທົ່ວປະເທດ;
 6. ຕິດຕາມກວດກາແລະປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ສິດສອນຂອງຄູໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ສະເໜີກົມສ້າງຄູຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຄູປະຈຳການໃນແຕ່ລະປີ;
 7. ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາການໃຫ້ຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູມັດທະຍົມສຶກສາ;
 8. ຄຸ້ມຄອງດ້ານວິຊາການຂອງໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ;
 9. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງແລະຄຸ້ມຄອງແຜນທີ່ການສຶກສາ ແລະ ຊີ້ນຳການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
  ການສຶກສາຂອງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ; ພ້ອມທັງເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄູ ໂດຍແຍກຕາມແຕ່ລະຊັ້ນ, ແຕ່ລະສາຍ ແລະ ແຕ່ລະວິຊາຮຽນ;
 10. ຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຂອງກົມ
 11. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ຂອບເຂດສິດ

ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ມີຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:
 1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຊອບຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ;
 2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລິກບັນດານິຕິກຳຄຸ້ມຄອງການສຶກສາແລະກິລາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ
 3. ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກຍ້າຍຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງກົມ ແລະ ຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ;
 4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ຍົກຍ້າຍຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
 5. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ-ຊັບສິນ, ກອງທືນ, ທືນຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆ ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 6. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 7. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສິນ, ລິຂະສິດທາງດ້ານການສຶກສາແລະກິລາ
 8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ຫຼັກການເຮັດວຽກ

ກົມມັດທະຍົມສຶກສາເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກການດັ່ງນີ້:
1. ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການລວມສູນ ປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ, ປະຕິບັດລະບອບ ຫົວໜ້າດຽວ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາແຫ່ງຊາດ.
2. ເຮັດວຽກງານຕາມຍຸດທະສາດ, ມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ມີການກຳນົດເປົ້າໝາຍ, ມີຈຸດສຸມໃນ ແຕ່ລະໄລຍະຂອງການພັດທະນາ.
3. ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຂະແໜງການຕາມສາຍຕັ້ງ, ປະສານສົມທົບກັບສາຍຂວາງ, ຕາມລະບົບການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງລັດລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
4. ເຮັດວຽກມີການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ, ສະຫຼຸບຕີລາຄາ, ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
5. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ, ລາຍງານສ່ອງແສງເປັນປົກະຕິ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊາບ.

ການປະສານງານ

ກົມມັດທະຍົມສຶກສາມີການພົວພັນ ແລະ ປະສານງານໂດຍກົງກັບບັນດາກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມການເຫັນດີຂອງລັດຖະມົນຕີ.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ