ຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ - ປະຖົມ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ - ປະຖົມ

  • ເປັນເສນາທິການໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງໃນການຂຶ້ນແຜນປັບປຸງ ຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາໃນທົ່ວແຂວງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.

  • ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ສຶກສາສົງ.
  • ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດການພັດທະນາໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບຕົວແບບສຳລັບອະນຸບານລ້ຽງເດັກ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.
  • ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນຄົ້ນຄວ້າຫຼັກສູດທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງ ແລະ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນສຳລັບການສຶກສານອກໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ.
  • ຄົ້ນຄວ້າຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ສຳລັບຄູສອນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.
  • ຈັດຕັ້ງການປະເມີນຜົນການຮຽນ - ການສອນແຕ່ລະພາກຮຽນ ແລະ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
  • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.