ປະຖົມ

ຊື່ໂຮງຮຽນ ທີ່ຕັ້ງ
ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນບ້ານໃຫຍ່ ບ້ານໃຫຍ່
ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນບ້ານໃໝ່  ບ້ານໃໝ່
ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນບ້ານນາມ່ວງ  ບ້ານນາມ່ວງ
ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນບ້ານທາດ  ບ້ານທາດ
ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນບ້ານນາໜອກ  ບ້ານນາໜອກ
ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນບ້ານດ່ານ  ບ້ານດ່ານ
ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນບ້ານແຄ່ນ  ບ້ານແຄ່ນ
ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນບ້ານແດດ  ບ້ານແດດ
ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນບ້ານນາເປືອຍ ບ້ານນາເປືອຍ
ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນບ້ານສະຫວ່າງ ບ້ານສະຫວ່າງ
ໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມບ້ານນາມົນ ບ້ານນາມົນ

ໜັງສືພິມ & ວາລະສານ