ຂະແໜງກິລາມວນຊົນ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງກິລາມວນຊົນ

 • ຊຸກຍູ້, ປຸກລະດົມ ແລະ ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳອອກກຳລັງກາຍ, ການຫຼີ້ນກິລາ, ການຝຶກແອບ, ການສະແດງ ແລະ ການແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດຕ່າງໆຂອງມວນຊົນຕໍ່ໄປເພື່ອແນ່ໃສ່ສົ່ງເສີມ ສຸຂະພາບພະລະນາໄມ, ຄວາມມ່ວນຊື່ນເປັນຕົ້ນຕໍ ແຕ່ບົນພື້ນຖານລະບຽບ ແລະ ກະຕິກາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

 • ເຜີຍແຜ່ແນະນຳທາງດ້ານທິດສະດີກ່ຽວກັບເຕັກນິກ, ກະຕິກາ, ແບບຫຼີ້ນກິລາປະເພດຕ່າງໆຢູ່ຕາມສຳນັກງານ, ອົງການສະຖານການສຶກສາຕ່າງໆຂອງລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ມວນຊົນ.

 • ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມກິລາພື້ນເມືອງປະເພດຕ່າງໆ.

 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອອກລະບຽບຫຼັກການໃນການອະນຸມັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້ບໍລິການດ້ານກິລາໂດຍບໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

 • ອະນຸມັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນທຸລະກິດການກິລາຕາມຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.

 • ຊຸກຍູ້, ປຸກລະດົມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການກິລາກາຍຍະກຳ.

 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານວຽກງານຕ່າງໆພາຍໃນຂະແໜງເປັນປົກກະຕິ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ຂະແໜງພັດທະນາຄູ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງພັດທະນາຄູ

 • ຮັບຜິດຊອບວາງແຜນການສ້າງຄູຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
 • ຈັດຕັ້ງການບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄູແຕ່ລະປະເພດທັງໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນລວມທັງສຶກສານິເທດ.
 • ປະສານ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງການສອບເສັງເອົານັກຮຽນໄປຮຽນຄູຮ່ວມກັບສະຖາບັນສ້າງຄູ.
 • ຮັບຜິດຊອບປະເມີນຜົນການສອບເສັງຂອງຄູ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

 • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື.
 • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບການສຶກສາ.
 • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ຂະແໜງມັດທະຍົມ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງມັດທະຍົມ

 • ເປັນເສນາທິການໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງໃນການຂຶ້ນແຜນປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາໃນທົ່ວແຂວງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບນະໂຍບາຍການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.

 • ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ມັດທະຍົມສົມບູນນັບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

 • ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດການພັດທະນາໂຮງຮຽນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຕົວແບບສຳລັບມັດທະຍົມສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ສຶກສາສົງພາຍໃນແຂວງ.

 • ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມການກວດກາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັດສູດການຮຽນ - ການສອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນຄົ້ນຄວ້າຫຼັກສູດທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງ ແລະ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ.

 • ຈັດຕັ້ງປະເມີນຜົນການຮຽນ - ການສອນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍນັບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

 • ຄົ້ນຄວ້າການອອກໃບປະກາສະນິຍາບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍພາຍໃນແຂວງ.

 • ຄົ້ນຄວ້າຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູສຳລັບຄູຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.

 • ລາຍງານສະພາບການຮຽນ - ການສອນ, ຜົນການສອບເສັງປະຈຳພາກຮຽນ, ປີຮຽນ ແລະ ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ - ປະຖົມ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ - ປະຖົມ

 • ເປັນເສນາທິການໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງໃນການຂຶ້ນແຜນປັບປຸງ ຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາໃນທົ່ວແຂວງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.

 • ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ສຶກສາສົງ.
 • ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດການພັດທະນາໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບຕົວແບບສຳລັບອະນຸບານລ້ຽງເດັກ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.
 • ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນຄົ້ນຄວ້າຫຼັກສູດທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງ ແລະ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນສຳລັບການສຶກສານອກໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ.
 • ຄົ້ນຄວ້າຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ສຳລັບຄູສອນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.
 • ຈັດຕັ້ງການປະເມີນຜົນການຮຽນ - ການສອນແຕ່ລະພາກຮຽນ ແລະ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
 • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.