ມະຫາວິທະຍາໄລ

ລາຍຊື່ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Link ຂອງເວັບໄຊສ໌
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ http://www.nuol.edu.la/
ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ http://www.su.edu.la/
ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ http://skulaos.blogspot.com/
ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ http://www.cu.edu.la/