ຂະແໜງອະຊີວະສຶກສາ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງອະຊີວະສຶກສາ

 • ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາທົ່ວແຂວງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍປະຕິຮູບ ລະ ບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.
 • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາສາຍອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
 • ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງ, ທັງພາກລັດແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນແຂວງ.
 • ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດທ່າແຮງຕາມແຜນພັດທະນາຂອງແຂວງ.
 • ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງສອບເສັງຈົບສາຍອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
 • ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມການລົງຝຶກງານຂອງນັກຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາ.
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຽມສຳນວນເອກະສານເພື່ອສະເໜີອອກປະກາສະນີຍະບັດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃນຂັ້ນແຂວງ.
 • ລາຍງານຜົນການຮຽນ-ການສອນ, ຜົນການສອບເສັງປະຈຳພາກຮຽນ, ປີຮຽນ ແລະ ຜົນການສອບເສັງຈົບສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ

ຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງສະຖິຕິ - ແຜນການ

 • ວາງແຜນຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວຂອງແຂວງ.
 • ເກັບກຳ ແລະ ວິໄຈສະຖິຕິຂໍ້ມູນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ສ້າງ ແລະ ດັດປັບແຜນທີ່ການສຶກສາຂອງແຂວງ.
 • ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງໃນຄອມພິວເຕີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະບົບເຄື່ອຂ່າຍອັນດຽວກັນກັບກະຊວງສຶກທິການ ແລະ ກິລາ.
 • ຄຸ້ມຄອງບໍລິການວຽກງານຂ່າວສານ, ສູນບໍລິການຂ່າວສານເຄືອຂ່າຍໂຮງຮຽນ (ICT).
 • ປະສານງານໂຄງການ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນພາຍໃນແຂວງຕ່າງປະເທດ.
 • ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການປະຕິບັດແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 • ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາແຕ່ລະໄລຍະ.
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ.

ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

 • ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານຕ່າງໆຂອງຂະແໜງ.
 • ສັງລວມແຜນຄວາມຕ້ອງການ, ແຜນຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາພາຍໃນທົ່ວແຂວງ.
 • ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາຕາມລະບຽບຫຼັກການ.
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງພະນັກງານ.
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການຕໍ່ພະນັກງານ ລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາພາຍໃນແຂວງ.
 • ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຊີ້ນຳການາປະຕິບັດລະບຽບຫຼັກການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ.
 • ຮັບຜິດຊອບການສອບເສັງເລື່ືອຊັ້ນ-ຂັ້ນລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກອງທຶນ ສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ.
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນແຂວງ.
 • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ວຽກງານອົງການາຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງພະແນກ.
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຕຳແໜ່ງນາມຍົດຄູ.
 • ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສຳນວນເອກະສານລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາພາຍໃນແຂວງ.
 • ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ມະຕິ, ຂໍ້ກຳນົດ, ລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆ ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກ
 • ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດທຸກວຽກງານພາຍໃນຂະແໜງ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ຂະແໜງກວດກາ-ປະເມີນຜົນ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງກວດກາ

 • ຮັບຜິດຊອບກວດກາວຽກງານບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ, ໃນການປະຕິບັດມະຕິຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບ, ຫຼັກການ, ແຜນການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ.
 • ຮັບຜິດຊອບກວດກາວຽກງານສຶກສາ, ການປະຕິບັດໂຄງການຫຼັກສູດ, ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການນິເທດສຶກສາ.
 • ຮັບຜິດຊອບກວດກາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານການເງິນ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຊັບສົມບັດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ.
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາຄວາມຖຶກຕ້ອງເປັນທຳໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການຕ່າງໆຕໍ່ພະນັກງານຄູ-ອາຈານພາຍໃນແຂວງ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ຫ້ອງການບໍລິຫານ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການບໍລິຫານ

 • ສັງ​ລວມແລະສະ​ເໜີ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທຸກວຽກ​ງານ​ຂ​ອງ​ພະ​ແນກ​.
 • ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ບໍ​ລິ​ຫານ ແລະ ບໍ​ລິ​ການ​ຫ້ອງ​ກາ​ນ​ຂອງ​ພະ​ແນກ.
 • ຄຸ້ມຄອງສາງ, ຍານພາຫານະ, ວັດຖຸ-ອຸປະກອນ, ອາຄາານ, ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສົມບັດສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 • ສັງລວມ ແລະ ວາງແຜນງົບປະມານ-ການເງິນ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍຂອງພະແນກ.
 • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ອາຄານສະຖານທີ່ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 • ຄຸ້ມຄອງເອກະສານທາງລັດຖະການ, ວຽກງານປະຊາສຳພັນ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 • ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ພາຍໃນຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.
 • ສະຫຼຸບລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຂອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ.

2. ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານບໍລິຫານ

 • ສັງ​ລວມແລະສະ​ເໜີ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທຸກວຽກ​ງານ​ຂ​ອງ​ພະ​ແນກ​.
 • ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ບໍ​ລິ​ຫານ ແລະ ບໍ​ລິ​ການ​ຫ້ອງ​ກາ​ນາ​ຂອງ​ພະ​ແນກ.
 • ຄຸ້ມຄອງເອກະສານທາງລັດຖະການ, ວຽກງານປະຊາສຳພັນ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 • ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ພາຍໃນຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.
 • ຄຸ້ມຄອງເອກະສານທາງລັດຖະການ, ວຽກງານປະຊາສຳພັນ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ.

ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານການເງິນ.

 • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານງົບປະມານ-ການເງິນ, ການບັນຊີ ແລະ ການຄັງຂອງພະແນກ​.
 • ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ, ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ ຂອງແຂວງ.
 • ຄຸ້ມຄອງເອກະສານທາງລັດຖະການ, ວຽກງານປະຊາສຳພັນ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 • ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານ.
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​.

ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານກໍ່ສ້າງພຶ້ນຖານ.

 • ຮັບຜິດຊອບ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງອາຄານສະຖານທີ່ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ​.
 • ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ວຽກງານປະຊາສຳພັນ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 • ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ.
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​.