ຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງສະຖິຕິ - ແຜນການ

  • ວາງແຜນຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວຂອງແຂວງ.
  • ເກັບກຳ ແລະ ວິໄຈສະຖິຕິຂໍ້ມູນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ສ້າງ ແລະ ດັດປັບແຜນທີ່ການສຶກສາຂອງແຂວງ.
  • ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງໃນຄອມພິວເຕີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະບົບເຄື່ອຂ່າຍອັນດຽວກັນກັບກະຊວງສຶກທິການ ແລະ ກິລາ.
  • ຄຸ້ມຄອງບໍລິການວຽກງານຂ່າວສານ, ສູນບໍລິການຂ່າວສານເຄືອຂ່າຍໂຮງຮຽນ (ICT).
  • ປະສານງານໂຄງການ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນພາຍໃນແຂວງຕ່າງປະເທດ.
  • ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການປະຕິບັດແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
  • ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາແຕ່ລະໄລຍະ.
  • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ.