ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

 • ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານຕ່າງໆຂອງຂະແໜງ.
 • ສັງລວມແຜນຄວາມຕ້ອງການ, ແຜນຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາພາຍໃນທົ່ວແຂວງ.
 • ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາຕາມລະບຽບຫຼັກການ.
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງພະນັກງານ.
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການຕໍ່ພະນັກງານ ລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາພາຍໃນແຂວງ.
 • ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຊີ້ນຳການາປະຕິບັດລະບຽບຫຼັກການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ.
 • ຮັບຜິດຊອບການສອບເສັງເລື່ືອຊັ້ນ-ຂັ້ນລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກອງທຶນ ສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ.
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນແຂວງ.
 • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ວຽກງານອົງການາຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງພະແນກ.
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຕຳແໜ່ງນາມຍົດຄູ.
 • ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສຳນວນເອກະສານລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາພາຍໃນແຂວງ.
 • ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ມະຕິ, ຂໍ້ກຳນົດ, ລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆ ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກ
 • ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດທຸກວຽກງານພາຍໃນຂະແໜງ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.