ຂະແໜງອະຊີວະສຶກສາ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງອະຊີວະສຶກສາ

  • ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາທົ່ວແຂວງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍປະຕິຮູບ ລະ ບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.
  • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາສາຍອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
  • ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງ, ທັງພາກລັດແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນແຂວງ.
  • ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດທ່າແຮງຕາມແຜນພັດທະນາຂອງແຂວງ.
  • ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງສອບເສັງຈົບສາຍອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
  • ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມການລົງຝຶກງານຂອງນັກຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາ.
  • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຽມສຳນວນເອກະສານເພື່ອສະເໜີອອກປະກາສະນີຍະບັດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃນຂັ້ນແຂວງ.
  • ລາຍງານຜົນການຮຽນ-ການສອນ, ຜົນການສອບເສັງປະຈຳພາກຮຽນ, ປີຮຽນ ແລະ ຜົນການສອບເສັງຈົບສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
  • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ