ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ

1. ໜ້າທີ່ຂອງສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ