ມັດທະຍົມສົມບູນ

 ຊື່ໂຮງຮຽນ  ທີ່ຕັ້ງ
 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນທົ່ງມີໄຊ  ບ້ານໃຫຍ່
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນນາມ່ວງ ບ້ານນາມ່ວງ

ໜັງສືພິມ & ວາລະສານ