ຂະແໜງມັດທະຍົມ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງມັດທະຍົມ

  • ເປັນເສນາທິການໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງໃນການຂຶ້ນແຜນປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາໃນທົ່ວແຂວງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບນະໂຍບາຍການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.

  • ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ມັດທະຍົມສົມບູນນັບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

  • ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດການພັດທະນາໂຮງຮຽນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຕົວແບບສຳລັບມັດທະຍົມສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ສຶກສາສົງພາຍໃນແຂວງ.

  • ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມການກວດກາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັດສູດການຮຽນ - ການສອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນຄົ້ນຄວ້າຫຼັກສູດທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງ ແລະ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ.

  • ຈັດຕັ້ງປະເມີນຜົນການຮຽນ - ການສອນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍນັບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

  • ຄົ້ນຄວ້າການອອກໃບປະກາສະນິຍາບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍພາຍໃນແຂວງ.

  • ຄົ້ນຄວ້າຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູສຳລັບຄູຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.

  • ລາຍງານສະພາບການຮຽນ - ການສອນ, ຜົນການສອບເສັງປະຈຳພາກຮຽນ, ປີຮຽນ ແລະ ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

  • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.