ສູນໄອຊີທີ

1. ໜ້າທີ່ຂອງສູນໄອຊີທີ

  • ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ລວມທັງບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICT ທັງໝົດໃນສູນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

  • ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ປັບປຸງ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

  • ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ປັບປຸງ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ໂດຍສະເພາະຕາມຫຼັກສູດມັດທະຍົມສຶກສາ, ການຜະລິດສື່ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

  • ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນວິຊາ IT ຕາມຫຼັກສູດມັດທະຍົມສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ ICT ໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ແລະ ພະນັກງານຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃນທົ່ວແຂວງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສອນ ແລະ ການຜະລິດສື່ການສອນ ແລະ ເຂົ້າໃນວຽກງານປະຈຳວັນຕາມຄວາມຮັບຜິດຮອບຂອງຕົນ.

  • ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ໂຮງຮຽນຕົວແບບ) ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ

  • ຕິດຕາມ, ກວດກາ ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆຂອງຕົນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

  • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ.