ຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

  • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື.
  • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບການສຶກສາ.
  • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ.
  • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.