ຂະແໜງກວດກາ-ປະເມີນຜົນ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງກວດກາ

  • ຮັບຜິດຊອບກວດກາວຽກງານບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ, ໃນການປະຕິບັດມະຕິຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບ, ຫຼັກການ, ແຜນການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ.
  • ຮັບຜິດຊອບກວດກາວຽກງານສຶກສາ, ການປະຕິບັດໂຄງການຫຼັກສູດ, ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການນິເທດສຶກສາ.
  • ຮັບຜິດຊອບກວດກາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານການເງິນ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຊັບສົມບັດຂອງຂະແໜງການສຶກສາ.
  • ຕິດຕາມ, ກວດກາຄວາມຖຶກຕ້ອງເປັນທຳໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການຕ່າງໆຕໍ່ພະນັກງານຄູ-ອາຈານພາຍໃນແຂວງ.
  • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.