ຂະແໜງພັດທະນາຄູ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງພັດທະນາຄູ

  • ຮັບຜິດຊອບວາງແຜນການສ້າງຄູຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
  • ຈັດຕັ້ງການບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄູແຕ່ລະປະເພດທັງໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນລວມທັງສຶກສານິເທດ.
  • ປະສານ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງການສອບເສັງເອົານັກຮຽນໄປຮຽນຄູຮ່ວມກັບສະຖາບັນສ້າງຄູ.
  • ຮັບຜິດຊອບປະເມີນຜົນການສອບເສັງຂອງຄູ.
  • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.