ກົມສາມັນສຶກສາ - ໜ້າຫຼັກ

ກົມສາມັນສຶກສາ

5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ , ຄຸນສົມບັດສຶກສາ , ແຮງງານສຶກສາ , ພະລະສຶກສາ , ສິລະປະສຶກສາ              3 ລັກສະນະຂອງການສຶກສາ : ລັກສະນະຊາດ , ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ              ເນື້ອໃນ 4 ບຸກທະລຸ : ບຸກທະລຸທາງດ້ານຈິນຕະນາການ , ບຸກທະລຸທາງດ້ານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ , ບຸກທະລຸໃນດ້ານການແກ້ໄຂລະບອບລະບຽບການບໍລິຫານ , ບຸກທະລຸໃນດ້ານການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ              ເນື້ອໃນ 3 ຂໍ້ ແຂ່ງຂັນ : ສອນດີ - ຮຽນເກັ່ງ , ຕ້ານປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ , ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໃນສະຖາບັນ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາ ແລະ ຕັດສິນ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ (ມ.7)
ສາຍສາມັນ ສົກຮຽນ 2017-2018

ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ຕາມລາຍຊື່ແຂວງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

PDF icon ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ສະບັບເລກທີ 2829/ສສກ ລົງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018
PDF icon ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ - ສະບັບເລກທີ 2830/ສສກ ລົງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018
PDF icon ແຂວງ ອຸດົມໄຊ - ສະບັບເລກທີ 2831/ສສກ ລົງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018
PDF icon ແຂວງ ຫົວພັນ - ສະບັບເລກທີ 2832/ສສກ ລົງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018
PDF icon ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ - ສະບັບເລກທີ 2833/ສສກ ລົງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018
PDF icon ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ - ສະບັບເລກທີ 2834/ສສກ ລົງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018
PDF icon ແຂວງ ຊຽງຂວາງ - ສະບັບເລກທີ 2835/ສສກ ລົງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018
PDF icon ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ - ສະບັບເລກທີ 2836/ສສກ ລົງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018
PDF icon ແຂວງ ວຽງຈັນ - ສະບັບເລກທີ 2837/ສສກ ລົງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018
PDF icon ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ - ສະບັບເລກທີ 2838/ສສກ ລົງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018
PDF icon ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ - ສະບັບເລກທີ 2839/ສສກ ລົງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018
PDF icon ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ - ສະບັບເລກທີ 2840/ສສກ ລົງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018
PDF icon ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ - ສະບັບເລກທີ 2841/ສສກ ລົງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018
PDF icon ແຂວງ ຈໍາປາສັກ - ສະບັບເລກທີ 2842/ສສກ ລົງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018
PDF icon ແຂວງ ເຊກອງ - ສະບັບເລກທີ 2843/ສສກ ລົງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018
PDF icon ແຂວງ ສາລະວັນ - ສະບັບເລກທີ 2844/ສສກ ລົງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018
PDF icon ແຂວງ ອັດຕະປື - ສະບັບເລກທີ 2845/ສສກ ລົງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018
PDF icon ແຂວງ ໄຊສົມບູນ - ສະບັບເລກທີ 2846/ສສກ ລົງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018ແຈ້ງການ

ການກໍານົດວິຊາເລືອກສອບເສັງ ມ.7 ແລະ ການສົ່ງຫົວບົດ ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ປະຈໍາ ສົກຮຽນ 2017-2018

ເລກທີ 1966/ຫກ, ລົງວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2018.
PDF icon ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາແຈ້ງການໄດ້ ທີ່ນີ້ບົດລາຍງານ

ບົດລາຍງານ ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ. ມ4 ແລະ ມ7 ສົກຮຽນ 2017-2018

ເລກທີ 586/ສມ. ລົງວັນທີ 08 ພຶດສະພາ 2018.

PDF icon ດາວໂຫລດ ບົດລາຍງານໄດ້ ທີ່ນີ້

ແຈ້ງການ

ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນສາຍສາມັນສຶກສາ ສົກຮຽນ 2017-2018
ເລກທີ 1760/ຫກ, ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2018.
PDF icon ທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດເອົາແຈ້ງການໄດ້ ທີ່ນີ້ແຈ້ງການ ອື່ນໆ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ