ຂະແໜງກິລາສາຍສູງ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງກິລາສາຍສູງ

  • ຄັດເລືອກ, ເຕົ້າໂຮມ, ຝຶກແອບນັກກິລາແຕ່ລະລຸ້ນອາຍຸພ້ອມທັງສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນທັງພາຍໃນແຂວງ ແລະ ການເຄື່ືອນໄຫວແຂ່ງຂັນຢູ່ຕ່າງແຂວງ.

  • ຈັດການແຂ່ງຂັນກິິລາແຕ່ລະປະເພດ.
  • ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສະໂມສອນ, ສະຫະພັນກິລາກາຍຍະກຳ ແລະ ທິມກິລາປະເພດຕ່າາໆພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງນັກກິລາທິມຂອງແຂວງ.
  • ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິການຂຶ້ນທະບຽນນັກກິລາ ແລະ ສະຖານທີ່ຫຼີ້ນກິລາແຕ່ລະປະເພດໃນທົ່ວແຂວງ.
  • ກວດກາອາຄານ, ສະຖານທີ່ຝຶກແອບ ແລະ ຈັດການແຂ່ງຂັນໃຫ້ບັນລຸມາດຕະຖານເຕັກນິກກິລາ.
  • ຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານກິລາ, ຄູຝຶກ ແລະ ກຳມະການຕັດສິນພາຍໃນແຂວງ.
  • ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານວຽກງານຕ່າງໆພາຍໃນຂະແໜງເປັນປົກກະຕິ.
  • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.