ຄວາມເປັນມາຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ,ເທດສະບານ

ຄວາມເປັນມາຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ,ເທດສະບານ

ອົງການຈັດຕັ້ງບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ໄດ້ປັບປຸງປ່ຽນແປງໄປຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ. ນັບແຕ່ປີ 1975 ເຖິງ 1992 ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສຶກສາຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ເອີ້ນວ່າ: “ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ” ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ຂອງກະຊວງສຶກສາ; ຊີ້ນຳ ນຳພາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ. ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງນີ້ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ພາຍໃຕ້ການຊີີ້ນຳ, ນຳພາທາງດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ.ຕົກມາຮອດປີ 1993 ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການສຶກສາຢູ່ຂັ້ນເມືອງເອີ້ນວ່າ: “ຫ້ອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ” ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ເລກທີ 321/ສສ/1993, ລົງວັນທີ 23 ມີຖຸນາ 1993 ຊຶ່ງເປັນການຈັດຕັ້ງຂັ້ນໜຶ່ງໃນລະບົບບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ມີພາລະບົດບາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາການສຶດສາ ແລະນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງລັດ. ໃນໄລຍະນີ້ ຫ້ອງງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ເປັນອົງການສາຍຕັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການທີ່ປະຈຳຢູ່ເມືອງ, ພ້ອມນັ້ນ ຫ້ອງການນີ້ກໍມີໜ້າທີ່ສ້າງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ.
ຕໍ່ມາໃນປີ 2008 ລັດຖະບານ ໄດ້ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງບໍລິຫານທຸກໆ ຂະແໜງການໃນທົ່ວລັດ; ຫ້ອງການສຶກສາປະຈຳເມືອງ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນ “ຫ້ອງການສຶກສາທິການເມືອງ໌ເທດສະບານ”. ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ສະບັບ ເລກທີ 1572/ສສ.ຈຕ.09, ລົງວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2009; ຫ້ອງການສຶກສາທິການເມືອງ, ເທດສະບານ ມີພາລະບົດບາດໃນການປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາການສຶດສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງລັດ. ຫ້ອງການສຶກສາທິການເມືອງ, ເທດສະບານ ມີກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 8 ໜ່ວຍງານຄື: ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ, ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ໜ່ວຍງານສະຖິຕິ-ແຜນການ, ໜ່ວຍງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ, ໜ່ວຍງານສຶດສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ວິຊາຊີບ, ໜ່ວຍງານພັດທະນາຄູ, ໜ່ວຍງານກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ໜ່ວຍງານພາລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ແລະ ໜ່ວຍງານກິລາ-ກາຍຍະກຳ.
ປະຈຸບັນໄດ້ມີການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ຂອງລັດຖະບານຄືນໃໝ່ ໃນບາງຂະແໜງການສະເພາະຂະແໜງການສຶກສາ ໄດ້ຖືກເຕົ້າໂຮມເຂົ້າກັບຂະແໜງການກິລາ. ດັ່ງນັ້ນ ຊື່ກະຊວງກໍ່ໄດ້ປ່ຽນມາ ເປັນ “ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ” ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາປະຈໍາເມືອງ ກໍໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ “ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ” ສ່ວນພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍ ແມ່ນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ,ກິລາ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງລັດ ໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ. ສຳລັບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ,ເທດສະບານປະກອບມີ 9 ໜ່ວຍງານຂື້ນກັບ.

ໜັງສືພິມ & ວາລະສານ