ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ

 ຊື່ໂຮງຮຽນ  ທີ່ຕັ້ງ
 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນບ້ານໃໝ່  ບ້ານໃໝ່
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນສົງ ບ້ານໃຫຍ່

ໜັງສືພິມ & ວາລະສານ