ຂະແໜງພະລະ-ສິລະປະສຶກສາ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງພະລະ-ສິລະປະສຶກສາ

  • ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາໃນໂຮງຮຽນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຢູ່ພາຍໃນແຂວງ.
  • ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກ.
  • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊີ້ນຳການຮຽນ-ການສອນ, ຂະຫຍາຍປັບປຸງວຽກງານພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

  • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາວິຊາພະລະ-ສິລະປະ ແລະ ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
  • ຮັບຜິດຊອບການສ້າງຂະບວນການກິລາ ແລະ ສິລະປະໂຮງຮຽນ.
  • ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
  • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.