ລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ

ຊື່ໂຮງຮຽນ ທີ່ຕັ້ງ
ໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານບ້ານໃຫຍ່ ບ້ານໃຫຍ່
ໂຮງຮຽນງລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານບ້ານໃໝ່  ບ້ານໃໝ່
ໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານບ້ານນາມ່ວງ  ບ້ານນາມ່ວງ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານບ້ານທາດ  ບ້ານທາດ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານບ້ານນາໜອກ  ບ້ານນາໜອກ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານບ້ານດ່ານ  ບ້ານດ່ານ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານບ້ານແຄ່ນ  ບ້ານແຄ່ນ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານບ້ານແດດ  ບ້ານແດດ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານບ້ານນາເປືອຍ ບ້ານນາເປືອຍ

ໜັງສືພິມ & ວາລະສານ